tttttt

powrót

Cykl kształcenia: 2022/2023

Efekty kierunkowe

PL EN

Specjalność: Hydrogen, biofuels and clean transportation

SymbolTreśćOdniesienia do PRK
K_W01Zna i rozumie strukturę i zasady działania sieci elektroenergetycznej, jej współdziałanie ze źródłami i odbiornikami o różnej charakterystyce a w szczególności źródeł i odbiorników wchodzących w zakres technologii "Czystej energii"; zna i rozumie znaczenie generacji rozproszonej, inteligentnych sieci i innych szczególnych koncepcji związanych z praca i odziaływaniem na sieć technologii OZE.P7S_WG
K_W02Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu energetyki jądrowej, w tym budowy reaktorów jądrowych, mechanizmów reakcji rozszczepienia, bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz wpływu promieniowania jonizującego na środowisko.P7S_WG
K_W03Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie opisu fenomenologicznego i matematycznego procesów wymiany pędu, energii i masy w szczególności podstawowe prawa termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów, opisu procesów przepływu ciepła przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie, przepływu masy, zna podstawowe metody matematyczne rozwiązywania tych problemów.P7S_WG
K_W04Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu technologii przetwarzania energii, a w szczególności z zakresu czystych technologii energetycznych oraz związane z tym dylematy wynikające z ich znaczenia dla społeczeństwa oraz siły odziaływania na środowisko naturalne i społeczne.P7S_WG
P7S_WK
K_W05Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie technologii przetwarzania i wykorzystywania energii z OZE na potrzeby zaspokajania zapotrzebowania na energię mechaniczną i energię termiczną w sektorze przemysłowym i bytowym.P7S_WG
K_W06Posiada pogłębioną wiedzę na temat zasady działania, budowy i eksploatacji systemów i urządzeń wykorzystywanych w transporcie i przetwarzaniu energii oraz podstawową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ich zespołów. P7S_WG
P7S_WK
K_W07Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat znaczenia i opisu jakościowego procesów przetwarzania energii, zna metody implementacji tej wiedzy do analizy procesów i systemów przetwarzania i transportu energii oraz rozumie znaczenie efektywności przetwarzania energii dla rozwoju współczesnej cywilizacji.P7S_WG
K_W08Zna i rozumie procesy przekształcania w procesach naturalnych i technicznych energii z pierwotnych źródeł energii do energii bezpośredniej oraz posiada uporządkowaną wiedzę na temat łańcucha wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i użytkowania pierwotnych i wtórnych nośników energii.P7S_WG
K_W09Posiada uporządkowana wiedzę na temat zasady działania obiektów i urządzeń będących odbiornikami różnych rodzajów i nośników energii w szczególności z zakresu "Czystych energii" oraz rozumie wpływ ich właściwości na sposób i efektywność ich wykorzystywania.P7S_WG
K_W10Posiada uporządkowaną wiedzę na temat realizacji zadań w oparciu o myślenie projektowe oraz rozumie znaczenie i proces tworzenia i analizy współzależności pomiędzy etapami i efektami projektu.P7S_WK
K_W11Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.P7S_WK
K_W12Zna i rozumie fundamentalne dylematy występujące w społeczeństwie i technice wynikające z rosnącego zapotrzebowania energetycznego oraz ograniczonych zasobów przyrodniczych i możliwości technicznych. P7S_WK
K_W13Ma wiedzę niezbędną do rozumienia politycznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej a w szczególności w dziedzinie przetwarzania energii oraz procesów związanych z zaspokajaniem potrzeb energetycznych społeczeństwa oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.P7S_WK
K_W14Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla dziedziny czystej energetyki.P7S_WK
K_U01Komunikuje się w języku obcym na tematy techniczne przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach zarówno językiem prostym jak i specjalistycznym; potrafi w języku obcym uczestniczyć w dyskusji i prowadzić debatę i prezentować rezultaty pracy posługując się terminologią specjalistyczną używaną w dziedzinach nauki i techniki związanych z przetwarzaniem energii.P7S_UK
K_U02Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w języku angielskim w zakresie energetyki w szczególności odnawialnej oraz pokrewnych dziedzin techniki; potrafi dokonać ich selekcji i integracji oraz dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.P7S_UW
K_U03Potrafi zastosować lub przystosować istniejące oraz, jeśli to jest niezbędne opracować nowe metody lub narzędzia do przygotowania i realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub analitycznego oraz opracowania i omówienia ich wyników.P7S_UW
K_U04Potrafi w oparciu o podsianą wiedzę formułować hipotezy dotyczące zadań inżynierskich lub prostych problemów badawczych, planować i przeprowadzać testujące pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, wykorzystując wiedzę w krytycznej analizie przebiegu różnych procesów przetwarzania energii.P7S_UW
P7S_UU
K_U05Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe inżynierskie, integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla dziedziny OZE oraz stosować innowacyjne podejście do rozwiązywanych problemów występujących w dziedzinie "czystych energii" .P7S_UW
K_U06Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie do zagadnienia i prognozowanych efektów metody i narzędzia w tym komputerowe programy symulacyjne do prac projektowych i badawczych w obszarze czystej energii oraz zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski także w odniesieniu do własnych badań naukowychP7S_UW
K_U07Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania i na tej podstawie zaplanować i zorganizować spójny i wykonalny ciąg działań swoich i innych osób, potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.P7S_UU
K_U08Potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując w niej elastycznie różne w tym również przywódcze role w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości, akceptując związane z tym zakresy uprawnień i obowiązków.P7S_UO
K_U09Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się; określić harmonogram i zakres oraz zrealizować proces samokształcenia a także ukierunkować innych w tym zakresie.P7S_UU
K_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, oraz rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii opartych na krytycznej ocenie rzeczywistości oraz osiągnięciach nauki i techniki.P7S_KK
P7S_KO
K_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko oraz społeczeństwo, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.P7S_KR
K_K03Uznaje wiedzę za bazę rozwoju społeczeństwa i jest gotów do jej poszerzania przez oraz rozwijania swojego dorobku zawodowego całe życie oraz inspirowania i organizowania tego procesu u innych osób.P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
K_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność działań na rzecz podtrzymywania i przestrzegania zasad prawnych i etycznych w trakcie działalności zawodowej i poza nią.P7S_KR
K_K05Jest gotów do inspirowanych specjalistyczną wiedzą i krytycznym myśleniem inicjatyw i działań na rzecz środowiska naturalnego i społecznego mających na celu realizację interesu publicznego.P7S_KK
P7S_KO
K_K06Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści jak również do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.P7S_KK