tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wyposażenie pokładowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 690

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Grzegorz Kopecki

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , gkopecki@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: mgr inż. Maciej Pruchniak

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest opanowanie przez studenta zagadnień związanych z zasadami działania i budową klasycznych przyrządów pokładowych samolotu

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zasad działania klasycznych przyrządów pokładowych i ich budowy, przyczyn powstawania podstawowych awarii.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Anna Stefanowicz, Pokładowe układy pomiarowe, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej., 1984
  2. Mirosław Stola, Anna Stefanowicz, Wyposażenie samolotu, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej., 1978
  3. Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak, Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP Dęblin., 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. , , Instrukcje laboratoryjne oraz literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych.,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. , , materiały z internetu.,
  2. , , Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych.,

Literatura uzupełniająca

  1. E.H.J. Pallet, Aircraft Instruments & Integrated Systems, Longman Scientific & Technical., 1994

Materiały dydaktyczne: Instrukcje laboratoryjne

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student posiada aktualny wpis na semestr czwarty studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza w zakresie matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki niezbędną do rozumienia zjawisk, na których bazuje zasada działania przyrządów pokładowych (potwierdzona zaliczeniem)

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętności w zakresie posługiwania się aparatem matematycznym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wymagana jest umiejętność współpracy w grupie podczas prowadzenia eksperymentu

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. POTRAFI PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWYCH TESTÓW KLASYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH ORAZ JE PRZEPROWADZIĆ laboratorium Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_W10+++
K_U04++
K_U07+++
K_U08+++
K_U13+
K_K01+
K_K04+
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. Potrafi naszkicować schemat przyrządów lotniczych: wysokościomierz, wariometr, prędkościomierz IAS, prędkościomierz TAS, machometr, zakrętomierz, sztuczny horyzont, żyroskopowy wskaźnik kursu. Rozumie wykład Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_W10+++
P6S_WG
03. Potrafi omówić zasady funkcjonowania podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych wykład oraz laboratorium Dopuszczalny jest każdy zwyczajowo przyjęty sposób sprawdzania wiadomości K_W10+++
K_W12+
K_U04+++
K_K01+++
K_K04+++
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Klasyfikacja, właściwości i parametry wyposażenia pokładowego. Instalacja odbioru ciśnień powietrza (OCP). Dajniki ciśnienia całkowitego i statycznego – rurka Pitot’a. Błąd wywołany położeniem dajników ciśnienia, odwadnianie instalacji, elementy grzejne, błędy instalacji OCP. W MEK01 MEK02 MEK03
4 TK02 Pomiar barometrycznej wysokości lotu – zasada działania i budowa, przeznaczenie skali dodatkowej, wpływ gęstości powietrza, wysokość ciśnieniowa, wysokość rzeczywista, międzynarodowa atmosfera wzorcowa, poziom lotu, odczyt wskazań wysokościomierzy trzywskazówkowych, błędy przyrządowe, kontrola sprawności dokonywana przez pilota. W MEK02 MEK03
4 TK03 Pomiar prędkości lotu względem powietrza – zasada działania i budowa, zależność pomiędzy ciśnieniem dynamicznym i statycznym, definicje prędkości przyrządowej, przyrządowej poprawionej i prędkości rzeczywistej względem powietrza, błędy przyrządowe, wskazania prędkościomierza, znaczenie kolorowych łuków na skali prędkościomierza, kontrola sprawności dokonywana przez pilota. W MEK02 MEK03
4 TK04 Wariometr – zasada działania i budowa, przeznaczenie, opóźnienie wynikające z zasady działania, pomiar chwilowej prędkości pionowej (VSI), odczyt wskazań, kontrola sprawności dokonywana przez pilota. W MEK02 MEK03
4 TK05 Żyroskopy pomiarowe (zasada działania, błędy - precesja) i ich zastosowania w lotniczych przyrządach pokładowych. Twierdzenie Resala. Moment giroskopowy. W MEK03
4 TK06 Napęd elektryczny oraz pneumatyczny giroskopów. Giroskop o dwóch stopniach swobody. Zakrętomierz i koordynator zakrętu (wpływ prędkości, przedstawienie wskazań, koordynator zakrętu, ograniczenia użytkowe, źródło zasilania, chyłomierz poprzeczny: zasada działania, odczyt wskazań, kontrola sprawności dokonywana przez pilota). W MEK02 MEK03
4 TK07 żyroskop całkujący, pion żyroskopowy, sztuczny horyzont (żyroskop o 3 stopniach swobody, zastosowanie i działanie, zobrazowanie i interpretacja wskazań, ograniczenia użytkowe, źródło zasilania, kontrola sprawności dokonywana przez pilota). W MEK02 MEK03
4 TK08 Układy pomiaru kursu: żyroskopowy wskaźnik kursu (zadania i zasada działania, przedstawienie wskazań, używanie wraz z busolą magnetyczną (żyrobusola), mechanizm ustawiania, znoszenie pozorne, ograniczenia użytkowe, źródło zasilania, kontrola sprawności dokonywana przez pilota). W MEK02 MEK03
4 TK09 busola magnetyczna (budowa i działanie, ziemskie pole magnetyczne, błędy, środki ostrożności przy przewozie materiałów magnetycznych, kontrola sprawności dokonywana przez pilota ), busola żyroindukcyjna. W MEK03
4 TK10 Przyrządy kontroli pracy silnika:  Budowa i zasada działania:  Obrotomierz  Wskaźnik ciśnienia ładowania  Wskaźnik przepływu i ciśnienia paliwa  Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju  Wskaźnik temperatury głowic i temperatury gazów wylotowych W MEK03
4 TK11 W ramach laboratorium zrealizowanych zostanie sześć ćwiczeń wskazanych przez prowadzącego, z zakresu badania i analizy właściwości przyrządów ciśnieniowych, przyrządów żyroskopowych, przyrządów i systemów kursowych oraz systemów wskazań. L MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład 1. Test ze znajomości budowy przyrządów (student ma obowiązkowo naszkicować bezbłędnie wszystkie przyrządy: wysokościomierz, wariometr, prędkościomierze IAS, TAS, machometr, zakrętomierz, sztuczny horyzont, girokompas oraz naszkicować wskazania dwóch systemów wskazań sztucznego horyzontu). W przypadku stanu wyższej konieczności (np. sytuacja pandemiczna) test ze znajomości przyrządów może być zrealizowany na laboratorium. 2. Po zaliczeniu testu ze znajomości przyrządów, student może przystąpić do dalszej części zaliczenia: kolokwium z treści realizowanych na wykładach. 3. Kolokwia na wykładach, obejmujące wskazane przez wykładowcę treści.
Laboratorium Na ocenę końcową mają wpływ oceny cząstkowe ze sprawdzianów ustnych lub pisemnych z zadanego materiału, obserwacji oraz oceny przez prowadzącego wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.
Ocena końcowa Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładu oraz laboratorium. Konieczność posiadania zaliczenia ze wszystkich części przedmiotu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie