tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Proseminarium

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 4055

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / C30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Bohdan Datsko

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 16d, tel. , datskob@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: pon. 12.15-13.45, wt. 12.15-13.45

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Umiejętność rozumienia tekstu matematycznego zapisanego w języku obcym, innym niż angielski.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł zawiera treści z zakresu metod rozwiązania układów równań liniowych i nieliniowych, interpolacji, całkowania numerycznego, rozwiązania zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych. Moduł zawiera treści z zakresu metod rozwiązania układów równań liniowych i nieliniowych, interpolacji, całkowania numerycznego, rozwiązania zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Калиткин Н.Н. , Численные методы. , М.:Наука., 1978
  2. Ортега Дж., Пул У. , Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений. , М.:Наука., 1986.
  3. Mikłaszewska N.E., Mikłaszewski R.I. , Słownik matematyczny polsko-rosyjski, M.:Fizmatgiz., 1963

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Самарский А.А., Гулин А.В. , Численные методы, М.:Наука., 1989
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: jest studentem pierwszego roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia wpisanym na semestr drugi

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: K_W001, K_W002, K_W013

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: K_U001, K_U005, K_U009

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: K_K001, K_K003, K_K006

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Student potrafi przeczytać tekst matematyczny w języku obcym i przedstawić go na tablicy w języku polskim seminarium obserwacja wykonawstwa K_W02+
K_W04+
K_W13+++
K_U02+++
K_U03+
K_U04+
K_U13+
K_U14+
K_U15+
K_U16+
K_U17++
K_K01+
K_K02++
K_K04+
K_K06++
K_K07+
X2A_W01
X2A_W02
X2A_W03
X2A_W06
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U03
X2A_U04
X2A_U05
X2A_U06
X2A_U07
X2A_U08
X2A_U09
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K03
X2A_K04
X2A_K06

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Modele matematyczne i metody numeryczne. Dokładne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Obliczanie wyznacznika i odwracanie macierzy. Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych. C01-C04 MEK01
2 TK02 Numeryczne rozwiązanie równań nieliniowych i ich układów C05-C08 MEK01
2 TK03 Aproksymacja funkcji. Wielomiany interpolacyjne Lagrange’a i Newtona. Oszacowanie błędu wielomianu interpolacyjnego. Metoda najmniejszych kwadratów aproksymacji funkcji. Zróżnicowanie numeryczne. C09,C10 MEK01
2 TK04 Całkowanie numeryczne. Kwadratury Newtona–Cotesa. Kwadratury złożony Newtona–Cotesa. C11,C12 MEK01
2 TK05 Metody numerycznego rozwiązania zagadnienia początkowego dla równań różniczkowych zwyczajnych. C13-C15 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Praca pisemna (zadania). Praca na zajęciach
Ocena końcowa Średnia ocena: praca pisemna (70%), praca na zajęciach (30%)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia kolok3.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Zad2.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie