logo
Karta przedmiotu
logo

Programowanie obróbki addytywnej

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane techniki programowania maszyn CNC

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15857

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: mgr inż. Karol Żurawski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie programowania addytywnych cykli 3-osiowych i 5-osiowych CAM.

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Pliki do pobrania według wskazań prowadzącego zajęcia.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 SIEMENS Dokumentacja programu NX .
2 Dariusz Jóźwiak, Marcin Antosiewicz NX Podstawy modelowania. Synchronous i Realize Shape. CAMDivision. 2014
3 Dariusz Jóźwiak NX Projektowanie form wtryskowych CAMDivision. 2014
4 Marcin Antosiewicz NX Projektowanie tłoczników wielotaktowych. CAMDivision. 2014
5 Piotr Menchen, Adam Budzyński NX 8.5 Ćwiczenia GMSystem.
6 Piotr Menchen NX 9.0 Ćwiczenia GMSystem.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 SIEMENS Dokumentacja programu NX .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestrze 2.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw przygotowania technologii obróbki. Znajomość podstaw systemów CAD/CAM. Znajomość ogólnej budowy i sterowania maszyn CNC. Znajomość podstaw programowania w kodzie ISO.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem PC z systemem Windows oraz pracy z literaturą.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie automatycznego programowania cykli addytywnych 3D oraz umiejętności prowadzenia badań symulacyjnych na podstawie opracowanych programów w systemie CAM. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W01+++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_U01++
K_U02++
K_U04+++
K_U05++
K_K01+
K_K02++
K_K03+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie automatycznego programowania cykli addytywnych 5D oraz umiejętności prowadzenia badań symulacyjnych na podstawie opracowanych programów w systemie CAM. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W01+++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_U01+
K_U02++
K_U04+++
K_U05++
K_K01+
K_K02++
K_K03+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Automatyczne programowanie cykli addytywnych 3D z uwzględnieniem oprzyrządowania technologicznego oraz badania symulacyjne i weryfikacyjne opracowanych programów. L1 - L9 MEK01
2 TK02 Automatyczne programowanie cykli addytywnych 5D z uwzględnieniem oprzyrządowania technologicznego oraz badania symulacyjne i weryfikacyjne opracowanych programów. L10 - L30 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 30.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 30.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 4.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium W celu zaliczenia zajęć laboratoryjnych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny sprawdzianu praktycznego weryfikującego modułowy efekt kształcenia MEK01 i MEK02. Kryteria weryfikacji efektu kształcenia MEK01 i MEK02 - punktacja i ocena: (90% - 100%) = 5,0 (bardzo dobry), (80% - 89%) = 4,5 (plus dobry), (70% - 79%) = 4,0 (dobry), (60% - 69%) = 3,5 (plus dostateczny), (50% - 59%) = 3,0 (dostateczny).
Ocena końcowa Ocena końcowa z laboratorium wynika z oceny uzyskanej z sprawdzianu praktycznego.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie