logo
Karta przedmiotu
logo

Obróbka kompletna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane techniki programowania maszyn CNC

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15854

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W10 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Gdula

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego programowania CNC oraz CAM obrabiarek wielotorowych wyposażonych w więcej niż 5-osi sterowanych numerycznie, wrzeciono przechwytujące, wrzeciono frezarskie wraz z głowicą rewolwerową oraz sterowanie wielokanałowe z funkcją synchronizacji pracy wielu wrzecion w trybie symultanicznym.

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Pliki oraz instrukcje do pobrania wg wskazań prowadzącego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka 1. Programowanie obrabiarek CNC Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2020
2 Jerzy Honczarenko 3. Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2018
3 Jerzy Honczarenko Obrabiarki sterowane numerycznie Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2017
4 Roman Stryczek, Bogusław Pytlak Elastyczne programowanie obrabiarek Warszawa: Wydaw. Nauk.PWN. 2011
5 Lech Mazurek [i in.] Zwiększenie efektywności pracy obrabiarek wielozadaniowych w elastycznych systemach produkcyjnych Lublin: Politechnika Lubelska. 2010
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 SIEMENS Przygotowanie pracy Sinumerik 840D/840Di.
2 SIEMENS Instrukcja programowania. Podstawy. Sinumerik 840D/840Di.
3 SIEMENS Basesoftware and operating software. Commissioning Manual. Sinumerik 840D.
4 SIEMENS Instrukcja programowania. Cykle. Sinumerik 840D/840Di.
5 SIEMENS Milling with Sinumerik. 5-axis machining. Manual. Sinumerik 840D/840Di/840D sl.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Grzegorz Nikiel Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała. 2004
2 Jan Szadkowski, Roman Stryczek, Grzegorz Nikiel Projektowanie Procesów Technologicznych Na Obrabiarki Sterowane Numerycznie. Bielsko-Biała. 1995

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestrze 2.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw przygotowania technologii obróbki. Znajomość podstaw systemów CAD/CAM. Znajomość ogólnej budowy i sterowania maszyn CNC. Znajomość podstaw programowania w kodzie ISO.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem PC z systemem Windows oraz pracy z literaturą.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zaawansowanego programowania CNC/CAM operacji tokarskich i frezarskich 3, 4 i 5-osiowych na wielozadaniowe maszyny sterowane numerycznie, w tym z dwukanałowym układem sterowania. wykład egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_W02+
K_W03+
K_U05++
K_K01+
P7S_KK
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada umiejętności zaawansowanego programowania toru ruchu narzędzia CNC/CAM w operacjach tokarskich i frezarskich 3, 4 i 5-osiowych w aspekcie obróbki kompletnej. Potrafi programować obróbkę kompletną na obrabiarki wielozadaniowe o różnych odmianach kinematycznych, w tym: z wrzecionem przechwytującym, dwoma głowicami rewolwerowymi, ze skrętną głowicą frezarską i głowicą rewolwerową, narzędziami wielomodułowymi oraz wyposażonymi w sterowanie jedno- i dwukanałowe. Potrafi synchronizować symultaniczną pracę wielu wrzecion. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W04+
K_U01++
K_U02+++
K_U03+
K_U04+++
K_K02+++
K_K03++
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Zaawansowane programowanie obrabiarek wielozadaniowych w aspekcie obróbki kompletnej: geometria, struktura programu sterującego, zarządzanie narzędziami, parametry technologiczne, pozycjonowanie osi i wrzecion, przesunięcia bazowe i transformacje. Funkcje przygotowawcze w aspekcie obróbki kompletnej. Cykle stałe w aspekcie obróbki kompletnej. Programowanie wysokopoziomowe. Sterowanie wielokanałowe: synchronizacja obróbki. Egzamin pisemny. W MEK01
2 TK02 Zaawansowane programowanie operacji tokarskich oraz frezarskich w kodzie ISO w aspekcie obróbki kompletnej na obrabiarkę wielozadaniową wyposażoną w sterowanie jednokanałowe, głowicę rewolwerową górną, oś C, oś Y, wrzeciono przechwytujące oraz narzędzia napędzane. Zaawansowane programowanie operacji tokarskich oraz frezarskich w kodzie ISO w aspekcie obróbki kompletnej na obrabiarkę wielozadaniową wyposażoną w sterowanie dwukanałowe, dwie głowice rewolwerowe: górną oraz dolną, oś C oraz narzędzia napędzane. Zaawansowane programowanie CAM operacji tokarskich oraz frezarskich w aspekcie obróbki kompletnej na obrabiarkę wielozadaniową wyposażoną w wrzeciono przechwytujące, górną skrętną osią obrotową B głowicę frezarską, oś C, oś Y, dolną głowicę rewolwerową z narzędziami napędzanymi oraz sterowanie dwukanałowe. Zaliczenie praktyczne. L MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK01. Kryteria weryfikacji efektu MEK01: ocenę dostateczną uzyskuje student, który na kolokwium pisemnym z części sprawdzającej wiedzę, uzyska 50-70% punktów, ocenę dobry 71-90% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 90% punktów.
Laboratorium W celu zaliczenia zajęć laboratoryjnych wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu praktycznego, weryfikującego umiejętności studenta określonych modułowymi efektami kształcenia MEK02. Kryteria weryfikacji efektu kształcenia MEK02 - punktacja i ocena: (90% - 100%) = 5,0 (bardzo dobry), (80% - 89%) = 4,5 (plus dobry), (70% - 79%) = 4,0 (dobry), (60% - 69%) = 3,5 (plus dostateczny), (50% - 59%) = 3,0 (dostateczny).
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu pisemnego i laboratorium. Ocena końcowa modułu: (4.6-5.0)=5.0 (bardzo dobry), (4.20-4.59)=4.5 (plus dobry), (3.80-4.19 )=4.0 (dobry), (3.40-3.79)=3.5 (plus dostateczny), (3.00-3.39)=3.0 (dostateczny).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Gdula; G. Mrówka-Nowotnik Analysis of tool wear, chip and machined surface morphology in multi-axis milling process of Ni-based superalloy using the torus milling cutter 2023
2 M. Chlost; M. Gdula A New Method of the Positioning and Analysis of the Roughness Deviation in Five-Axis Milling of External Cylindrical Gear 2022
3 J. Burek; M. Gdula Sposób pięcioosiowej obróbki elementów o zarysie krzywoliniowym, zwłaszcza łopatek turbin 2021
4 G. Budzik; T. Dziubek; M. Gdula; P. Turek Elaboration of the measuring procedure facilitating precision assessment of the geometry of mandible anatomical model manufactured using additive methods 2020
5 M. Gdula Empirical Models for Surface Roughness and Topography in 5-Axis Milling Based on Analysis of Lead Angle and Curvature Radius of Sculptured Surfaces 2020
6 M. Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour 2019
7 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; P. Sułkowicz; Ł. Żyłka The influence of the cutting edge shape on high performance cutting 2018
8 J. Burek; M. Gdula; M. Płodzień; Ł. Żyłka Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade 2018