tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie urbanistyczne 3

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 8404

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Rafał Mazur

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-228, tel. 17 865 1048, rmazur@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: dr inż. arch. Joanna Dudek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania urbanistycznego

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształci umiejętnośc projektowania urbanistycznego i jego powiązań z planownaiem przestrzennym

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S., Język wzorców. Miasta - budynki - konstrukcja., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk., 2008
 2. Drexler I., Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej., reprint Wydawnictwo Górnoleśne w Milanówku., 2008
 3. Gaventa S., New Public Spaces, Mitchell Beazley, London., 2006
 4. Gzell S., Fenomen małomiejskości, Wydawnictwo Akapit-DTP, Warszawa., 1996
 5. Kosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków., 2000
 6. , Krajobraz miejski. Nowe trendy, nowe inspiracje, nowe rozwiązania., TMC Top Mark Centre, Warszawa., 2008
 7. Malczewski J., Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVIw., Carpathia, Rzeszów., 2006
 8. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław., 2007
 9. Gałęzowski J., Odbudowa polskiego miasteczka. Projekty domów., reprint Wydawnictwo Górnoleśne w Milanówku., 2007
 10. Pawłowska K., Idea swojskości miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków., 2001
 11. , Small Squares, mini plazas, Instituto Monsa de Ediciones, Barcelona., 2008
 12. Stefański K., Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź., 2000
 13. Wejchert K., Adamczewska - Wejchert H., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne., Arkady, Warszawa., 1986
 14. Zin W., Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Tom 1. Miasta historyczne, Arkady, Warszawa., 1986
 15. Zuziak Z.K., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków., 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.u.z 2002r. Nr75, poz.690 z późn. zm..,
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.z 2003r, Nr 120, poz.1133 z późn.zm..,
 3. Bogdanowski J., Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa-Kraków., 1979
 4. Böhm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy i analizy porównawczej pojęcia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków., 1998
 5. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2001
 6. Neufert E., Podręcznik projketowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa., 1995
 7. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, wydanie II poprawione, reprint Arkady, Warszawa., 2008
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Bycie studentem Politechniki Rzeszowskiej, WBIŚA, kierunek Architektura

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: student ma wiedzę w zakresie projektowania urbanistycznego zespołów jednorodzinnych i wielorodzinnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z metod projektowania urbanistycznego

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania urbanistycznego

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład test pisemny K_W02+++
K_W03+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład test pisemny K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Zasady projektowania urbanistycznego. Elementy kompozycji urbanistycznej. Relacje między elementami kształtującymi przestrzeń. Zasady i współczesne kierunki kształtowania przestrzeni śródmiejskich jako podstawy do projektowania. W01-04 MEK01 MEK02
5 TK02 Diagnoza stanu istniejącego w zakresie związków miasta z regionem, uwarunkowań przyrodniczych, fizjonomii miasta i zachowanych wartości kulturowych oraz poziomu warunków życia ludności. W05-08, P01-10 MEK01 MEK02 MEK04
5 TK03 Zasady opracowywania projektu zagospodarowania przestrzennego fragmentu małego miasta. Metoda projektowania urbanistycznego i rewitalizacji przestrzeni publicznych w małych miastach. W09-10, P11-15 MEK01 MEK02 MEK06
5 TK04 Program układu funkcjonalno-przestrzennego miasta. Zapoznanie z podstawowymi problemami architektoniczno-urbanistycznymi i włączenie ich w opracowanie projektu rynku śródmiejskiego. Podkreślenie w procesie projektowym roli kształtowania i wzmocnienia tożsamości miasta. W11-15, P16-20 MEK01 MEK02 MEK06 MEK07
5 TK05 Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania fragmentu małego miasta ze szczególnym uwzględnieniem rynku i przylegających do niego ulic. P21-30 MEK03 MEK05 MEK07 MEK08 MEK09
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z testu zaliczeniowego
Projekt/Seminarium Ocena z projektu na podstawie złożonego projektu ocenianego przez prowadzącego przedmiot, klauzur i końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach. Prowadzący grupy projektowe przedstawiają propozycje oceny.
Ocena końcowa Ocena sumująca jako średnia ważona oceny z testu zaliczeniowego (0,3 oceny końcowej) i oceny z projektu (0,7 oceny końcowej)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. R. Mazur, The form of the floating house in the Czerniakowski Port in Warsaw, ., 2020
 2. R. Mazur, Dobra kontynuacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 3. R. Mazur, From Socialist Realism to Modernism: Józef Zbigniew Polak - a Forgotten Champion on Poland’s Architectural Post-War Map, ., 2019
 4. R. Mazur, Informacja wizualna jako forma kształtowania charakteru miasteczka galicyjskiego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 5. R. Mazur, Miasteczko galicyjskie: tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 6. R. Mazur, Poszukiwanie nowej tożsamości miasteczka galicyjskiego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 7. R. Mazur, Proporcje. Jedność przeciwieństw w architekturze, Czuły Barbarzyńca Press., 2019
 8. R. Mazur; A. Rybka, Podrzeszowskie miasteczka jako zalążek aglomeracji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 9. S. Filipowski; R. Mazur; M. Piekarski, Rzeczywistość rozszerzona jako element partycypacji w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej, ., 2019
 10. R. Mazur; A. Rybka, The river as an element of urban composition, ., 2018
 11. R. Mazur; A. Rybka, Factors blocking the developmant of north - central Rzeszów, ., 2017
 12. R. Mazur; A. Rybka, Tereny przyłączone - studium problemu projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, ., 2017