tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Historia sztuki (przedmiot humanistyczny)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 23

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Tomasz Tomaszek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-123, tel. 17 865 2105, ttomasz@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozwijanie kultury artystycznej, kształtowanie wrażliwości i wyobraźni twórczej przez przyswojenie dzieł stanowiących kanon sztuki europejskiej. Wykształcenie umiejętności krytycznej interpretacji zjawisk artystycznych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zakres programu obejmuje dzieje architektury i sztuk plastycznych od antyku po wiek XX oraz wybrane zagadnienia z zakresu historii kultury i sztuki polskiej z uwzględnieniem wielokulturowej specyfiki regionu. Omówienie zagadnień odnoszących się do dziejów sztuki europejskiej, różnorodności jej form i uwarunkowań. Analiza wzajemnych zależności i interakcji między różnymi gatunkami sztuk pięknych oraz szerokiego kontekstu wydarzeń artystycznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Honour H., Fleming J., Historia sztuki świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa ., 2002
 2. Janson H., Historia sztuki, ALFA - PHILIP WILSON, Warszawa ., 1993
 3. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2000
 4. Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław ., 1986
 5. (pr. zbior.), Sztuka świata, t. I-IX, Arkady., 1989-
 6. Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. 1-4, Warszawa., 1976
 7. (pr. zbiior.), Historia sztuki, t. 1-20, Biblioteka Gazety Wyborczej., 2010-

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. N.Elias, Zarys obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW Warszawa., 1980
 2. Z.Bauman, Globalizacja, PIW Warszawa ., 2000
 3. .J.Bocheński, Zarys historii filozofii, Philed Kraków., 1993
 4. P.Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, PIW Warszawa., 1993
 5. G.Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, PIW Warszawa., 1986

Literatura uzupełniająca

 1. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Wydawnictwo: PWN., 1993
 2. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczpopolitej, Wydawnictwo PWN., 1998
 3. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa., 1975
 4. P.Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Warszawa., 2001
 5. K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków ., 2002

Materiały dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie z historii architektury powszechnej i polskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzę z historii architektury

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi rozpoznać style architektoniczne i powiązać je z tłem kulturowym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student wykazuje gotowość do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu zjawisk artystycznych, ma świadomość wpływu kultury na kształtowanie się historii architektury

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. C.W1. zna i rozumie style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze oraz proces realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wykład zaliczenie cz. pisemna K_W09+++
P6S_WK
02. C.W2. zna i rozumie uwarunkowania projektowania architektonicznego i urbanistycznego wynikające z możliwości psychofizycznych człowieka wykład zaliczenie cz. pisemna K_W09++
P6S_WK
03. C.U1. potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich w procesie projektowym wykład, dyskusja dydaktyczna zaliczenie cz. pisemna K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 •Podstawowe informacje dotyczące technik artystycznych i ikonografii •Sztuka Starożytnych cywilizacji (Mezopotamia, Egipt) •Sztuka Starożytnej Grecji •Sztuka etruska i rzymska •Sztuka bizantyńska i wczesnochrześcijańska •Sztuka romańska •Sztuka gotycka •Sztuka Renesansu i Manieryzmu •Sztuka Baroku •Sztuka polska XVI – XVIII w. •Klasycyzm i Akademizm •Architektura i rzeźba XIX w. •Malarstwo I poł. XIX w. (romantyzm, realizm) •Malarstwo II poł. XIX w. •Sztuka XIX w. w Polsce W01-W08 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK02 Kierunki sztuki awangardowej w I poł. XX w. (fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, neoplastycyzm, konstruktywizm, dadaizm, surrealizm) •Sztuka w II poł. XX w. (informel, pop art, happening, konceptualizm, hiperrealzim, nowa figuracja) •Architektura XX w. •Sztuka polska w XX w. W09-W14 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK03 •Podstawowe informacje dotyczące technik artystycznych i ikonografii W15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ocena końcowa Kolokwium w formie pisemnej. Punktacja zróżnicowana w zależności od stopnia trudności i zakresu pytania. Suma punktów dostosowana do skali ocen, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów. Kryteria ocen: dostateczny E /10-12 / - dostateczny plus D /13-15/: znajomość dzieł sztuki w zakresie podstawowej identyfikacji,właściwe zdefiniowanie stylistyki dzieła, prawidłowe posługiwanie się terminologią dobry C/16-18/; umiejętność przeprowadzania analizy formalnej i porównawczej dzieła, znajomość podstawowych treści ikonograficznych. dobry plus B/19-20/ - bardzo dobry a/21-23/:wartościowanie , analiza i samodzielna ocena zjawisk artystycznych, umiejętność krytycznej interpretacji. -celujący A+ /24-25/:uzyskanie co najmniej 21 punktów oraz dodatkowo wykazanie się znajomością wybranej lektury dodatkowej
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Zagadnienia wymagane podczas egzaminu.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Zagadnienia wymagane podczas egzaminu.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. T. Tomaszek, Miasta Polski wschodniej - impresje historyczne i wyzwania przyszłości, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. T. Tomaszek, Muzeum na wolnym powietrzu na terenie Parku Narodowego Great Smoky Mountains w USA. Kwestia autentyczności w ochronie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, ., 2021
 3. T. Tomaszek, The Issue of Authenticity in Reconstruction of Wooden Building as an Interpretation of the Historical Site - Case Studies of Log Cabins from Tennessee State, USA, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD., 2021
 4. T. Tomaszek, The Role of the Kolbuszowa Folk Culture Open-Air Museum in Studies of Traditional Wooden Architecture of the Rzeszowiacy Ethnographic Group, ., 2021
 5. T. Tomaszek, Authenticity in preservation of historical wooden architecture - problems and challenges, CRC Press / Balkema., 2020
 6. T. Tomaszek, Translokacja budynku drewnianego jako interpretacja miejsca historycznego – studium przypadku chat o konstrukcji zrębowej zlokalizowanych w stanie Tennessee, USA, ., 2020
 7. T. Tomaszek, Autentyczność dziedzictwa architektonicznego w perspektywie kontynuacji tradycji, ., 2018
 8. T. Tomaszek, Conservation of architectural heritage as the transmission of tradition – historical narrative and authenticity, ., 2017
 9. T. Tomaszek, Ikonostas cerkwi w Babicach (gmina Krzywcza) - analiza konserwatorska, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO., 2017
 10. T. Tomaszek, Sefeguarding of abandoned architectural heritage in Poland originally belonging to religious minorities. Problems and challenges, Caleidoscópio., 2017
 11. T. Tomaszek, Zagadnienie autentyczności w konserwacji historycznych obszarów miejskich, ., 2017