logo
Karta przedmiotu
logo

Obróbka powierzchni złożonych CAM II

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane techniki programowania maszyn CNC

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15856

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / L30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Gdula

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego programowania CAD/CAM/PP/CNC obróbki powierzchni złożonych, realizowanej na wieloosiowych centrach frezarskich - w tym wyposażonych w sterowane podzielnice NC.

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Pliki i instrukcje do pobrania wg wskazań prowadzącego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka 1. Programowanie obrabiarek CNC Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2020
2 Jerzy Honczarenko 3. Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2018
3 Jerzy Honczarenko Obrabiarki sterowane numerycznie Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2017
4 Roman Stryczek, Bogusław Pytlak Elastyczne programowanie obrabiarek Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2011
5 Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka 1. Programowanie obrabiarek CNC Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2020
6 Jerzy Honczarenko Obrabiarki sterowane numerycznie Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2017
7 Roman Stryczek, Bogusław Pytlak Elastyczne programowanie obrabiarek Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2011
8 SIEMENS Milling with Sinumerik. 5-axis machining. Manual. Sinumerik 840D/840Di/840D sl.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 SIEMENS Przygotowanie pracy Sinumerik 840D/840Di.
2 SIEMENS Instrukcja programowania. Podstawy. Sinumerik 840D/840Di.
3 SIEMENS Basesoftware and operating software. Commissioning Manual. Sinumerik 840D.
4 SIEMENS Instrukcja programowania. Cykle. Sinumerik 840D/840Di.
5 SIEMENS Milling with Sinumerik. 5-axis machining. Manual. Sinumerik 840D/840Di/840D sl.
6 Krzysztof Augustyn NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC HELION. 2009
7 SIEMENS Dokumentacja programu NX .
8 Dariusz Jóźwiak, Marcin Antosiewicz NX Podstawy modelowania. Synchronous i Realize Shape. CAMDivision. 2014
9 Podręcznik napisany pod redakcją Krzysztofa Augustyna. NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty CNC. CAMDivision. 2016
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Grzegorz Nikiel Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała. 2004
2 Jan Szadkowski, Roman Stryczek, Grzegorz Nikiel Projektowanie Procesów Technologicznych Na Obrabiarki Sterowane Numerycznie. Bielsko-Biała. 1995

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestrze 2.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw przygotowania technologii obróbki. Znajomość ogólnej budowy i sterowania maszyn CNC. Znajomość podstaw programowania maszyn CNC w kodzie ISO oraz programowania CAD/CAM.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem PC z systemem Windows oraz pracy z literaturą.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada umiejętności programowania toru ruchu narzędzia dla obróbki części o ściśle określonych parametrach powierzchni złożonych ją opisujących. Posiada umiejętności programowania toru ruchu narzędzia dla obróbki części o nieciągłych powierzchniach złożonych. Potrafi przygotować program obróbki części ograniczonej powierzchniami złożonymi, przeznaczonej do wykonania na obrabiarce CNC wyposażonej do pięciu osi sterowanych numerycznie, w tym także w konfiguracji kinematycznej z podzielnicą sterowaną NC. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W01++
K_W02+++
K_W03+
K_W04++
K_U01+
K_U02+++
K_U03+
K_U04++
K_U05+
K_K01+
K_K02++
K_K03+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Programowanie toru ruchu narzędzia dla obróbki części typu łopatka. Programowanie toru ruchu narzędzia dla obróbki części typu wirnik. Programowanie toru ruchu narzędzia dla obróbki części typu tarcza łopatkowa. Programowanie toru ruchu narzędzia dla obróbki części typu kanał dolotowy. Programowanie toru ruchu narzędzia dla obróbki części typu stożkowe koło zębate o kołowo-łukowej linii zęba. Programowanie toru ruchu narzędzia dla obróbki części o powierzchniach nieciągłych. Analiza geometrii części pod względem technologiczności oraz przydatności do programowania złożonych torów ruchu narzędzia. Zaliczenie praktyczne. L MEK01

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 30.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 30.00 godz./sem.
Inne: 3.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium W celu zaliczenia zajęć laboratoryjnych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu praktycznego, weryfikującego umiejętności studenta określonych modułowymi efektami kształcenia MEK01. Kryteria weryfikacji efektu kształcenia MEK01 - punktacja i ocena: (90% - 100%) = 5,0 (bardzo dobry), (80% - 89%) = 4,5 (plus dobry), (70% - 79%) = 4,0 (dobry), (60% - 69%) = 3,5 (plus dostateczny), (50% - 59%) = 3,0 (dostateczny).
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia laboratorium wg kryteriów określonych wyżej.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Gdula; G. Mrówka-Nowotnik Analysis of tool wear, chip and machined surface morphology in multi-axis milling process of Ni-based superalloy using the torus milling cutter 2023
2 M. Chlost; M. Gdula A New Method of the Positioning and Analysis of the Roughness Deviation in Five-Axis Milling of External Cylindrical Gear 2022
3 J. Burek; M. Gdula Sposób pięcioosiowej obróbki elementów o zarysie krzywoliniowym, zwłaszcza łopatek turbin 2021
4 G. Budzik; T. Dziubek; M. Gdula; P. Turek Elaboration of the measuring procedure facilitating precision assessment of the geometry of mandible anatomical model manufactured using additive methods 2020
5 M. Gdula Empirical Models for Surface Roughness and Topography in 5-Axis Milling Based on Analysis of Lead Angle and Curvature Radius of Sculptured Surfaces 2020
6 M. Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour 2019
7 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; P. Sułkowicz; Ł. Żyłka The influence of the cutting edge shape on high performance cutting 2018
8 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; Ł. Żyłka Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade 2018