tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie obiektów przemysłowych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 44

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P60 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Anna Martyka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-42, tel. 17 865 2110, amartyka@prz.edu.pl, amartyka@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 6: dr inż. arch. Igor Labuda , termin konsultacji Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania budynków przemysłowych ze skomplikowanym programem funkcjonalno-użytkowym oraz ich otoczenia.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem budynków przemysłowych wraz z otoczeniem. Kształcenie bazuje na analizie rozwiązań architektonicznych zastosowanych w istniejących obiektach tego typu ze szczególnym uwzględnieniem technologii produkcji i skomplikowanych powiązań funkcjonalno-przestrzennych. W trakcie zajęć polegających na opracowywaniu własnych projektów budynków przemysłowych studenci poznają aktualnie obowiązujące normy, warunki techniczne i procedury związane z projektowaniem. Ważnym aspektem kształcenia jest nauka metodycznego podejścia do procesu projektowego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Giedion S., Czas, przestrzeń, architektura., Arkady, Warszawa., 1972
 2. Niezabitowska E., Architektura i przemysł. Nowe spojrzenie, "Śląsk", Katowice., 1997
 3. Gasidło K., Gorgoń J., Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, UNDP POL, Katowice., 1999
 4. Prokopska A., Analiza metodologiczna wybranych brył architektonicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 236, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 41., 2007
 5. Prokopska A., Uwarunkowania architektoniczne w projektowaniu form, przemysłowych urządzeń technologicznych, na przykładzie huty cynku, Politechnika Gdańska, Gdańsk., 1988
 6. Prokopska A., Projektowanie Architektoniczne. Procesy Wstępne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2012
 7. Mazur K., Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej., 2004
 8. Szparkowski Z., Architektura współczesnej fabryki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa., 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Bańka A. , Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i projektantów. Zachowanie, Środowisko, Architektura, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań., 2003

Materiały dydaktyczne: Dostępne na stonie internetowej Zakładu Projektowania Architektonicznego

Inne: Czasopisma: Architektura i Biznes, Architektura Murator

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu teorii projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych i usługowych o niskim stopniu skomplikowania funkcjonalno-przestrzennego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych i usługowych o niskim stopniu skomplikowania funkcjonalno-przestrzennego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W07+++
K_W09+++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład egzamin cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
10. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Prace przedprojektowe ustalenie warunków i powiązań funkcjonalno-przestrzennych. P01-P02 MEK04 MEK06
6 TK02 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku przemysłowego i funkcją towarzyszącą. P03-P28 MEK03 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10
6 TK03 Prezentacja projektu przed grupą i dyskusja. P29-P30 MEK06 MEK07 MEK09
6 TK04 Wpływ rewolucji przemysłowej na kształtowanie przestrzenno-funkcjonalnej struktury miasta. W01 MEK01
6 TK05 Gałęzie przemysłu. Technopolia – przestrzeń współczesnego przemysłu. W02 MEK01
6 TK06 Estetyka i technika w architekturze obiektów przemysłowych – wybrane aspekty. W03-04 MEK01 MEK02
6 TK07 Funkcje zieleni w przemyśle. W04 MEK01 MEK03
6 TK08 Ochrona przeciwpożarowa w halach przemysłowych — wymagania, zabezpieczenia, rozwiązania technologiczne. W05 MEK01
6 TK09 Rozwój infrastruktury kolejowej jako funkcji transportowej w przemyśle – na przykładzie High-Line na Manhattanie. W06 MEK01
6 TK10 Regulacje prawne w projektowaniu obiektów przemysłowych. W08 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 60.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 6)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z egzaminu pisemnego.
Projekt/Seminarium Ocena na podstawie złożonego projektu, klauzur, końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena sumująca jako średnia ważona oceny z egzaminu (0,5 oceny końcowej) i oceny z projektu (0,5 oceny końcowej).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Program_POP_sem_VI.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Martyka, Dziecko w mieście w czasie wolnym: wybrane problemy , OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. A. Martyka, Initiatives of built environment education and the popularisation of architecture in Poland , ., 2020
 3. A. Martyka, Ruiny zamku w Czchowie – analiza prac konserwatorskich i budowlanych, ., 2020
 4. A. Martyka, The truth of architecture as an expression of courage, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe., 2020
 5. A. Martyka; D. Wantuch-Matla, Powszechna edukacja architektoniczna: ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO., 2020
 6. A. Martyka; D. Wantuch-Matla, Ulica i plac, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ., 2020
 7. A. Martyka, The second life of a shooting range-the conservation and adaptation of the historic shooting range at Wola Justowska in Krakow for its new function, ., 2019
 8. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 9. A. Martyka, The City as a Playground: Shaping City Space to be More Playful for Individuals of Any Age, ., 2018
 10. D. Jopek; A. Martyka, Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego., 2018
 11. A. Martyka, Jak uczynić miasto lepszym. Wybrane sposoby odnowy przestrzeni miejskich, Politechnika Świętokrzyska., 2017
 12. A. Martyka, Rewitalizacja nadbrzeży w Madrycie, Nowym Jorku i Londynie - wybrane przykłady, Instytut Rozwoju Miast., 2017
 13. A. Martyka, Wpływ projektowania "dla dobra dzieci" na poprawę ogólnego standardu życia w miastach, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., 2017
 14. A. Martyka; A. Prokopska, Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, ., 2017
 15. A. Martyka; A. Prokopska, Wielkoskalarne projekty rewitalizacji - wybrane przykłady, ., 2017