tttttt

powrót

Cykl kształcenia: 2022/2023

Efekty kierunkowe

PL EN

Specjalność: Energetyka w Budownictwie

SymbolTreśćOdniesienia do PRK
K_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu energetyki.P7S_WG
K_W02Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod numerycznych przydatną do rozwiązywania problemów inżynierskich w energetyce.P7S_WG
K_W03Ma szczegółową wiedzę w zakresie układów przekształcania energii.P7S_WG
K_W04Ma poszerzoną wiedzę na temat aktualnego stanu oraz trendów rozwojowych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej.P7S_WG
K_W05Ma podstawową wiedzę na temat urządzeń i systemów energetycznych.P7S_WG
K_W06Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w technice.P7S_WG
K_W07Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej branży energetycznej.P7S_WK
K_W08Ma podstawową wiedzę z zakresu kreowania marki osobistej.P7S_WK
K_W09Ma podstawową wiedzę w zakresie reakcji jądrowych oraz perspektywy wykorzystania tych procesów w energetycznych reaktorach jądrowych i termojądrowych.P7S_WG
K_W10Ma podstawową wiedzę w zakresie jakości energii elektrycznej oraz metod jej poprawy.P7S_WG
K_W11Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu niskoemisyjnego spalania i oczyszczania spalin.P7S_WG
K_W12Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu energochłonności systemów komunalnych.P7S_WG
K_W13Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu szacowania potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii.P7S_WG
K_W14Ma podstawową wiedzę z zakresu zrównoważonego zarządzania energią w gospodarce wodnej.P7S_WK
K_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa energetycznego.P7S_WG
K_W16Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kogeneracji i systemów rozproszonych.P7S_WG
K_W17Ma uporządkowaną wiedzę z zakresy pozyskiwania i wykorzystania paliw z odpadów.P7S_WG
K_W18Ma podstawową wiedzę o aktualnych problemach z zakresu gazownictwa.P7S_WG
K_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania energetyką prosumencką.P7S_WK
K_W20Zna metody, techniki i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów. P7S_WG
K_W21Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania i eksploatacji turbin wiatrowych.P7S_WG
K_W22Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania i eksploatacji turbin wodnych.P7S_WG
K_W23Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu uwarunkowań techniczno-prawnych w stosowaniu odnawialnych źródeł energii.P7S_WG
P7S_WK
K_W24Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu audytingu energetycznego.P7S_WG
K_W25Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw optymalizacji.P7S_WG
K_W26Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu certyfikacji energetycznej.P7S_WG
K_W27Ma szczegółową wiedzę na temat norm oraz wytycznych projektowania obiektów budowlanych i ich elementów.P7S_WG
K_W28Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie. P7S_WG
K_W29Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu fizyki obiektów budowlanych. P7S_WG
K_W30Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu rozwoju zrównoważonego w budownictwie.P7S_WG
K_W31Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy analizując problemy związane z energetyką.P7S_WK
K_U01Ma umiejętność ukierunkowanego samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.P7S_UU
K_U02Posiada umiejętność projektowania instalacji elektrycznych i energetycznych.P7S_UW
K_U03Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się przy użyciu różnych form przekazu informacji ze specjalistami w zakresie energetyki oraz z osobami spoza grona specjalistów.P7S_UK
K_U04Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe w zakresie zagadnień z energetyki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.P7S_UW
K_U05Potrafi dokonać przeglądu możliwych rozwiązań wybranych zadań praktycznych z zakresu energetyki, umie dokonać wyboru właściwego rozwiązania.P7S_UW
K_U06Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji tego zadania.P7S_UW
K_U07Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej wybranych działań w zakresie energetyki.P7S_UW
K_U08Dostrzega aspekt systemowy zadań inżynierskich w energetyce, rozumie ich aspekt pozatechniczny, w tym prawny.P7S_UW
K_U09Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie energetyki.P7S_UW
K_U10Stosuje metody analityczne i podstawową aparaturę pomiarową do prowadzenia pomiarów elektrycznych.P7S_UW
K_U11Potrafi zaprojektować wybrane układy związane z odnawialnymi źródłami energii.P7S_UW
K_K01Ma świadomość obszerności zagadnień energetyki oraz rozwoju techniki i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.P7S_KK
P7S_KR
K_K02Potrafi prawidłowo zdefiniować priorytety służące realizacji określonych, przez siebie lub innych, zadań oraz zadbać o terminowość ich wykonania.P7S_KK
P7S_KR
K_K03Ma świadomość społecznej roli absolwenta Politechniki Rzeszowskiej; rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących energetyki oraz innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.P7S_KO
K_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu energetyka.P7S_KR
K_K05Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera energetyka, w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.P7S_KO