logo
Karta przedmiotu
logo

Programowanie obróbki wieloosiowej CNC

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane techniki programowania maszyn CNC

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15858

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Gdula

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego programowania wieloosiowych centrów frezarskich CNC wyposażonych w 5-osi sterowanych numerycznie.

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Pliki oraz instrukcje do pobrania wg wskazań prowadzącego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka 1. Programowanie obrabiarek CNC Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2020
2 Jerzy Honczarenko 3. Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2018
3 Jerzy Honczarenko Obrabiarki sterowane numerycznie Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2017
4 Roman Stryczek, Bogusław Pytlak Elastyczne programowanie obrabiarek Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2011
5 SIEMENS Milling with Sinumerik. 5-axis machining. Manual. Sinumerik 840D/840Di/840D sl.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 SIEMENS Przygotowanie pracy Sinumerik 840D/840Di.
2 SIEMENS Instrukcja programowania. Podstawy. Sinumerik 840D/840Di.
3 SIEMENS Basesoftware and operating software. Commissioning Manual. Sinumerik 840D.
4 SIEMENS Instrukcja programowania. Cykle. Sinumerik 840D/840Di.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Grzegorz Nikiel Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała. 2004
2 Jan Szadkowski, Roman Stryczek, Grzegorz Nikiel Projektowanie Procesów Technologicznych Na Obrabiarki Sterowane Numerycznie. Bielsko-Biała. 1995

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestrze 1.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw przygotowania technologii obróbki. Znajomość ogólnej budowy i sterowania maszyn CNC. Znajomość podstaw programowania w kodzie ISO.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem PC z systemem Windows oraz pracy z literaturą.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i funkcji specjalnych zaawansowanego programowania na bazie kodu ISO operacji frezarskich w wariantach technologicznych 5-osiowej obróbki pozycjonowanej oraz 5-osiowej obróbki symultanicznej, realizowanych na wieloosiowych centrach frezarskich CNC. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01+++
K_W02+
K_W03+++
K_W04++
K_U03+
K_K01++
P7S_KK
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada umiejętności w zakresie zaawansowanego programowania na bazie kodu ISO operacji frezarskich 3, 4 i 5-osiowych, w tym zabiegów wiercenia i gwintowania, na wieloosiowe centra frezarskie CNC w wariantach technologicznych obróbki pozycjonowanej oraz symultanicznej. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_U01++
K_U02+++
K_U04+++
K_U05+
K_K02++
K_K03+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Komputerowe sterownie numeryczne typu 5C. Metody programowania obrabiarek wieloosiowych CNC. Programowanie na bazie kodu ISO obróbki wieloosiowej. Cykle i funkcje programowania obróbki pozycjonowanej 3+2 w trybie skrętu. Programowanie obróbki 3+2 w trybie dojazdu narzędzia ze ściśle zdefiniowaną orientacją jego osi w przestrzeni euklidesowej. Programowanie kompensacji kinematyki 5-osiowej na potrzeby obróbki pozycjonowanej 3+2-osiowej. Programowanie transformacji układów współrzędnych. Cykle i funkcje programowania obróbki symultanicznej 5-osiowej w trybie kompensacji kinematyki. Metody programowania i deklaracji zmiennej orientacji osi narzędzia dla obrabiarek wieloosiowych CNC i sterowań typu 5C. Metody programowania i deklaracja interpolacji osi obrotowych. Kompensacja promienia narzędzia typu 2D oraz 3D w aspekcie programowania obróbki wieloosiowej pozycjonowanej 3+2-osiowej oraz symultanicznej 5-osiowej. Symulacja, weryfikacja i optymalizacja programów sterujących. Zaliczenie pisemne. W MEK01
1 TK02 Programowanie zabiegów frezowania zgrubnego, kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz zabiegów wiercenia osiowego i gwintowania w obróbce pozycjonowanej 3+2-osiowej w trybie skrętu. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce pozycjonowanej 3+2-osiowej w trybie dojazdu narzędzia ze ściśle określoną orientacją jego osi. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania zgrubnego, kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz zabiegów wiercenia osiowego i gwintowania w obróbce pozycjonowanej 3+2-osiowej w trybie kompensacji kinematyki oraz transformacji układu współrzędnych. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania w kinematyce zależnej. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania w kinematyce niezależnej. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania w kątach Eulera. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania w kątach RPY. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania z deklaracją frezowania czołowego. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania z deklaracją frezowania obwodowego. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. Programowanie zabiegów frezowania kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych w obróbce symultanicznej 5-osiowej metodą programowania z deklaracją kątów LEAD oraz TILT. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC. L MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 20.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK01. Kryteria weryfikacji efektu MEK01: ocenę dostateczną uzyskuje student, który na kolokwium pisemnym z części sprawdzającej wiedzę, uzyska 50-70% punktów, ocenę dobry 71-90% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 90% punktów.
Laboratorium W celu zaliczenia zajęć laboratoryjnych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu praktycznego, weryfikującego umiejętności studenta określonych modułowymi efektami kształcenia MEK02. Kryteria weryfikacji efektu kształcenia MEK02 - punktacja i ocena: (90% - 100%) = 5,0 (bardzo dobry), (80% - 89%) = 4,5 (plus dobry), (70% - 79%) = 4,0 (dobry), (60% - 69%) = 3,5 (plus dostateczny), (50% - 59%) = 3,0 (dostateczny).
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona oceny z zaliczenia pisemnego wykładu z wagą 0.4 i zaliczenia praktycznego laboratorium z wagą 0.6. Ocena końcowa modułu: (4.6-5.0)=5.0 (bardzo dobry), (4.20-4.59)=4.5 (plus dobry), (3.80-4.19 )=4.0 (dobry), (3.40-3.79)=3.5 (plus dostateczny), (3.00-3.39)=3.0 (dostateczny).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Gdula; G. Mrówka-Nowotnik Analysis of tool wear, chip and machined surface morphology in multi-axis milling process of Ni-based superalloy using the torus milling cutter 2023
2 M. Chlost; M. Gdula A New Method of the Positioning and Analysis of the Roughness Deviation in Five-Axis Milling of External Cylindrical Gear 2022
3 J. Burek; M. Gdula Sposób pięcioosiowej obróbki elementów o zarysie krzywoliniowym, zwłaszcza łopatek turbin 2021
4 G. Budzik; T. Dziubek; M. Gdula; P. Turek Elaboration of the measuring procedure facilitating precision assessment of the geometry of mandible anatomical model manufactured using additive methods 2020
5 M. Gdula Empirical Models for Surface Roughness and Topography in 5-Axis Milling Based on Analysis of Lead Angle and Curvature Radius of Sculptured Surfaces 2020
6 M. Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour 2019
7 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; P. Sułkowicz; Ł. Żyłka The influence of the cutting edge shape on high performance cutting 2018
8 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; Ł. Żyłka Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade 2018