tttttt

powrót

Cykl kształcenia: 2022/2023

Efekty kierunkowe

PL EN

Specjalność: A i B

SymbolTreśćOdniesienia do PRK
K_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu energetyki.P6S_WG
K_W02Ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych występujących w obszarze energetyki.P6S_WG
K_W03Ma wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia procesów technologicznych w energetyce.P6S_WG
K_W04Ma podstawową wiedzę na temat aktualnego stanu oraz trendów rozwojowych w energetyce.P6S_WG
K_W05Ma podstawową wiedzę na temat urządzeń i systemów energetycznych.P6S_WG
K_W06Ma podstawową wiedzę w zakresie technik komputerowych.P6S_WG
K_W07Ma podstawową wiedzę na temat zagrożeń występujących na stanowisku pracy i ich wpływu na zdrowie człowieka.P6S_WK
K_W08Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych, a także ich sporządzania z wykorzystaniem CAD.P6S_WG
K_W09Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu obwodów elektrycznych, elektrotechniki i działania maszyn elektrycznych.P6S_WG
K_W10Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkować działalności inżynierskiej branży energetycznej.P6S_WK
K_W12Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie związanym z energetyką.P6S_WK
K_W13Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu termodynamiki.P6S_WG
K_W14Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu budownictwa energoefektywnego.P6S_WG
K_W15Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu budownictwa wodnego w energetyce.P6S_WG
K_W16Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu ciepłownictwa.P6S_WG
K_W17Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu energetyki jądrowej.P6S_WG
K_W18Ma uporządkowaną wiedzę z zakresy energetyki wiatrowej.P6S_WG
K_W19Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu gospodarki odpadami i recyklingu.P6S_WG
K_W20Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji elektrycznych.P6S_WG
K_W21Ma podstawową wiedzę z zakresy konwersji energii słonecznej.P6S_WG
K_W22Ma podstawową wiedzę na temat odpadów i substancji niebezpiecznych.P6S_WG
K_W23Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu ogrzewnictwa.P6S_WG
K_W24Ma podstawową wiedzę o paliwach kopalnych i ich spalaniu.P6S_WG
K_W25Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu wentylacji i klimatyzacji.P6S_WG
K_W26Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu pomp ciepła i energii geotermalnej.P6S_WG
K_W27Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sieci i instalacji gazowych.P6S_WG
K_W28Ma podstawową wiedzę z zakresu inżynierii wysokich napięć.P6S_WG
K_W29Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu przesyłu, przetwarzania i akumulacji energii.P6S_WG
K_W30Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu utrzymania i regulacji rzek na potrzeby energetyki.P6S_WG
K_W31Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technologii i urządzeń do uzdatniania wody.P6S_WG
K_W32Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu wymiany ciepła, masy oraz wymienników ciepła.P6S_WG
K_W33Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu elektrociepłowni i ciepłowni.P6S_WG
K_W34Ma uporządkowaną wiedzę o maszynach przepływowych.P6S_WG
K_W35Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i zmianach w środowisku spowodowanych działalnością człowieka, zna podstawowe techniki i technologie ochrony powietrza w energetyce.P6S_WG
K_W36Ma podstawową wiedzę z zakresu odzysku ciepła w instalacjach i systemach kanalizacyjnych.P6S_WG
K_W37Ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki płynów.P6S_WG
K_W38Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pomiaru wielkości elektrycznych i podstawowych przyrządów pomiarowych.P6S_WG
K_W39Ma podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa.P6S_WG
K_W40Ma podstawową wiedzę z zakresu niezawodności.P6S_WG
K_W41Ma podstawową wiedzę z zakresu pomiarów wielkości fizycznych w energetyce.P6S_WG
K_W42Ma podstawową wiedzę z zakresu automatyki.P6S_WG
K_W43Ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki technicznej.P6S_WG
K_W44Ma szczegółową wiedzę z zakresie wybranych zagadnień ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji.P6S_WG
K_W45Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu elektroenergetyki.P6S_WG
K_W46Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę.P6S_WG
K_W47Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kanalizacji i systemów odprowadzania ścieków.P6S_WG
K_W48Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie instalacji i systemów wewnętrznych budynków.P6S_WG
K_W49Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej z zakresu energetyki.P6S_WK
K_U01Ma umiejętność ukierunkowanego samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.P6S_UU
K_U02Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu energetyki.P6S_UW
K_U03Posiada umiejętność projektowania instalacji elektrycznych i energetycznych.P6S_UW
K_U04Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i energetyce, potrafi wykorzystać wiedzę ergonomiczną do projektowania struktury przestrzennej stanowiska pracy oraz kształtowania bezpiecznych warunków pracy.P6S_UO
K_U05Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się przy użyciu różnych form przekazu informacji ze specjalistami w zakresie energetyki oraz z osobami spoza grona specjalistów.P6S_UK
K_U06Ma umiejętności językowe w zakresie energetyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.P6S_UK
K_U07Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe w zakresie zagadnień z energetyki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.P6S_UW
K_U08Potrafi dokonać przeglądu możliwych rozwiązań wybranych zadań praktycznych z zakresu energetyki, umie dokonać wyboru właściwego rozwiązania.P6S_UW
K_U09Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji tego zadania.P6S_UO
K_U10Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej wybranych działań w zakresie energetyki.P6S_UW
K_U11Dostrzega aspekt systemowy zadań inżynierskich w energetyce, rozumie ich aspekt pozatechniczny, w tym prawny.P6S_UW
K_U12Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia lub realizacji zadania badawczego, w tym także w języku obcym.P6S_UK
K_U13Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie energetyki.P6S_UW
K_U14Stosuje metody analityczne i podstawową aparaturę pomiarową do prowadzenia pomiarów elektrycznych.P6S_UW
K_U15Potrafi zaprojektować wybrane układy systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.P6S_UW
K_U16Potrafi zaprojektować wybrane układy związane z odnawialnymi źródłami energii.P6S_UW
K_U17Potrafi przeprowadzić pomiary wybranych wielkości elektrycznych, cieplnych i mechanicznych.P6S_UW
K_U18Potrafi przeanalizować zasady funkcjonowania wybranych urządzeń energetycznych.P6S_UW
K_U19Ma umiejętność określania sprawności przemian termodynamicznych oraz potrafi przeprowadzić obliczenia procesu spalania paliw.P6S_UW
K_U20Potrafi zaprojektować wybrane urządzenia elektroenergetyczne.P6S_UW
K_U21Potrafi zaprojektować wybrane układy z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa.P6S_UW
K_U22Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody oraz zaprojektować wybrane obiekty stacji uzdatniania wody.P6S_UW
K_U23Potrafi dobrać urządzenia do odzysku ciepła oraz zaprojektować i dobrać wymiennik ciepła.P6S_UW
K_U24Potrafi identyfikować źródła zanieczyszczeń i dobierać metody ich eliminacji.P6S_UW
K_U25Potrafi dobrać technologię oraz zaprojektować wybrane obiekty gospodarki odpadami.P6S_UW
K_U26Potrafi zaprojektować wybrane obiekty systemów zaopatrzenia w wodę.P6S_UW
K_U27Potrafi zaprojektować wybrane układy systemów odprowadzania ścieków.P6S_UW
K_K01Ma świadomość obszerności zagadnień energetyki oraz rozwoju techniki i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.P6S_UU
P6S_KO
K_K02Potrafi prawidłowo zdefiniować priorytety służące realizacji określonych, przez siebie lub innych, zadań oraz zadbać o terminowość ich wykonania.P6S_KO
K_K03Ma świadomość społecznej roli absolwenta Politechniki Rzeszowskiej; rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących energetyki oraz innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.P6S_KO
K_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera energetyka.P6S_KK
P6S_KR
K_K05Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera energetyka, w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.P6S_KO
K_K06Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy analizując problemy związane z energetyką.P6S_KR