logo
Karta przedmiotu
logo

Technologie informacyjne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: blok A /2, blok B /1, blok B /2, blok A /1

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 74

Status zajęć: obowiązkowy dla programu blok A /1

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Piątkowski

Terminy konsultacji koordynatora: <a href="https://grzegorzpiatkowski.v.prz.edu.pl/"> są podane tutaj

semestr 1: mgr inż. Łukasz Szyszka , termin konsultacji <a href="https://lszyszka.v.prz.edu.pl"> są podane tutaj

semestr 1: dr inż. Aleksander Duda , termin konsultacji <a href="https://aduda.v.prz.edu.pl/> są podane tutaj

semestr 1: mgr inż. Natalia Bróż

semestr 1: mgr inż. Przemysław Smela

semestr 1: dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar

semestr 1: dr inż. Mateusz Rajchel

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Znajomość podstawowych i zaawansowanych pojęć i technik związanych z technologiami informacyjnymi w zakresie użytkowania pakietów biurowych w praktyce inżynierskiej. Umiejętności: przygotowanie opisu technicznego i innego typu dokumentów tekstowych, wykonywania obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych oraz tworzenia grafiki inżynierskiej.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to obowiązkowy moduł kształcenia realizowany na I semestrze. Obejmuje 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

Materiały dydaktyczne: Materiały dostępne na stronie http://kmk.prz.edu.pl/dydaktyka/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Mirosław Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik Helion. 2009
2 Aleksander Bremer, Mirosław Sławik ECDL 7 modułów: kompletny kurs PTI. 2011
3 Robin Williams Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania Helion. 1994
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 OOo LibreOffice 5.x User Guides (PDF) http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/. 2017
2 Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz. ECDL na skróty WN PWN. 2010
3 Mirosława Kopertowska-Tomczak Książka ECDL. Arkusze kalkulacyjne WN PWN. 2009
4 Mirosława Kopertowska-Tomczak Książka ECDL. Bazy danych. WN PWN. 2009
5 Mirosława Kopertowska-Tomczak Książka ECDL. Przetwarzanie tekstów WN PWN. 2009
6 Komputer Świat Biblioteczka LibreOffice. Krok po kroku Ringier Axel Springer Polska. 2017
7 Komputer Świat Biblioteczka GIMP. Naucz się tworzenia grafiki i obróbki zdjęć Ringier Axel Springer Polska. 2017

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia. Odpowiedzialność za powierzony na czas zajęć sprzęt. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż w laboratorium komputerowym.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową i rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pracy w sieci, wykorzystania oprogramowania biurowego, grafiki wektorowej, grafiki bitmapowej, baz danych, oprogramowania matematycznego oraz z zakresu publicznego występowania. wykład K_W23++
P6S_WG
02 Ma podstawowe i rozszerzone umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce inżynierskiej oprogramowania biurowego, tworzenia grafiki inżynierskiej, obsługi baz danych, wykonywania obliczeń w programach matematycznych oraz z zakresu publicznego występowania. laboratorium obserwacja wykonawstwa, kolokwium K_U15++
K_U22++
P6S_UU
P6S_UW
03 Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy z zakresu technologii informacyjnych. laboratorium obserwacja wykonawstwa, kolokwium K_K02++
K_K05+
P6S_KK
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym Intranet i Internet. Poczta elektroniczna. Praca i bezpieczeństwo w sieci rozległej. Narzędzia do pracy zdalnej. W01-W04, L01-L04 MEK01 MEK03
1 TK02 Programy matematyczne do obliczeń inżynierskich W05-W06, L05-L08 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK03 Arkusz kalkulacyjny w obliczeniach inżynierskich W07-W08, L09-L12 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK04 Edytor tekstu w zastosowaniach inżynierskich W09-W10, L13-L16 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK05 Zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych W11-W12 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK06 Grafika bitmapowa i wektorowa w zastosowaniach inżynierskich W13-W15, L17-L20 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK07 MATLAB L21-L24 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK08 Kolokwia obowiązkowe L25-L26 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Kolokwia dodatkowe L27-L28 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK10 Kolokwia poprawkowe l29-l30 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 8.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu nie jest wystawiana.
Laboratorium Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa. Nieobecności muszą być odrobione. Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z obowiązku jej odrobienia. Brak aktywności podczas zajęć musi zostać odrobiony. Do kolokwiów nie będą dopuszczane osoby z więcej niż jedną nieodrobioną nieobecnością lub więcej niż jednym brakiem aktywności na zajęciach. Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium wymagane jest zaliczenie obu kolokwiów obowiązkowych. Do zaliczenia kolokwium obowiązkowego wymagane jest poprawne wykonanie zadań z zakresu obligatoryjnego. Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium wymagane jest również przedstawienie certyfikatu ukończenia kursu MATLAB OnRamp dostępnego bezpłatnie dla studentów PRz na stronach firmy Mathworks. Kolokwia nieobowiązkowe dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Ocena końcowa z laboratorium wynika z sumy punktów uzyskanych na kolokwiach obowiązkowych oraz na kolokwiach nieobowiązkowych. Progi punktowe dla poszczególnych ocen są następujące: 81; # minimalna liczba punktów na ocenę 5,0 (bdb) 61; # minimalna liczba punktów na ocenę 4,5 (+db) 46; # minimalna liczba punktów na ocenę 4,0 (db) 36; # minimalna liczba punktów na ocenę 3,5 (+dst) 30; # minimalna liczba punktów na ocenę 3,0 (dst) Poniżej 30 punktów ocena 2,0 (ndst) Dla studentów, którzy zaliczą kolokwia obowiązkowe w pierwszym terminie ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia do góry.
Ocena końcowa Ocena końcowa odpowiada ocenie otrzymanej na laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie