tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Konstrukcje budowlane 3

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Budowlanych

Kod zajęć: 7396

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 C15 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 40, tel. 17-865-1629, kielzbig@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest nauczenie studentów kształtowania konstrukcji budowlanych. Kolejnym zagadnieniem jest: forma i konstrukcja oraz ich wzajemne powiązania w obiektach budowlanych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Student poznaje metodologię kształtowania konstrukcji: - kryteria wytrzymałościowe, geometryczne i funkcjonalno-użytkowe a formy swobodne.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Bródka J., Kozłowski A., Stalowe budynki szkieletowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2003
  2. , Budownictwo ogólne. Tom III, IV i V, Arkady., 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kapela M., Sieczkowski J., Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2003
  2. Kolendowicz T., Mechanika budowli dla architektów, Arkady., 1977

Literatura uzupełniająca

  1. Kucharczuk W., ładocha B., Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe budynków, Arkady ., 2007
  2. Pyrak S., Tatar J., Konstrukcje z betonu, cz 1 i 2, WSziP, Warszawa., 1995
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ugruntowana wiedza z przedmiotów: Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo , Statyka i Mechanika Budowli oraz Konstrukcje budowlane z poprzedniego semestru

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość metod obliczania sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych, znajomość norm obciążeń stałych i zmiennych: użytkowych i klimatycznych, znajomość rozwiązań materiałowych w budownictw

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obliczania belek wolno podpartych i kratownic . Umiejętność zestawiania i kombinacji norowych obciążeń i doboru katalogowego materiałów

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład egzamin cz. pisemna, egzamin cz. praktyczna K_W01+
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład egzamin cz. pisemna, egzamin cz. praktyczna K_W01++
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe kolokwium K_U02+
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe kolokwium K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_K04+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Obiekty budowlane, czyli budynki i konstrukcje inżynierskie. W01-W04 MEK01 MEK02
5 TK02 Forma i konstrukcja oraz ich wzajemne powiązania w obiektach budowlanych W05-W12; P01-P04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
5 TK03 Kształtowanie konstrukcji: kryteria wytrzymałościowe, geometryczne i funkcjonalno-użytkowe a formy swobodne W13-W20; P05-P10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
5 TK04 Przegląd i charakterystyka podstawowych typów konstrukcji: konstrukcje inżynierskie, prętowe, łuki, struktury, kopuły, konstrukcje cięgnowe. W21-W30; P11-P15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 5)

Przygotowanie do ćwiczeń: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 4.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 5)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z egzaminu pisemnego (E) Egzamin składa się z części "teoretycznej" gdzie studenci odpowiadają krótko na pytania, oraz z części praktycznej, gdzie rozwiązują proste zadanie projektowe.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie ćwiczeń i zdanie dwóch kolokwiów z ćwiczeń (Z)
Ocena końcowa Ocena końcowa obliczana jest ze wzoru ZAL = (Z+E)/2 gdzie Z - zaliczenie ćwiczeń i zdanie dwóch kolokwiów z ćwiczeń E - egzamin
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie