tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Przedmiot humanistyczny I - Historia filozofii

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 8949

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Justyna Stecko

Dane kontaktowe koordynatora: budynek J, pokój 206, tel. , jstecko@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek 12:30-14:00 (MSTeats) wtorek 8:30-10:00, S.126

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z pojęciami takimi jak filozofia, ontologia, epistemologia oraz z elementami historii filozofii.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Poznanie kluczowych zagadnień europejskiej filozofii od starożytności do współczesności

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii T1, T2, T3, Warszawa., 2014
  2. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa., 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Grygiel, Wojciech P , Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość , Kraków., 2017
  2. Dupré, Ben , 50 wielkich teorii, które powinieneś znać , Warszawa., 2011
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma podstawową wiedzę z zakresu etyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętność analizy i oceny wiedzy filozoficznej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy i samokształcenia,

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe nauki filozoficzne wykład/wykład multimedialny zaliczenie cz. pisemna
02. Posiada wiedzę na temat kultury europejskiej wykład/wykład problemowy zaliczenie cz. pisemna
03. Posiada umiejętność współpracy w grupie w trakcie analizy kodeksów etycznych. Wykład problemowy zaliczenie cz. pisemna

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Początki filozofii europejskiej – filozofia jońska, eleacka. Sofiści i Sokrates. W01 MEK01
3 TK02 Systemy filozoficzne: Platona i Arystotelesa. W02-W04 MEK02
3 TK03 Szkoły – stoicka, epikurejska. Sceptycyzm starożytny. W05-W06 MEK01
3 TK04 Główne spory średniowieczne:pochodzenie duszy, przeznaczenie, powszechniki, granice filozofii i teologii. W07-W09 MEK02
3 TK05 Św. Tomasz z Akwinu, scholastyka. W10 MEK02
3 TK06 Via antiqua i via moderna.Filozofia odrodzenia. W11-W12 MEK03
3 TK07 Idealizm filozofii niemieckiej W13 MEK02
3 TK08 Filozofia oświecenia W14 MEK03
3 TK09 Filozofia współczesna W15 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ocena końcowa średnia ocena
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie