logo
Karta przedmiotu
logo

Inżynieria rekonstrukcyjna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane techniki programowania maszyn CNC

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15852

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Paweł Turek

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest nabycie przez kursantów umiejętności z zakresu obsługi współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz rekonstrukcji geometrii do postaci modelu 3D-CAD.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia są dedykowane dla pracowników zajmujących się pomiarami współrzędnościowymi oraz projektowaniem CAD. Uczestnicy na zajęciach nabędą doświadczenia z zakresu obróbki danych pomiarowych na bazie których będą odtwarzali geometrię modeli.

Materiały dydaktyczne: Modele STL dostępne podczas zajęć

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Raja V, Kiran JF. Reverse engineering—an industrial perspective. New York: Springer. 2010
2 Budzik, G. Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników lotniczych w procesie szybkiego prototypowania Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2009
3 Preim, B., Bartz, D Visualization in medicine: theory, algorithms, and applications Morgan Kaufmann, San Francisco. 2007
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Urbanic, R.J., Elmaraghy, H.A., Elmaraghy, W.H. A reverse engineering methodology for rotary components from point cloud data The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 37(11-12), 1146-1167.
2 Baggi, E. Reverse engineering applications for recovery of broken or worn parts and re-manufacturing: Three case studies. Advances in Engineering Software. 40(6), 407-418 . 2009
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bidanda, B., Bartolo, P. Virtual prototyping & bio manufacturing in medical applications Springer, New York. 2008
2 Romans, L. Computed tomography for technologists: a comprehensive text Wolters Kluwer, Balitmore . 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Kursant musi być zapisany na 2 semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagana jest znajomość systemów komputerowych wspomagających projektowanie, obsługa przyrządów pomiarowych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie oraz narzędziami pomiarowymi.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy i obsługi współrzędnościowych systemów pomiarowych stykowych i optycznych 2D. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W02+
K_U03+
K_K03+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy i obsługi współrzędnościowych systemów oświetlających obiekt światłem laserowym. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W02+
K_U03+
K_K03+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG
03 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu obróbki danych pomiarowych uzyskanych z systemów optycznych i stykowych 2D oraz tworzenia modeli 3D-CAD prostych elementów geometrycznych. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K_W02+
K_U02+
K_K01+
P7S_KK
P7S_UW
P7S_WG
04 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu obróbki danych pomiarowych uzyskanych z systemów optycznych oświetlających obiekt światłem strukturalnym oraz na ich podstawie tworzenia modelu 3D-CAD. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K_W02+
K_U03+
K_K03+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG
05 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu obróbki danych pomiarowych uzyskanych z systemów tomograficznych oraz tworzenia modelu 3D-CAD. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W02+
K_U01+
K_U02+
K_K03+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wprowadzenie do inżynierii rekonstrukcyjnej. Budowa, obsługa współrzędnościowych systemów pomiarowych stykowych i optycznych 2D. W01 MEK01
2 TK02 Budowa, obsługa współrzędnościowych systemów pomiarowych oświetlających obiekt światłem laserowym oraz strukturalnym. W02 MEK02
2 TK03 Tomograficzne systemy diagnostyczne. Rekonstrukcja geometrii modeli na podstawie obrazów tomograficznych. W03 MEK05
2 TK04 Obróbka danych pomiarowych uzyskanych z systemów optycznych i stykowych 2D. Tworzenie modeli 3D-CAD prostych elementów geometrycznych. W04 MEK03
2 TK05 Obróbka danych pomiarowych uzyskanych z systemów optycznych oświetlających obiekt światłem laserowym oraz strukturalnym. Edycji siatki trójkątów. Tworzenie modelu 3D-CAD. W05 MEK04
2 TK06 Obróbka danych pomiarowych uzyskanych z systemów tomograficznych. W06 MEK05
2 TK07 Tworzenie modelu 3D-CAD uzupełnień struktur kostnych. W07 MEK05
2 TK08 Obsługa oraz pomiar geometrii modeli przy użyciu systemów optycznych i stykowych 2D. Obróbka danych pomiarowych. L01 MEK01
2 TK09 Obsługa i pomiar geometrii modelu przy użyciu systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. Obróbka danych pomiarowych. L02 MEK02
2 TK10 Wprowadzenie do zintegrowanego systemu CAD/CAM w inżynierii rekonstrukcyjnej. L03 MEK03
2 TK11 Zastosowanie poleceń zintegrowanego systemu CAD/CAM w procesie przygotowania geometrii części. Optymalizacja wejściowego modelu powierzchniowego. L04 MEK03
2 TK12 Rekonstrukcja geometrii części do postaci modelu parametrycznego 3D-CAD. L05 MEK03 MEK04
2 TK13 Rekonstrukcja geometrii z danych tomograficznych. L06 MEK05
2 TK14 Analiza błędów rekonstrukcji geometrii. L07 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Inne: 12.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Inne: 12.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Inne: 7.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu wystawiana jest na podstawie zadania projektowego w oparciu o MEK3
Laboratorium Ocena z laboratorium określana jest na bazie wykonanego zadania projektowego w oparciu o MEK4.
Ocena końcowa Ocena końcowa z przedmiotu określana jest jako średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie