logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika płynów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 12463

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2, 3 / W45 C30 L15 / 8 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Dawid Szpak

semestr 3: dr inż. Jakub Żywiec

semestr 3: dr inż. Andrzej Studziński

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zrozumienie zjawisk i praw rządzących przepływem płynów.

Ogólne informacje o zajęciach: Stosowanie wiedzy z zakresu mechaniki płynów w projektowaniu urządzeń służących energetyce

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Prystaj A. Zadania z hydrostatyki. Skrypt Politechniki Krakowskiej . 1999
2 Szymański W., Pyrcioch T. Mechanika płynów-zbiór zadań. Skrypt Politechniki Rzeszowskiej. 1999
3 Szuster A., Wyszkowski K. Zbiór zadań z mechaniki płynów, z. 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej . 1980
4 Lewandowski B.J. Mechanika płynów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 2006
5 Sobota J. Hydraulika i mechanika płynów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu . 2003
6 Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H. Mechanika płynów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2001
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Baran-Gurgul K. Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2005
2 Gręplowska Z. Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem. Skrypt Politechniki Krakowskiej. 2001
3 Kubrak E., Kubrak J. Hydraulika techniczna. Przykłady obliczeń. Wydawnictwo SGGW w Warszawie. 2004
4 Lewandowski B. Przewodnik do ćwiczeń z hydromechaniki. Dział Wydawnictw AR w Poznaniu. 1980
5 Matlak M., Szuster A. Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 1982
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Kubrak J. Hydraulika techniczna. Wydawnictwo SGGW w Warszawie. 1998
2 Gołębiewski C., Łuczywek E., Walicki E Zbiór zadań z mechaniki płynów Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 1980

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z mechaniki płynów, ukierunkowana na zastosowania inżynierskie.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć, zjawisk i praw rządzących przepływem płynów, nabycie umiejętności stosowania tej wiedzy w projektowaniu urządzeń systemów energetycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki płynów

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student potrafi wykorzystać podczas wykonywania obliczeń podstawową wiedzę dotyczącą właściwości fizycznych płynów oraz podstawowych definicji z zakresu mechaniki płynów. ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W37++
K_U01++
P6S_UU
P6S_WG
02 Zna podstawy oraz posiada ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych równań mechaniki płynów. Posiada wiedzę na temat potrzeby rozwiązywania problemów związanych z zagadnieniami z zakresu hydrostatyki, dynamiki płynów. Zna i rozumie specyfikę zastosowania podstawowych własności płynów. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy hydraulicznej. Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. wykład kolokwium zaliczeniowe, egzamin K_W37+++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
03 Student potrafi przeprowadzać proste doświadczenia, pomiary z mechaniki płynów, wyciągać wnioski. Student potrafi realizować zadania zespołowe. Ma świadomość współpracy w grupie w której realizuje swoją część zadania laboratorium kolokwium K_W37++
K_U07+++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Podstawowe właściwości płynów. Ciecz doskonała. Ciśnienia hydrostatyczne. Przyrządy do pomiaru ciśnienia. Prawo Eulera. Równanie równowagi cieczy, zależność ciśnienia od sił masowych. Równowaga cieczy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Prawo Pascala. Prawo naczyń połączonych. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Wyznaczanie środka parcia. Wypór hydrostatyczny. Warunki równowagi ciał zanurzonych. Pływanie ciał. Kinematyka cieczy, metoda Lagrange`a, metoda Eulera, ruch potencjalny. Dynamika cieczy doskonałej. Różniczkowe równanie ruchu Eulera. Równanie Bernoullie`go dla cieczy doskonałej. Pomiary prędkości z zastosowaniem równania Bernoullie`go. Wypływ przez otwory. Wypływ ustalony i nieustalony przez mały duży otwór zatopiony (wypływ swobodny). Wykład MEK02
2 TK02 Rozwiązywanie zadań z poszczególnych działów zgodnie z treściami wykładów. Metody algebraiczne oraz graficzne. Wykorzystanie nomogramów do obliczeń. Ćwiczenia MEK01
3 TK01 Dynamika płynów, równanie Bernoulli`ego dla płynów rzeczywistych, spadek hydrauliczny, pomiary prędkości i pomiary wydatku, przepływy w rurociągach, ruch laminarny i ruch burzliwy, obliczanie oporów, hydrauliczne obliczanie rurociągów i ich układów, współpraca zbiorników i pompowni z rurociągami. Charakterystyka układów zasilających i zasilanych. Ruch cieczy w korytach otwartych, krzywe sprawności, ruch podkrytyczny i nadkrytyczny, odskok hydrauliczny, hydraulika niecki wypadowej, ruch zmienny ustalony, ruch nieustalony, parcie i reakcja hydrodynamiczna, przelewy – trójkątny, o kształtach praktycznych, szerokiej koronie – zatopione i niezatopione. Podstawy filtracji wód gruntowych. Prawo Darcy`ego. Metody wyznaczania współczynnika filtracji. Dopływ wody do studni zwykłej, artezyjskiej i rowu. Depresja i jej zasięg. Wydajność zespołu studzien. Wypływy gazu przez otwory i dysze, przepływy gazu w rurociągach. Równanie Bernoulliego dla gazów w przemianie adiabatycznej. Rozkład ciśnienia w atmosferze. Wykład MEK02
3 TK02 Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań związanych z treściami wykładów. Metody algebraiczne oraz graficzne. Wykorzystanie nomogramów do obliczeń. Ćwiczenia MEK01
3 TK03 1. Wyznaczanie dynamicznego współczynnika lepkości cieczy (wody oraz wybranych cieczy organicznych w różnych temperaturach) za pomocą wiskozymetru Höpllera. 2. Wyznaczanie współczynnika wydatku przystawek przy wypływie nieustalonym. 3. Wyznaczanie współczynnika wydatku przystawek przy wypływie ustalonym. 4. Wyznaczanie współczynnika prędkości. 5. Cechowanie danaidy (wypływ przez otwór). 6. Wyznaczanie współczynnika wydatku tarcz przelewowych. 7. Wyznaczanie liczby Reynolds`a. 8. Wyznaczanie współczynnika wydatku lewara. 9.Wyznaczanie współczynnika oporu ruchu ciała stałego w cieczy (woda, glikol dietylenowy, gliceryna) 10. Wyznaczanie współczynnika filtracji. 11. Wyznaczanie współczynników strat miejscowych i liniowych. 12. Wyznaczanie charakterystyki pompy wirowej. Laboratoria MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 4.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 6.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 8.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 4.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemnego kolokwium z wykładów
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie pisemnego kolokwium z ćwiczeń
Ocena końcowa Wymaga zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia wszystkich form zajęć według następującego algorytmu: kolokwium z wykładów - 60%, kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych - 40%.
Wykład Zaliczenie pisemnego egzaminu z wykładów
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie pisemnego kolokwium z ćwiczeń
Laboratorium Zaliczenie pisemnego kolokwium z laboratorium, oddanie i zaliczenie wszystkich sprawozdań
Ocena końcowa Wymaga zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia wszystkich form zajęć według następującego algorytmu: kolokwium z wykładów - 60%, kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych - 40%.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
cwiczenie4.pdf
cwiczenie6.pdf
cwiczenie8.pdf
cwiczenie7.pdf
cwiczenie9.pdf
cwiczenie10.pdf
cwiczenie3.pdf
cwiczenie11.pdf
cwiczenie12.pdf
cwiczenie1.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak Influence of Water Treatment Technology on the Stability of Tap Water 2023
2 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Porównanie wybranych metod oceny niezawodności operatora systemów technicznych na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2023
3 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Włodarczyk - Makuła Water pollution risk assessment resulting from leaching organic micropollutants from sewage sludge 2023
4 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management 2023
5 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water supply safety assessment considering the water supply system resilience 2023
6 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water System Safety Analysis Model 2023
7 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; E. Sočo; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Zdeb Mechanism of Biofilm Formation on Installation Materials and Its Impact on the Quality of Tap Water 2022
8 G. Kalda; K. Rybalka; J. Sokolan; D. Szpak Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : тенденції навчання для студентів 2022
9 I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej 2022
10 K. Boryczko; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec The Use of a Fault Tree Analysis (FTA) in the Operator Reliability Assessment of the Critical Infrastructure on the Example of Water Supply System 2022
11 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie systemów zaopatrzenia w wodę 2022
12 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
13 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water distribution and risk governance: data issues in view of development of risk-informed decision-making approach 2022
14 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak A Grey-System Theory Approach to Assess the Safety of Gas-Supply Systems 2022
15 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Changes of microbiological parameters of water in domestic distribution system in terms of water supply safety 2021
16 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza wpływu awarii związanych z działaniem operatora na funkcjonowanie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2021
17 K. Boryczko; I. Piegdoń; D. Szpak; J. Żywiec Risk Assessment of Lack of Water Supply Using the Hydraulic Model of the Water Supply 2021
18 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Risk Assessment of Water Intakes in South-Eastern Poland in Relation to the WHO Requirements for Water Safety Plans 2021
19 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Możliwość aplikacji matrycowych metody analizy ryzyka w gospodarce wodnej 2021
20 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; J. Żywiec Metody matrycowe wykorzystywane w analizie ryzyka ujęć wody 2021
21 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2021
22 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of failure rate and time of water pipes failure removal 2021
23 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water network functional analysis 2021
24 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety 2021
25 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak A Case Study in View of Developing Predictive Models for Water Supply System Management 2021
26 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Functional Safety Concept to Support Hazard Assessment and Risk Management in Water-Supply Systems 2021
27 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Reliability-Oriented Design of a Solar-PV Deployments 2021
28 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec Effect of PVC installation on quality and stability of tap water 2020
29 B. Kowalska; D. Kowalski; P. Suchorab; B. Tchórzewska-Cieślak Czujnik obecności pokrywy 2020
30 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Use of the cream method for the assessment of operator reliability in the process of backwashing filters at a water treatment station 2020
31 D. Szpak Method for Determining the Probability of a Lack of Water Supply to Consumers 2020
32 E. Kuliczkowska; A. Kuliczkowski; B. Tchórzewska-Cieślak The structural integrity of water pipelines by considering the different loads 2020
33 E. Kuliczkowska; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Analysing Water Consumers’ Acceptance of Risk-Reduction Costs 2020
34 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; E. Wiśniowska; M. Włodarczyk-Makuła Estimation of potential health and environmental risk associated with the presence of micropollutants in water intakes located in rural areas 2020
35 K. Boryczko; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis in water supply systems 2020
36 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; A. Studziński; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza ryzyka dla ujęć wody powierzchniowej w Sieniawie i Szczepańcowej. 2020
37 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cost Analysis of Water Pipe Failure 2020
38 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the turbidity of raw water in the context of water-supply safety 2020
39 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Ensuring an adequate level of quality of water supply in regard to the safety of consumers 2020
40 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Network-Failure Data Assessment 2020
41 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec The Impact of the Quality of Tap Water and the Properties of Installation Materials on the Formation of Biofilms 2019
42 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Seasonality analysis of water losses in a selected collective water supply system 2019
43 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water Loss Analysis as an Element of Operation Management of Water Supply System 2019
44 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
45 D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak The Use of Grey Systems Theory to Analyze the Water Supply Systems Safety 2019
46 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Znaczenie aplkacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej 2019
47 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Failure analysis of the water supply network in the aspect of climate changes on the example of the central and eastern Europe region 2019
48 I. Piegdoń; D. Szpak Identification of Failure Causes in the Water Supply Network 2019
49 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Pojęcie niezawodności i bezpieczeństwa pracy oparatora w systemie wodociągowym 2019
50 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Czynnik niezawodności człowieka w systemach zaopatrzenia w wodę 2019
51 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Nowy segment estymatorów wskaźników niezawodności operatora systemu wodociągowego 2019
52 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Bayesian Inference in the Analysis of the Failure Risk of the Water Supply Network 2019
53 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Method of Analysis and Assessment of ICT System Safety in a Water Company 2019
54 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych 2019
55 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; M. Stręk; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Rzeszowa 2019
56 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych 2019
57 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Analysis of the Safety of Functioning Gas Pipelines in Terms of the Occurrence of Failures 2019
58 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Methods for identyfing threats of critical infrastructure systems within Baltic Sea region 2019
59 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A hazard assessment method for waterworks systems operating in self-government units 2019
60 A. Domoń; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Biostability of tap water-A qualitative analysis of health risk in the example of groundwater treatment (semi-technical scale) 2018
61 B. Tchórzewska-Cieślak Characterization of risk function in the analysis and assessment of water supply systems safety 2018
62 B. Tchórzewska-Cieślak Wieloaspektowa analiza bezpieczeństwa w eksploatacji systemów wodociągowych 2018
63 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the biological stability of tap water on the basis of risk analysis and parameters limiting the secondary growth of microorganisms in water distribution systems 2018
64 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis of tap water biostability 2018
65 D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Modelling of failure rate of water supply network using the Bayes theorem 2018
66 I. Piegdoń; A. Szlachta; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of selected reliability indicators of water supply network 2018
67 I. Piegdoń; A. Szlachta; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Quality analysis of water network failure 2018
68 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Metoda analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej 2018
69 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Seasonality of water supply network failure in the aspect of water supply safety 2018
70 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2018
71 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Approaches to failure risk analysis of the water distribution network with regard to the safety of consumers 2018
72 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Approaches to Methods of Risk Analysis and Assessment Regarding the Gas Supply to a City 2018
73 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Zygmunt Implementation of matrix methods in flood risk analysis and assessment 2018
74 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak The use of the FMEA method in the analysis and assessment of technical systems safety 2018
75 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Approaches for Safety Analysis of Gas-Pipeline Functionality in Terms of Failure Occurrence: A Case Study 2018
76 M. Eid; I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system 2018
77 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cascading failure analysis in order to assess the resilience of water supply system 2018