tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wychowanie fizyczne

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Centrum Sportu Akademickiego

Kod zajęć: 8946

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / C15 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: mgr Przemysław Biskup

Dane kontaktowe koordynatora: budynek Ł, pokój 9, tel. 17 865 1595, bisprzem@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr Beata Prokop

semestr 1: mgr Marzena Świątek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Kształtowanie nawyków dbania o sprawność i kondycję fizyczną oraz stymulowanie do aktywnego uczestnictwa w wybranych formach aktywności fizycznej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł wychowanie fizyczne realizowany jest w formie obligatoryjnych ćwiczeń grupowych, podczas których studenci pod opieką nauczyciela specjalisty rozwijają swoje umiejętności z zakresu realizowanego sportu lub rekreacyjnej formy aktywności fizycznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Wosko-Cordas E., Zacznij biegać: marsz, bieg, zawody, maraton, Warszawa: SBM., 2009
  2. Delavier F., Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet, Warszawa: PZWL., 2009
  3. Chmura J., Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. , Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kuński H., Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim, Warszawa: PZWL., 1985
  2. Osiński W., Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. , Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ., 2016
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Elementarna sprawność fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K03++
P7S_KO
P7S_KR
02. wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K03++
P7S_KO
P7S_KR
03. posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa K_K03++
P7S_KO
P7S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami uzyskania zaliczenia. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie zajęć w plenerze. C01 - C02 MEK03
1 TK02 Realizacja różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych w plenerze z wykorzystaniem naturalnych przeszkód, przyrządów i przyborów znajdujących się wokół, wykonywane indywidualnie, z partnerem i w grupie. Ćwiczenia z wykorzystaniem kijów do Nordic Walking. C03 - C15 MEK01 MEK02
1 TK03 Nauka poprawnego trzymania kijów i techniki marszu w Nordic Walking – koordynacja pracy RR i NN. Pokonywanie różnych dystansów i korygowanie błędów technicznych w trakcie marszu. Ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni plenerowych. Rekreacyjne gry terenowe: ringo, frisbee, zbijak, bule i inne. C03 - C15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz obecności. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie