logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika ogólna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2023/2024

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Transport

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Transport drogowy, Transport kolejowy

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 13614

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Transport drogowy, Transport kolejowy

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C15 P15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Terminy konsultacji koordynatora: https://pnazarko.v.prz.edu.pl/

semestr 3: mgr inż. Agnieszka Wiater , termin konsultacji podano na stronie https://wiater.v.prz.edu.pl/

semestr 3: dr inż. Dominika Ziaja

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie opisu statyki elementarnych układów mechanicznych ciał nieodkształcalnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Mechanika teoretyczna zajmuje się ustalaniem praw ruchu lub spoczynku ciał materialnych, posługując się przy tym uproszczonymi (wyidealizowanymi) modelami ciał rzeczywistych, takimi jak punkt materialny i ciało doskonale sztywne. Jest przedmiotem z grupy podstawowych.

Materiały dydaktyczne: Konspekt wykładów w formie pliku PDF do wydruku oraz nagrania wideo zrealizowane w ramach kształcenia zdalnego.

Inne: Brak.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Leyko Jerzy Mechanika ogólna T.1 i 2 Wydawnictwo Naukowe PWN. 2012
2 Misiak Jan Mechanika ogólna T.1 i 2 WNT. 2009
3 Klasztorny Marian Mechanika Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. 2005
4 Filip Teresa, Nazarko Piotr Mechanika teoretyczna. Statyka OW PRZ.. 2013
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Misiak Jan Zadania z mechaniki ogólnej WNT. 2005
2 Leyko Jerzy, Szmelter Jan Zbiór zadań z mechaniki ogólnej PWN. 1983
3 Teresa Filip, Piotr Nazarko Mechanika teoretyczna. Statyka Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nizioł Józef Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT. 2006
2 Osiński Zbigniew Mechanika ogólna Wydawnictwo Naukowe PWN. 1994

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta pierwszego semestru na kierunku transport.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada elementarną wiedzę w zakresie algebry liniowej, geometrii, trygonometrii i potrafi stosować ją w praktyce.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samokształcenia się i rozwiązywania układów równań algebraicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumie potrzebę stałego dokształcania się.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe pojęcia i zasady statyki. Potrafi wyznaczyć wypadkową dwóch dowolnych sił na płaszczyźnie. Potrafi obliczyć moment siły względem dowolnego bieguna i względem dowolnej osi. Umie zredukować dowolny układ sił do dowolnego bieguna. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W01+++
K_U08++
K_U10++
K_K01+
K_K03++
K_K04+
K_K05+
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WK
02 Potrafi przeprowadzić analizę budowy układu, aby sprawdzić, czy jest on statycznie wyznaczalny i geometrycznie niezmienny. Potrafi obliczać reakcje w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych, stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_W03+++
K_W05++
K_U02+++
K_U08++
K_U10++
K_K01+
K_K03++
K_K04+
K_K05+
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
03 Potrafi obliczać siły w układach cięgnowych obciążonych siłami skupionymi i równomiernie rozłożonymi. wykład egzamin cz. pisemna K_W01++
K_W03+++
K_W05++
K_U02++
K_U10++
K_K01+
K_K03+
K_K05++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
04 Potrafi obliczać siły wewnętrzne w prostych układach prętowych oraz sporządzać ich wykresy. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_W05++
K_U02++
K_U10++
K_K03++
K_K05+
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Elementy rachunku wektorowego. Podstawowe pojęcia i określenia w mechanice. Aksjomaty statyki. W01, C01 MEK01
3 TK02 Współrzędne wektorów sił. Rodzaje układów sił. Redukcja układów sił równoległych i zbieżnych. Twierdzenie o trzech siłach. Moment siły względem punktu i prostej. Moment pary sił. W02, W15, C02-C04 MEK01
3 TK03 Redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. Twierdzenie o zamianie bieguna redukcji. Niezmienniki US. Redukcja do sił skośnych. Redukcja US do skrętnika z przykładem wyznaczania położenia osi centralnej. W03-W04, W15, C05-C06 MEK01
3 TK04 Elementy statyki wykreślnej. Warunki równowagi układu sił. Równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił. Modele więzów i ich reakcje. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W04-W05, W15, C07-C09 MEK02
3 TK05 Stopnie swobody układu mechanicznego ciał sztywnych. Warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. Obliczanie reakcji w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych. W06-W07, W15, C10-C11 MEK02
3 TK06 Kratownice. Analiza budowy kratownicy. Obliczanie sił w prętach kratownic metodą równoważenia węzłów. Pręty zerowe. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą Rittera. Metoda Cremony. W08-W09, W15, C12-C13 MEK02
3 TK07 Układy cięgnowe W10 MEK03
3 TK08 Siły wewnętrzne w prostych układach prętowych: belkach, ramach, kratownicach. W11-W14, W15, C14-C15 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ćwiczenia/Lektorat
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Ocena końcowa jest proporcjonalna do sumy punktów uzyskanych z egzaminu i z kolokwiów.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
2 P. Nazarko; S. Samarakoon; T. Selsøyvold Artificial Neural Network Model for Predicting the Tendon Stress in Unbonded Posttensioned Concrete Members at the Ultimate Limit State 2022
3 P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools 2021
4 P. Nazarko; D. Ziaja SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures 2021
5 P. Nazarko; L. Ziemiański Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests 2020
6 P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego 2020
7 A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka 2019
8 P. Nazarko Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks 2019
9 P. Nazarko Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych 2019
10 P. Nazarko; D. Ziaja Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test 2019