tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie urbanistyczne 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 8360

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Rafał Mazur

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-228, tel. 17 865 1048, rmazur@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr inż. arch. Joanna Dudek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania urbanistycznego

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształci w umiejętności projektowania urbanistycznego i jego powiązań z planowaniem przestrzennym

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Chmielewski J.M., Teoria w projektowaniu urbanistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2001
 2. Maas W., van Rijs J., Koek R., FARMAX. Excursions on Density. MVRDV, 010 Publishers., 2006
 3. Gossel P., Leuthauser G., Architektura XX wieku, Taschen/TMC Art. ., 2006
 4. Gzell S., Fenomen małomiejskości, Akapit-DTP, Warszawa., 1996
 5. , MVRDV 1991-2002, El Croquis Editorial, Madryt., 2003
 6. Segantini M. A., Contemporary Housing, Skira Editore S.p.a., Milano.., 2008
 7. Fajardo J., Small Squares Mini Plazas, Instituto Monsa de Ediciones., 2008
 8. Zuziak Z.K., O tożsamości urbanistyki, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M., Współczesne kierunki kształtowania przestrzeni mieszkaniowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2012
 2. Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M., U podstaw kompozycji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2012
 3. Mozas J., Fernández Per A., DBook – Density, Data, Diagrams, Dwellings, a+t ediciones., 2007
 4. Mozas J., Fernández Per A., Densidad - Nueva vivienda collective – Density - New Collective Housing, a+t ediciones., 2006
 5. Fernández Per A., Mozas J., Arpa J., , Density is Home, a+t ediciones., 2011
 6. Schneider F., Grundrissatlas Wohnungsbau – Floor Plan Manual Housing, Birkhäuser ., 2004
 7. , Hybrids I. High-Rise Mixed-Use Buildings, a+t ediciones., 2008
 8. , Hybrids II. Low-Rise Mixed-Use Buildings, a+t ediciones., 2008
 9. , Hybrids III. Residential Mixed-use Buildings, a+t ediciones., 2009
 10. Fernández Per A., Mozas J., Arpa J., Hoco – Density Housing Construction and Costs, a+t ediciones., 2009
 11. , Key Urban Housing of the Twentieth Century. Plans, sections and elevations, Laurence King Publishing, London., 2008
 12. Korzeniewski W., Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego, Arkady, Warszawa ., 1981
 13. Fernández Per A., Mozas J., Arpa J., Next – Collective Housing in progress. Density, intensity, Uses, Location, types, details, a+t ediciones., 2010
 14. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa ., 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk., 1998
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2007
 3. Chmielewski J. M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2007
 4. Gronostajska B.E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacj, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław., 2007
 5. Gyurkovich J., Architektura w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków., 2010
 6. Förster W., Housing In the 20th and 21st Centuries/Wohnen im 20. und 21. Jahrhundert, Prestel, München., 2006
 7. Jacobs A. B., Great Streets, The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge., 1995
 8. Kantarek A. A., Paryskie kwartały. Współczesna koncepcja kwartału zabudowy w strukturze miasta. , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków., 2004
 9. Katz P., The New Urbanism. Towards an architecture of Community, Mc Graw-Hill, Inc., New York, san Francisco, Washington D.C., Auckland, Bogota, Caracas…., 1994
 10. Latour S., Szymski A., Rozwój współczesnej myśli architektonicznej, PWN, Warszawa., 1985
 11. Haas T., New urbanism and Beyond. Designing cities for the Future, Rizzoli, New York. ., 2008
 12. Pawłowski K. K. , Tony Garnier, pionier urbanistyki nowoczesnej, PWN, Warszawa., 1972
 13. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa., 1999
 14. Ragon M., Où vivrons-nous demain?, Robert Lafont, Paris., 1963
 15. Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia. , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków., 2004
 16. Wehle – Strzelecka S., Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków., 2004

Literatura uzupełniająca

 1. Komossa S., Meyer H., Risselada M., Thomaes S., Jutten N., Atlas of the Dutch Urban Block, Thoth Publishers Bussum (Netherlands).., 2005
 2. Jodidio P., Nowe formy. Architektura lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Muza SA/ Taschen, Warszawa., 1998
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: student ma wiedzę w zakresie projektowania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zespołów urbanistycznych jednorodzinnych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z metod projektowania domów wielorodzinnych oraz z metod projektowania urbanistycznego

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania urbanistycznego

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład zaliczenie cz. ustna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład zaliczenie cz. ustna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład zaliczenie cz. ustna K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
K_W12+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
04. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
11. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Omówienie współczesnych definicji miasta odzwierciedlających jego procesualny charakter. Ewolucja osiedla i zespołu mieszkaniowego. Wnętrze a układ swobodny. Pojęcie wnętrza a pojęcie kwartału miejskiego. Współczesny kwartał miejski jako transformacja kwartału historycznego. Urbanistyka operacyjna we Francji. Elementy metodologii współczesnego projektowania urbanistycznego: faza masterplanu zespołu, faza podział na małe zadania realizowane przez poszczególne pracownie architektoniczne; warsztaty typu charette, metody partycypacji społecznej np. tzw. sondaż deliberatywny (J. Fishkin). W01, W02 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK02 Analiza porównawcza paryskich kwartałów mieszkaniowych powstałych jako wynik metodologii urbanistyki operacyjnej stref ZAC i współczesnych kwartałów mieszkaniowych w Berlinie na przykładzie zabudowy IBA. Współczesne realizacje osiedli mieszkaniowych nawiązujące do tradycji wnętrz i kwartałów mieszkalnych. W03, W04 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK03 Metamorfozy kwartału miejskiego w Holandii. (m.in. keur przy kanałach obwodowych, Vondel Park, Lijnbaan, Nieuwmarkt, Landtong, wyspa Java w zespole Oostelijk Havengebied). Fenomen osiedli robotniczych projektowanych przez architektów ze szkoły amsterdamskiej. W05, W06 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK04 Ewolucja i upadek układu swobodnego rozplanowania osiedli mieszkaniowych. Omówienie klasycznego przykładu - wyburzenie osiedla Pruitt Igoe w St. Louis. Przypadek osiedla Bijlmermeer w Amsterdamie – proces degradacji i kryminalizacji społeczności jako przykład klęski urbanistyki modernistycznej. Omówienie udanego przykładu jego rewitalizacji. W07 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK05 Omówienie fenomenu architektury i urbanistyki Homo eligens – „człowieka wybierającego”. Jest to architektura swobodnego wyboru lokalizacji, stylu życia niezależnie od posiadanych środków finansowych . Urbanistyka kohabitacji i przemieszania różnych uformowań, typów budynków, zróżnicowanej estetyki, odmiennych form własności. Omówienie przykładu osiedla Oostelijk Havengebied w Amsterdamie. Uformowanie pluralistyczne zespołów mieszkaniowych jako próba rozwiązania dylematu wnętrze vs rozplanowanie swobodne. W08, W09 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK06 Relacje między elementami przyrodniczymi i architekturą współczesnych miast i osiedli. Paradygmat zrównoważonego rozwoju. Znaczenie wody i „waterfrontów” (styku woda – zabudowa) w rozplanowaniu współczesnych zespołów mieszkaniowych. Omówienie przykładów osiedli skandynawskich: Västra Hamnen w Malmö, Hammärby Sjöstad i Gäshaga w Sztokholmie, Egebjerggärd w Ballerup i in. Porównanie z zabudową w innych krajach: dzielnica Hafencity w Hamburgu i Oostelijk Havengebied w Amsterdamie. W10, W11 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK07 Omówienie roli ulicy jako podstawowego elementu przestrzennego tradycyjnej tkanki miejskiej. Własności ulicy: wnętrze (kierunkowe w klasyfikacji Wejcherta), przestrzeń publiczna, przestrzeń komunikacyjna, gradacyjność (hierarchiczność) ulic, status „ikon” miast wielkich i znanych ulic. Analiza porównawcza znanych ulic wielkich miast: Avenue Champs-Elysées w Paryżu, Via del Corso w Rzymie, Market Street w San Francisco, Ramblas w Barcelonie i In. Analiza transformacji ulic. Pierwszy ciąg pieszy w starej tkance – ulica Ströget w Kopenhadze (arch. Jan Gehl), pierwsza piesza ulica wybudowana „od nowa” Lijnbaan w Rotterdamie (arch. J. van den Broek i J. B. Bakema). Omówienie zasad planowania i projektowania stref ruchu uspokojonego (woonerf) i prób kreacji stref ruchu pozbawionych znaków drogowych (shared space) w małych miastach (zainicjowane w Bohmte w Niemczech). W12, W13 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK08 Pojęcie śródmieścia i centrum miasta, wielkość miasta a jego centrum. Problemy śródmieść dużych miast. Miasto i metropolia. Wzajemne relacje między miastami, metropoliami, obszarami metropolitalnymi i regionami. Prawa rządzące rozwojem miast. Klasyfikacja układów przestrzennej struktury miast. Kryteria delimitacja (wyodrębnienie) metropolii i obszarów metropolitalnych. ESPON - sieć metropolii europejskich . Dylemat wyboru wzorca rozwoju urbanistyki: fenomen małomiejskości (określenie S. Gzella)reprezentowany m.in. przez New Urbanism vs mega miasta (M. Castells) miasta globalne (S. Sassen). Zagadnienie struktur hybrydowych – współczesna interpretacja megastruktury mieszkaniowo -usługowej. W14, W15 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK09 Praca nad projektem. Prace wstępne . Wizja lokalna w terenie. Analizy powiązań osiedla z miastem. Zapoznanie się z dokumentami planistycznymi i ustosunkowanie się do nich. P01-P04 MEK06 MEK08
4 TK10 Praca nad projektem. Układ urbanistyczny osiedla. Etap zakończony przeglądem. P05-P23 MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10 MEK11
4 TK11 Praca nad projektem. Opracowanie części architektonicznej. Układ sekcji mieszkaniowej. Układy mieszkań. Etap zakończony przeglądem. P24-P27 MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10 MEK11
4 TK12 Praca nad projektem. Opracowanie graficzne projektu, przygotowanie prezentacji. P28, P29 MEK09
4 TK13 Prezentacja projektu przed grupą i dyskusja. P30 MEK09
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z zaliczenia ustnego. Pytania z zakresu wiedzy prezentowanej na wykładach oraz rozwiązań projektowych wykonanych w pracy semestralnej. Student podczas zaliczenia zobowiązany jest do przedstawienia pracy semestralnej.
Projekt/Seminarium Ocena z projektu na podstawie złożonego projektu, klauzur i końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena sumująca jako średnia ważona oceny z kolokwium ustnego (0,3 oceny końcowej) i oceny z projektu (0,7 ocney końcowej)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie