tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa

Kod zajęć: 1050

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Artur Woźny

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-29, pokój 343, tel. (17)7432072, awozny@prz.edu.pl, awozny.v.prz.edu.pl, KONSULTACJE http://znob.portal.prz.edu.pl/pl/harmonogramy-zajec/

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest ukazanie złożoności pracy człowieka, zagrożeń wynikających z uczestnictwa człowieka w procesie pracy, wskazanie na istotny wpływ otoczenia (w obszarze materialnych parametrów środowiska pracy i czynników techniczno-organizacyjnych) na komfort pracy oraz zapoznanie studentów z zasadami ergonomicznymi w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, zarówno w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, jak i bloków sygnalizacyjnych i sterowniczych maszyn. Zapoznanie z postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń. Przekazanie wiedzy o istocie i znaczeniu bezpieczeństwa państwa dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i człowieka.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: BHP i ergonomia opisuje złożoność pracy człowieka, zagrożenia występujące na stanowisku pracy warunkowane materialnymi parametrami środowiska pracy oraz czynnikami organizacyjno-technicznymi bezpośrednio związanymi ze stanowiskiem pracy. znajomość zasad ergonomii pozwala skutecznie kształtować bezpieczne warunki pracy i życia człowieka.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Górska E., Lewandowski J. , Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, OW PW, Warszawa., 2010
  2. Wieczorek S. , Ergonomia, Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg., 2010
  3. Laska A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Indygo Sp z o.o., Rzeszów., 2015
  4. Piętowska-Laska R., Ergonomia w zarządzaniu organizacją, Indygo Sp. z o.o., Rzeszów., 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Górska E., Projektowanie, diagnoza, eksperyment, OW PW, Warszawa., 2002
  2. Kowal E., Ekonomiczno- społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa- Poznań ., 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Wieczorek S., Podstawy psychologii pracy i ergonomii , Tarbonus, Tarnobrzeg., 2005
  2. Asystent BHP 2011, Pod red.Gałuszy M., Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg., 2011
  3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE, Poznań., 2000

Materiały dydaktyczne: Pakiet multimedialny.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Powinien znać podstawowe zasady BHP.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna zasady bezpiecznych zachowań.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zastosować zasady BHP w sytuacjach trudnych ekstremalnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podejmuje refleksje na temat bezpiecznych zachowań człowieka.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Potrafi wymienić podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. wykład test pisemny K_W11+++
X1A_W6+++
02. Potrafi opisać złożoność pracy człowieka. wykład test pisemny K_W11++
K_K01+
X1A_W6+++
03. Potrafi zdefiniować wypadek przy pracy oraz wyjaśnić jego przyczyny i okoliczności. wykład test pisemny K_W11++
X1A_W6+++
04. Potrafi opisać stopień i specyfikę obciążenia psychofizycznego w pracy. wykład test pisemny K_W11++
X1A_W6+++
05. Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy. wykład test pisemny K_W11++
X1A_W6+++
06. Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń. wykład test pisemny K_W11++
X1A_W6+++
07. Potrafi zastosować zasady i postulaty ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. wykład test pisemny K_W11++
K_K01+
X1A_W6+++
08. Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń. wykład interaktywny, wykład test pisemny K_W11+++
X1A_W6+++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: praw i obowiązków studentów i pracowników z zakresu bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, wypadków oraz świadczeń z nimi związanych. W01 MEK01 MEK08
1 TK02 Obowiązki uczelni w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki: wymagania bhp dotyczące budynków uczelni, wymagania dotyczące instalacji i urządzeń znajdujących w budynku uczelni. W01 MEK01
1 TK03 Przedmiot i zakres badań bezpieczeństwa pracy i ergonomii. W02 MEK05 MEK07
1 TK04 Bezpieczeństwo w ujęciu systemowym (bezpieczeństwo jako cel zarządzania, jako obowiązek prawny, jako norma moralna). W02 MEK06 MEK07
1 TK05 Modele wypadków przy pracy (klasyczne modele wypadków, modele sytuacji wypadkowych, modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia). Statystyczne i behawioralne teorie bezpieczeństwa. W03; W04 MEK03 MEK08
1 TK06 Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-maszyna-otoczenie. W05 MEK02 MEK05 MEK07
1 TK07 Ocena niezawodności układu: człowiek-komputer, kierowca- samochód, pilot-samolot jako rzeczywiste przypadki układu człowiek-maszyna. W05 MEK02 MEK04
1 TK08 Metody pomiaru uciążliwości pracy fizycznej dynamicznej i pracy fizycznej statycznej. Badanie uciążliwości pracy umysłowej. W06; W07 MEK04
1 TK09 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem i warunkami pracy. W08; W09 MEK05 MEK06
1 TK10 Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy. W08; W09; W10 MEK05 MEK06
1 TK11 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów. W11; W12 MEK07
1 TK12 Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń oraz usprawnianie warunków pracy. W13 MEK07
1 TK13 Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.): zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, ochrona przeciwpożarowa (w tym ewakuacja) w uczelni. W13 MEK03 MEK08
1 TK14 Istota, uwarunkowania i znaczenie bezpieczeństwa państwa. Przeciwdziałanie i zwalczanie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. W14; W 15 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 4.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium do wykładu - zbiór zadań dydaktycznych opisujący zakres znajomości tematyki (kompetencji przedmiotowych).
Ocena końcowa Pozytywna ocena zaliczenia wszystkich kompetencji przedmiotowych z uwzględnieniem zróżnicowania wtajemniczenia merytorycznego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Wymagane podczas egzaminu_zaliczenia.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie