tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne - usługi 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 8405

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Joanna Malczewska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.124, tel. 17 743 2106, j.malczewska@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 11:00-12:00 Wtorek 9:30-11:30

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: dr inż. arch. Agata Mikrut-Kusy

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania budynków usługowych z rozbudowanym programem funkcjonalno-użytkowym w kontekście istniejącej, historycznej zabudowy.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem budynków usługowych z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych ich lokalizacji. Kształcenie bazuje na analizie rozwiązań architektonicznych zastosowanych w istniejących obiektach tego typu. W trakcie zajęć polegających na opracowywaniu własnych projektów budynków usługowych studenci poznają aktualnie obowiązujące normy, warunki techniczne oraz procedury związane z projektowaniem. Ważnym aspektem kształcenia jest nauka metodycznego podejścia do procesu projektowego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Niezabitowska E. (red.), Staniszewski Z., Winnicka-Jasłowska D., Sowa J., Boroń W., Niezabitowski A., Budynek Inteligentny. Tom I, Potrzeby użytkownika, a standard budynku inteligentnego., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice., 2005
  2. Komar B., Tymkiewicz J., Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice., 2006
  3. Michalak H., Garaże wielostanowiskowe, projektowanie i realizacja, Arkady, Warszawa., 2009
  4. 5. Korzeniowski W., Korzeniowski R., 5. Znowelizowane Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowania. Przepisy z komentarzem i ok.200 rysunkami, 5. wydanie 12, POLcen Spółka z o.o, Warszawa., 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Michalak H., Garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja, Arkady, Warszawa., 2009
  2. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa., 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. 1. Pallasma J., 1. Oczy skóry. Architektura i zmysły., Instytut Architektury, Kraków., 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Sołtan J, Rozmowy o architekturze, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa., 1996
  2. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2009
  3. Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość., Wydawnictwo Literackie, Kraków., 1966

Inne: Czaopisma: Architektus, Architektura i biznes, Archivolta, Budownictwo i Architektura, Architektura Murator

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W01++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W09+++
K_W10++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W06++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
10. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Wprowadzenie do przedmiotu. Usytuowanie budynku i zasady zagospodarowania działki w świetle obowiązujących przepisów. W01, W02 MEK01 MEK02
5 TK02 Budynki usługowe na terenie miejskim. Układy przestrzenne i funkcjonalne. W03, W04 MEK01 MEK02
5 TK03 Zasady projektowania parkingów i garaży wielostanowiskowych. W05, W06 MEK01 MEK02
5 TK04 Wymagania stawiane hotelom w zakresie estetycznym, funkcjonalnym i technicznym. W07, W08 MEK01 MEK02
5 TK05 Przepisy Warunków Technicznych w budynkach użyteczności publicznej. W09, W10 MEK01 MEK02
5 TK06 Rozwiązania architektoniczne zastosowane w istniejących budynkach hotelów i sal konferencyjnych. W11 MEK01 MEK02
5 TK07 Znaczenie komunikacji w mieście. W12 MEK01 MEK02
5 TK08 Rodzaje rozwiązań technicznych (np. windy), normy i ich znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W13, W14 MEK01 MEK02
5 TK09 Znaczenie ekonomiczne zastosowania nowych technologii proekologicznych. W15 MEK01 MEK02
5 TK10 Prace przedprojektowe: powiązania funkcjonalno-przestrzenne. Bryła budynku w kontekście istniejącej, historycznej zabudowy. P01-P03 MEK04 MEK06 MEK10
5 TK11 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku usługowego z parkingiem podziemnym. P04-P15 MEK03 MEK05 MEK07 MEK08 MEK09
5 TK12 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany budynku usługowego z parkingiem podziemnym - opracowanie techniczne i konstrukcyjne. P16-P27 MEK03 MEK05 MEK07 MEK08 MEK09
5 TK13 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku usługowego z parkingiem podziemnym - szczegółowe opracowanie koncepcji. P28-P39 MEK03 MEK07 MEK08 MEK09
5 TK14 Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany budynku usługowego z parkingiem podziemnym - opracowanie graficzne projektu i prezentacji. P40-P42 MEK07
5 TK15 Prezentacja projektu. P43-P45 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 35.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe
Projekt/Seminarium Ocena na podstawie złożonego projektu, końcowej prezentacji i aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena na podstawie złożonego projektu z końcową prezentacją oraz kolokwium zaliczeniowego
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie