logo
Karta przedmiotu
logo

Obróbka powierzchni złożonych CAM I

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane techniki programowania maszyn CNC

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15855

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Gdula

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego programowania CAD/CAM/PP/CNC obróbki powierzchni złożonych, realizowanej na tokarkach oraz na wieloosiowych centrach frezarskich - w tym wyposażonych w sterowane podzielnice NC.

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Pliki i instrukcje do pobrania wg wskazań prowadzącego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka 1. Programowanie obrabiarek CNC Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2020
2 Jerzy Honczarenko 3. Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2018
3 Jerzy Honczarenko Obrabiarki sterowane numerycznie Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2017
4 Roman Stryczek, Bogusław Pytlak Elastyczne programowanie obrabiarek Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2011
5 SIEMENS Milling with Sinumerik. 5-axis machining. Manual. Sinumerik 840D/840Di/840D sl.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 SIEMENS Przygotowanie pracy Sinumerik 840D/840Di.
2 SIEMENS Instrukcja programowania. Podstawy. Sinumerik 840D/840Di.
3 SIEMENS Basesoftware and operating software. Commissioning Manual. Sinumerik 840D.
4 SIEMENS Instrukcja programowania. Cykle. Sinumerik 840D/840Di.
5 SIEMENS Milling with Sinumerik. 5-axis machining. Manual. Sinumerik 840D/840Di/840D sl.
6 Krzysztof Augustyn NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC HELION. 2009
7 SIEMENS Dokumentacja programu NX .
8 Dariusz Jóźwiak, Marcin Antosiewicz NX Podstawy modelowania. Synchronous i Realize Shape. CAMDivision. 2014
9 Podręcznik napisany pod redakcją Krzysztofa Augustyna. NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty CNC. CAMDivision. 2016
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Grzegorz Nikiel Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała. 2004
2 Jan Szadkowski, Roman Stryczek, Grzegorz Nikiel Projektowanie Procesów Technologicznych Na Obrabiarki Sterowane Numerycznie. Bielsko-Biała. 1995

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestrze 1.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw przygotowania technologii obróbki. Znajomość ogólnej budowy i sterowania maszyn CNC. Znajomość podstaw programowania maszyn CNC w kodzie ISO oraz programowania CAD/CAM.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem PC z systemem Windows oraz pracy z literaturą.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania operacji frezarskich, w tym także zabiegów wiercenia i gwintowania, ze zmienną orientacją osi narzędzia względem złożonej powierzchni obrabianej z wykorzystaniem możliwości układu sterowania numerycznego, zaawansowanych funkcji uaktywnianych na poszczególnych etapach programowania w łańcuchu wytwarzania CAD/CAM/PP/CNC, kompensacji kinematyki obrabiarki oraz celowość jej stosowania, jak również metody programowania orientacji narzędzia w przestrzeni roboczej obrabiarki. wykład egzamin cz. pisemna K_W01++
K_W02+++
K_W03+
K_W04+
K_U03+
K_U05++
K_K01++
P7S_KK
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada umiejętności programowania toru ruchu narzędzia dla obróbki części o ściśle określonych parametrach powierzchni złożonych ją opisujących. Potrafi przygotować program obróbki części ograniczonej powierzchniami złożonymi, przeznaczonej do wykonania na obrabiarce CNC wyposażonej do pięciu osi sterowanych numerycznie, w tym także w konfiguracji kinematycznej z podzielnicą sterowaną NC. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W02++
K_U01+++
K_U02+++
K_U04+++
K_K02+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Powierzchnie złożone: klasyfikacja, typy, definicja, warianty technologiczne obróbki. Etapy wykonania części o geometrii ograniczonej powierzchniami złożonymi. Funkcje zaawansowane 'advance surfaces' układu sterowania numerycznego CNC w aspekcie obróbki powierzchni złożonych, czynności przygotowawcze, uaktywnienie specyficznych dla technologii wartości dynamiki, kompresja bloków NC, warunki brzegowe stosowania funkcji kompresora, tryb przyśpieszenia, tryb przechodzenia płynnego, przebieg programu z pamięcią wczytywania wyprzedzającego, ruch ze sterowaniem wyprzedzającym, programowana tolerancja konturu/orientacji, transformacje 3, 4 i 5-osiowe, programowanie pozycji osi obrotowych, programowanie interpolacji osi orientacji, odniesienie osi orientacji, wygładzanie przebiegu orientacji. Egzamin pisemny. W MEK01
1 TK02 Programowanie transformacji kinematycznej walcowej dla obróbki dowolnie przebiegających rowków na przykładzie części walcowych typu bęben sterujący. Programowanie transformacji orientacji 3-osiowej dla obróbki powierzchni złożonych na przykładzie części typu formy i matryce. Programowanie transformacji orientacji 4-osiowej dla obróbki powierzchni złożonych na przykładzie części typu krzywka. Analiza geometrii części pod względem technologiczności oraz przydatności do programowania złożonych torów ruchu narzędzia. Zaliczenie praktyczne. L MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK01. Kryteria weryfikacji efektu MEK01: ocenę dostateczną uzyskuje student, który na kolokwium pisemnym z części sprawdzającej wiedzę, uzyska 50-70% punktów, ocenę dobry 71-90% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 90% punktów.
Laboratorium W celu zaliczenia zajęć laboratoryjnych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu praktycznego, weryfikującego umiejętności studenta określonych modułowymi efektami kształcenia MEK02. Kryteria weryfikacji efektu kształcenia MEK02 - punktacja i ocena: (90% - 100%) = 5,0 (bardzo dobry), (80% - 89%) = 4,5 (plus dobry), (70% - 79%) = 4,0 (dobry), (60% - 69%) = 3,5 (plus dostateczny), (50% - 59%) = 3,0 (dostateczny).
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona oceny z egzaminu pisemnego z wagą 0.4 i laboratorium z wagą 0.6. Ocena końcowa modułu: (4.6-5.0)=5.0 (bardzo dobry), (4.20-4.59)=4.5 (plus dobry), (3.80-4.19 )=4.0 (dobry), (3.40-3.79)=3.5 (plus dostateczny), (3.00-3.39)=3.0 (dostateczny).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Gdula; G. Mrówka-Nowotnik Analysis of tool wear, chip and machined surface morphology in multi-axis milling process of Ni-based superalloy using the torus milling cutter 2023
2 M. Chlost; M. Gdula A New Method of the Positioning and Analysis of the Roughness Deviation in Five-Axis Milling of External Cylindrical Gear 2022
3 J. Burek; M. Gdula Sposób pięcioosiowej obróbki elementów o zarysie krzywoliniowym, zwłaszcza łopatek turbin 2021
4 G. Budzik; T. Dziubek; M. Gdula; P. Turek Elaboration of the measuring procedure facilitating precision assessment of the geometry of mandible anatomical model manufactured using additive methods 2020
5 M. Gdula Empirical Models for Surface Roughness and Topography in 5-Axis Milling Based on Analysis of Lead Angle and Curvature Radius of Sculptured Surfaces 2020
6 M. Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour 2019
7 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; P. Sułkowicz; Ł. Żyłka The influence of the cutting edge shape on high performance cutting 2018
8 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; Ł. Żyłka Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade 2018