tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Przedmiot humanistyczny II

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 8950

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek J, pokój 214, tel. 865-1204, gost@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Krzysztof Surowiec

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek J, pokój 201, tel. 17 865-3545, ks@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr Justyna Stecko

Dane kontaktowe koordynatora 3: budynek J, pokój 206, tel. , jstecko@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z pojęciami takimi jak aksjologia, etyka, moralność , z elementami historii etyki oraz standardami etycznymi obowiązującymi w działalności gospodarczej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Rozumienie elementarnych zasad etycznych; ocena etycznych aspektów funkcjonowania organizacji oraz wyboru właściwych zachowań z punktu widzenia etyki.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa., 2007
  2. J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa., 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. J. Filek, Etyka biznesu: studia przypadków, Etyka biznesu: studia przypadków, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków., 2001

Literatura uzupełniająca

  1. G. D. Chryssides, J. H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa., 2002
  2. B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław., 2002
  3. L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, CIM, Warszawa., 1996
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma podstawową wiedzę z zakresu etyki ogólnej. Umie się posługiwać podstawowymi jej kategoriami.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętność analizy i oceny wiedzy etycznej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy i samokształcenia

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna różne rodzaje odpowiedzialności podmiotów biznesu. wykład/wykład multimedialny zaliczenie cz. pisemna
02. Ma wiedzę na temat standardów etycznych obowiązujących w działalności gospodarczej. wykład/wykład problemowy zaliczenie cz. pisemna
03. Potrafi etycznie ocenić różne aspekty funkcjonowania organizacji. ćwiczenia problemowe, studium przypadku prezentacja projektu
04. Posiada umiejętność współpracy w grupie w trakcie analizy kodeksów etycznych. ćwiczenia problemowe, studium przypadku/dyskusja prezentacja projektu

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Obszar zainteresowań aksjologii i etyki. W01 MEK01
4 TK02 Historia etyki. W02 - W03 MEK02
4 TK03 Różne rodzaje odpowiedzialności w biznesie W04 MEK01
4 TK04 Etyka zarządzania jako element kultury organizacyjnej W05 MEK02
4 TK05 Narzędzia kształtowania standardów etycznych w biznesie W06 MEK02
4 TK06 Konflikty wartości w procesie zarządzania W07 MEK03 MEK04
4 TK07 Etyka pracy - prawa i obowiązki pracowników W08 MEK04
4 TK08 Wybrane teorie etyczne C01, W09-W10 MEK01
4 TK09 Elementy analizy etycznej C02, W11 MEK04
4 TK10 Etyczna analiza wybranych zjawisk patologicznych w zarządzaniu C03, W12 MEK02 MEK04
4 TK11 Etyczna analiza wybranych zjawisk patologicznych w kadrze pracowniczej C04, W13-W14 MEK01 MEK04
4 TK12 Ocena i jej uzasadnienie w etyce zarządzania C05, W15 MEK03
4 TK13 Analiza wybranych kodeksów etycznych C06 MEK04
4 TK14 Projektowanie kodeksu etycznego firmy C07 MEK04
4 TK15 Kolokwium C08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Inne: 4.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ćwiczenia/Lektorat aktywność, zaliczenie pisemne
Ocena końcowa średnia ocena
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie