logo
Karta przedmiotu
logo

Projektowanie aparatury do przenoszenia ciepła

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 9145

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 L15 P15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Mirosław Szukiewicz

semestr 5: dr inż. Maksymilian Olbrycht

semestr 5: dr inż. Michał Kołodziej

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z procesami wymiany ciepła w typowych wymiennikach ciepła stosowanych w przemyśle chemicznym

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obejmuje wykład na temat działania, matematycznego modelowania i projektowania wymienników ciepła - 15h, projekt - 30h oraz laboratorium 15h

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 T. Hobler Ruch ciepła i wymienniki WNT W-wa . 1976
2 A.Skoczylas Przenoszenie ciepła Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej . 1999
3 R. Koch, A. Kozioł Dyfuzyjno – cieplny rozdział substancji WNT W-wa. 1994
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 R. Zarzycki i inni Zadania rachunkowe z inżynierii chemicznej PWN W-wa . 1980
2 Z. Kawala i inni Zbiór zadań z podstawowych procesów inżynierii chemicznej Skrypty Politechniki Wrocławskiej. 1980
3 K.F. Pawłow, i inni Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej WNT W-wa . 1971
4 T. Kudra i inni Zbiór zadań z podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej WNT W-wa. 1985
5 Bandrowski i inn Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z inżynierii chemicznej Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice. 1993

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na sem 2

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu procesów przenoszenia ciepła

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność formułowania i rozwiązywania bilansów ciepła

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student ma wiedzę z zakresu procesu wymiany ciepła w wymiennikach ciepła o działaniu ciągłym i okresowym . Posiada wiedzę na temat procesów z jednoczesną wymianą masy i ciepła. wykład zaliczenie cz. pisemna, kolokwium
02 Student ma wiedzę z zakresu procesu wymiany ciepła w wyparkach wykład kolokwium
03 Zna zasady projektowania wymiennika ciepła projekt prawidłowe wykonanie projektu
04 Zna zasady działania i pomiarów parametrów wymiany ciepła w typowych procesach wymiany ciepła laboratorium kolokwium

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Wymienniki ciepła: zasady projektowania; konstrukcja wymienników, bilans energetyczny, średnia różnica temperatur w wymienniku: współprądowy, przeciwprądowy i krzyżowy przepływ mediów; temperatura ścianki obliczanie powierzchni wymiany ciepła. Wyparki; zatężanie roztworów nielotnych substancji stałych w lotnych rozpuszczalnikach; roztwory i emulsje; zastosowanie odparowania w praktyce przemysłowej, bilans materiałowy wyparki jednostopniowej; bilans energetyczny jednego stopnia; wielostopniowe baterie wyparne: współprądowa i przeciwprądowa bateria wyparna; straty temperaturowe w wielostopniowej instalacji wyparnej: fizykochemiczna, hydrostatyczna i hydrauliczna depresja temperatury; optymalna liczba stopni w baterii; obliczanie instalacji wielostopniowej. wykład laboratorium MEK01 MEK02
5 TK02 Projektowanie wymiennika płaszczowo-rurowego z wykorzystaniem programu ASPEN PLUS, projektowanie geometrii wymiennika, obliczenia wytrzymałościowe. projekt MEK03
5 TK03 Obsługa prostych aparatów do wymiany ciepła, wyznaczanie współczynników wymiany ciela TK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 1.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5)
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie oceny z kolokwium
Laboratorium Na podstawie oceny z kolokwium
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Ocena końcowa przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = 40%OW + 30%OL + 30%OP gdzie OW, OL i OP są to odpowiednio oceny z wykładu, laboratorium i projektu

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie