tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie krajobrazu i terenów zielonych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 9

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 P75 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Cezary Szpytma

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 221, tel. , cszpytma@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: mgr inż. arch. Beata Raś , termin konsultacji Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 3: dr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek

semestr 3: mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne opracowanie zagospodarowania obszarów terenów zielonych w tkance miejskiej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Celem modułu jest zdobycie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania krajobrazu i terenów zielonych. Ważnym aspektem jest wytworzenie u studentów głębokiego poczucia wagi problemu kształtowania krajobrazu w kontekście przyszłości następnych pokoleń. Całość kształcenia na module oparta jest o ramy prawne dla tego typu przedsięwzięć i gruntowną analizę wartościowych współczesnych przykładów analogicznych rozwiązań.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Bogdanowski J., Luczyńska-Bruzda M., Nowak Z., Architektura krajobrazu, PWN., 1981
  2. Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM., 2017
  3. Zummthor P., Myślenie Architekturą , Karakter., 2010
  4. Gehl J., Życie między budynkami, RAM., 2013

Literatura uzupełniająca

  1. , Architektura krajobrazu, .,
  2. , Archivolta, .,
  3. , Polish Journal of Ecology, .,
  4. , Polish Journal of Environmental Studies, .,

Materiały dydaktyczne: Dostępne na stronach prowadzących grupy projektowe.

Inne: -

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu teorii i projektowania architektonicznego wstępnego, ogólną znajomość zagadnień z zakresu projektowania architektury krajobrazu.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Biegle posługuje się rysunkiem technicznym, umie wykonać makietę / wizualizacje 3d.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Pracuje w zespole, jest komunikatywny.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład ocena z projektu K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W09++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład ocena z projektu K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W11+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład ocena z projektu K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
04. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
11. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO
12. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Wprowadzenie do zajęć. Definicja i typy krajobrazu. Ramy prawne przedsięwzięć. Architektura krajobrazu w ujęciu historycznym. W01-W02 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK02 Krajobraz jako podstawa jakości życia społeczeństwa i jednostek. Przykłady ikonicznych realizacji krajobrazowych. W03-W04 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK03 Tereny zieleni w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. W05, W06 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK04 Woda w architekturze krajobrazu. W07-W08 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK05 Narracja w architekturze krajobrazu. W09-W12 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK06 Zmysły w architekturze krajobrazu W13-W14 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK07 Przyszłość architektury krajobrazu. W15 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK08 Prace przedprojektowe: wieloaspektowe analizy kontekstu. P01-20 MEK06
3 TK09 Program funkcjonalno-użytkowy dla projektowanego obszaru. P21-30 MEK06 MEK08 MEK11
3 TK10 Projekt koncepcyjny wybranego obszaru terenu zielonego. P31-75 MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 75.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład zaliczenie na podstawie obecności na wykładzie
Projekt/Seminarium Ocena na podstawie złożonego projektu, klauzur, końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa ocena z projektu, obecność na wykładach jest warunkiem wstępnym do zaliczenia kursu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie