tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Infrastruktura miasta

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Dróg i Mostów

Kod zajęć: 25

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 131, tel. 865 15 96, siwowski@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek 12-14 środa 11-13 czwartek 14-16

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: dr inż. Lesław Bichajło

semestr 5: dr inż. Lucjan Janas

semestr 5: dr inż. prof. PRz Ewa Michalak

semestr 5: dr hab. inż. prof. PRz Krzysztof Trojnar

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z głównymi zasadami i kierunkami rozwoju w kształtowaniu współczesnej infrastruktury technicznej miast, obejmującej ulice miejskie, obiekty inżynierskie (mosty, kładki, konstrukcje oporowe), tunele, węzły komunikacyjne, urządzenia ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne), infrastrukturę dla rowerów.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje 7 następujących wykładów autorskich: Wprowadzenie do przedmiotu. Drogi i mosty w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Ulice miasta i zasady organizacji ruchu drogowego. Obiekty mostowe w przestrzeni miejskiej. Tunele i przejścia podziemne w miastach. Kształtowanie konstrukcji oporowych w budownictwie komunikacyjnym. Ścieżki rowerowe i parkingi miejskie. Ekrany akustyczne i inne sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym w miastach.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. D.J.Brown , Mosty. 3000 lat zmagań z naturą., Arkady. Warszawa.., 2005
 2. A.Madaj, W.Wołowicki , Podstawy projektowania budowli mostowych. , WKŁ, Warszawa,., 2003
 3. J.Biliszczuk, W.Barcik, C.Machelski, , Projektowanie stalowych kładek dla pieszych. , Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, ., 2004
 4. DEMBICKI E., , Parcie, odpór nośność gruntu. , Warszawa, Arkady, ., 1979
 5. JAROMINIAK A., , Lekkie konstrukcje oporowe. , Warszawa, WKŁ, ., 1999
 6. SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA A, Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, WKŁ, Warszawa., 2010
 7. STILGER-SZYDŁO E., Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego.Teoria-Projektowani-Realizacja., DWE, Wrocław., 2005
 8. Kazimierz Furtak, Maciej Kędracki;, Podstawy budowy tuneli; , Wydawnictwo: Politechnika Krakowska,., 2005
 9. S.Rolla, M.Rolla, W.Żarnoch: , Budowa dróg cz. I i II, , WSiP ., 1988
 10. S.Gaca, M.Tracz, W.Suchorzewski: , Inżynieria ruchu, , WKŁ., 2008
 11. T.Szczuraszek i in., , Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, , WKŁ., 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. R.Krystek: , Węzły drogowe i autostradowe,, WKŁ ., 2008

Literatura uzupełniająca

 1. A.Szydło, , Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, , Polski Cement ., 2004
 2. E.Stilger-Szydło, , Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego, , DWE Wrocław., 2005

Materiały dydaktyczne: Prezentacje autorskie w pdf otrzymuja studenci po zakończeniu każdego wykładu.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie podstawowych modułów na kierunku, w tym przede wszystkim: a) Inżynieria transportu b) Konstrukcje budowlane c) Planowanie przestrzenne d) Studia i plany zagospodarowania

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie następujących modułów: a) Inżynieria transportu b) Konstrukcje budowlane c) Planowanie przestrzenne d) Studia i plany zagospodarowania

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa, pomysłowość, nastawienie na rozwiązywanie problemów, elastyczność, umiejętność wyrażania siebie, obsługa komputera, umiejętności techniczne w zakresie arch

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: wrażliwość społeczna, otwartość na drugiego człowieka, zdolność negocjacyjne, empatia, asertywność, kreatywność, bezkonfliktowość, wzajemne zrozumienie, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania,

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład zaliczenie cz. pisemna K_W02++
K_W03++
K_W05+++
K_W11++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna K_W02++
K_W03+++
K_W05++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+
P6S_WG
P6S_WK
04. B.W7. zna i rozumie sposoby komunikowania idei projektów architektonicznych, urbanistycznych i planistycznych oraz ich opracowywania wykład zaliczenie cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W05++
K_W11+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
05. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K02++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
06. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K02++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Wprowadzenie do przedmiotu. Drogi i mosty w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. W01-W02 MEK01 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK02 Ulice miasta i zasady organizacji ruchu drogowego. Klasyfikacja, elementy i przekroje ulic. Nawierzchnie ulic. Zarys metod organizacji ruchu drogowego w miastach. W03-W04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK03 Obiekty mostowe w przestrzeni miejskiej. Gdzie powstawały miasta? Krótka historia mostów miejskich. Funkcje mostów miejskich. Cechy mostów miejskich. Problemy projektowe mostów miejskich. Podsumowanie. Living bridges – współczesne idee. W05-W06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK04 Tunele i przejścia podziemne w miastach. Metody budowy tuneli: metody odkrywkowe, metody górnicze, tunele wykonywane metodą przecisku, tunelowanie w gruntach skalistych. Wyposażenie tuneli (w szczególności tuneli w miastach): wentylacja, zabezpieczenia przeciwpożarowe, oświetlenie, odwodnienie. Bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych. Wybrane realizacje nowoczesnych tuneli miejskich. W07-W08 MEK01 MEK02 MEK03
5 TK05 Kształtowanie konstrukcji oporowych w obiektach naziemnych i podziemnych infrastruktury komunikacyjnej w miastach. Materiały konstrukcyjne. Racjonalne kształtowanie konstrukcji oporowych pod względem: konstrukcyjnym, estetycznym, użytkowym i technologii wykonania. Klasyfikacja i przykłady nowoczesnych rozwiązań konstrukcji oporowych w miastach. W09-W10 MEK01 MEK02 MEK03
5 TK06 Ścieżki rowerowe i parkingi miejskie. Planowanie przebiegu i rozmieszczenie ścieżki rowerowej w przekroju ulicy. Konstrukcja ścieżek rowerowych. Postulaty stowarzyszeń rowerowych. Planowanie liczby miejsc parkingowych. W11-W12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK07 Ekrany akustyczne i inne sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym w miastach. Hałas komunikacyjny – pojęcia podstawowe. Konstrukcyjne metody zabezpieczenia przed hałasem komunikacyjnym. Rodzaje i konstrukcja ekranów przeciwhałasowych. Technologia budowy ekranów przeciwhałasowych. W13-W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test wielokrotnego wyboru sprawdzajacy wiedzę studenta z zakresu wykładów.
Ocena końcowa Test wielokrotnego wyboru sprawdzajacy wiedzę studenta z zakresu wykładów.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia test-IM.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie