tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Termodynamika

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 683

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C15 L15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Mariusz Szewczyk

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 203, tel. 178651242, szewmar@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek i środa od 12:15 do 13:45

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr hab. inż. prof. PRz Joanna Wilk , termin konsultacji zgodnie z harmonogramem pracy Katedry

semestr 3: dr inż. Rafał Gałek , termin konsultacji zgodnie z harmonogramem pracy Katedry

semestr 3: dr inż. Paweł Gil , termin konsultacji zgodnie z harmonogramem pracy Katedry

semestr 3: dr inż. Franciszek Wolańczyk , termin konsultacji zgodnie z harmonogramem pracy Katedry

semestr 3: dr hab. inż. prof. PRz Robert Smusz

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie i stosowanie termodynamiki do opisu i analizy procesów technicznych i środowiskowych związanych z tematyką lotniczą w zakresie przedstawionym w niniejszym module; nabycie umiejętności wykonywania niektórych pomiarów cieplnych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W oparciu o podstawy termodynamiki opisuje się złożone zjawiska naturalne zachodzące w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem termodynamicznego opisu zjawisk atmosferycznych oraz procesy związane z przetwarzaniem energii wykorzystywane w technice lotniczej. Tematyka podstawowych ćwiczeń rachunkowych i zajęć laboratoryjnych pozwala przybliżyć, a nawet nieco rozszerzyć tematykę wykładów. Zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne pozwalają na nabycie prawidłowych nawyków przy prowadzeniu obliczeń i zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w czasie wykonywania pomiarów cieplnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Pudlik W., Termodynamika, Skrypt Politechniki Gdańskiej w wersji elektronicznej, Gdańsk., 2011
 2. Çengel Y. A. , Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer, McGraw-Hill Companies Inc.., 1997
 3. Moran M. J., Shapiro H. N., Fundamentals of Ingineering Thermodynamics, John Wiley & Sons Inc., Chichester., 2006
 4. Wiśniewski S., Wiśniewski T., Wymiana ciepła, Warszawa : Wydaw. WNT., 2014
 5. Madany A, Fizyka atmosfery : wybrane zagadnienia, Warszawa : Ofic.Wydaw.Politech.Warsz.., 1996
 6. Wiśniewski Stefan, Termodynamika techniczna, Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN., 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. F. Wolańczyk, Termodynamika. Przykłady i zadania, Ofi. Wyd. Pol. Rzesz.., 2011
 2. R. Smusz, J. Wilk, F. Wolańczyk, Termodynamika. Repetytorium, Ofic. Wyd. Pol. Rzesz.., 2010
 3. B. Bieniasz - red., Termodynamika. Laboratorium, Ofic. Wydawn. Pol. Rzesz.., 2011
 4. Praca zbior. pod red. T.R. Fodemskiego, Pomiary cieplne. Cz. I, WNT., 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. J. Szargut, A. Guzik, H. Górniak, Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej, Wyd. 2., PWN Warszawa., 1986
 2. Madejski J., Termodynamika techniczna, Ofic. Wyd. P. Rz., Wyd. IV., 2000
 3. Charun H., Podstawy Termodynamiki Technicznej. Wykłady dla nieenergetyków, Politechnika Koszalińska., 2008
 4. Çengel Y. A. , Heat and mass transfer : a practical approach, Boston : McGraw-Hill., 2007

Literatura uzupełniająca

 1. J. Gąsiorowski, E. Radwański, J. Zagórski, M. Zgorzelski, Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych, WNT Warszawa., 1978
 2. R. Fodemski - red., Podstawowe pomiary cieplne, WNT Warszawa., 2000
 3. Szymański W., Wolańczyk F., Termodynamika powietrza wilgotnego, Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej., 2008
 4. S. Ocheduszko, Termodynamika stosowana, WNT Warszawa., 1974
 5. Łobocki L., Podstawy dynamiki atmosfery, Warszawa : Ofic.Wydaw.Politech.Warsz.., 2018
 6. Szargut J., Termodynamika stosowana, PWN, Warszawa., 2005

Materiały dydaktyczne: Materiały w formie papierowej i elektronicznej dostępne u prowadzących zajęcia oraz na odpowiednich grupach na Teams'ie

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis na semestr 3.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Matematyka, Fizyka, Mechanika - poziom I stopnia studiów technicznych. Chemia - zakres szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z literatury, tworzenia rysunków i schematów, prowadzenia podstawowych obliczeń (w tym rachunek różniczkowy i całkowy), realizacji pomiarów oraz opracowywania ich wyników.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi podporządkowywać się zasadom pracy w zespole, wykazuje podstawowe zrozumienie odpowiedzialności osobistej i jest aktywny w pogłębianiu wiedzy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Definiuje podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne mające zastosowanie w opisie przemian energetycznych oraz stanu i przemian systemu termodynamicznego. Zna i potrafi określić właściwości oraz rozumie termodynamiczną analizę zjawisk zachodzących w gazach, mieszaninach gazowych, parach, gazach wilgotnych i rzeczywistych oraz rozumie implikacje opisu termodynamicznego dla innych dziedzin nauki. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, sprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna, egzamin cz. rachunkowa, egzamin cz. ustna, K_W07+++
K_K02+
P6S_KR
P6S_WG
02. Zna i rozumie zastosowania termodynamiki w analizie urządzeń realizujących obiegi prawoobieżne i lewobieżne oraz urządzeń, ich elementów oraz procesów realizujących inne przemiany energetyczne. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, sprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna, egzamin cz. rachunkowa, egzamin cz. ustna, K_W07+++
K_K02+
P6S_KR
P6S_WG
03. Zna i rozumie zgadnienia związane z przemianami termodynamicznymi zachodzącymi w atmosferze i ich konsekwencjami dla lotnictwa wykład egzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna K_W07+++
K_K02+
P6S_KR
P6S_WG
04. Definiuje podstawowe pojęcia z wymiany ciepła, zna podstawowe zjawiska transportu energii termicznej i jest świadom ich wpływu na konstrukcję. wykład egzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, K_W07++
K_K02+
P6S_KR
P6S_WG
05. Rozwiązuje podstawowe zadania rachunkowe w termodynamice, dobiera właściwe zależności do wykorzystania w obliczeniach, wykorzystuje efektywnie własne notatki z wykładów i inne pomoce. ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. rachunkowa, obserwacja wykonawstwa K_W07+
K_U08+++
P6S_UW
P6S_WG
06. Objaśnia zasadę pomiaru, wykonuje pomiary wybranych wielkości fizycznych istotnych w termodynamice i określa wartość ich niepewności. laboratorium sprawdzian pisemny, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa K_W07++
K_U07++
K_U08+
P6S_UO
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podstawy termodynamiki fenomenologicznej: Energia, formy energii, przekształcenia energii; Substancja, ilość substancji, liczba Avogadra; Zamknięty i otwarty system termodynamiczny; Stan termodynamiczny, znamiona termodynamiczne, ciśnienie, temperatura, funkcje stanu, równowaga, Zerowa Zasada Termodynamiki; Przemiana, zjawiska quasi-statyczne, proces, funkcje przemiany i obieg termodynamiczny. W01-W03, C01, L03,L04,L05,L06 MEK01 MEK02 MEK06
3 TK02 System substancji czystej: substancja czysta, faza; Oddziaływania molekuł, stany skupienia, analiza zjawiska izobarycznego, stan nasycenia, stopień suchości, punkt krytyczny, punkt potrójny, wykresy T-v, P-v, P-T, P-T-v; Opis stanu - para mokra, para przegrzana, gaz, gaz rzeczywisty – gaz doskonały; Równanie stanu, równanie Clapeyrona, prawo Awogadro, indywidualna i uniwersalna stała gazowa, współczynnik ściśliwości, równanie van der Waalsa, parametry zredukowane, prawo stanów odpowiednich, inne równania stanu, stała Boltzmanna; Mieszaniny gazowe: prawo Daltona, Prawo Amagata, ciśnienie cząstkowe, udziały składników, właściwości zastępcze mieszaniny. W04-W07, C02, L07,L08 MEK01
3 TK03 Zasada Zachowania Energii: Działania termiczne, ciepło, system adiabatyczny, wymiana ciepła, przewodzenie, konwekcja, promieniowanie - podstawowe prawa i zależności; Działania mechaniczne, praca mechaniczna, praca granicy systemu, niemechaniczne formy pracy; I Zasada Termodynamiki; Bilans energetyczny układu przepływowego, entalpia, praca techniczna. W08-W10, C03 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK04 Energia cieplna i entalpia: Ciepło właściwe gazów - rzeczywistych, półdoskonałych i doskonałych; związek miedzy ciepłami właściwymi; ciepło molowe gazów wg teorii kinetycznej. W11,W12, C04, L11-L12 MEK01
3 TK05 Przemiany gazów: przemiana politropowa, politropa techniczna, charakterystyczne przemiany gazowe, ich wykresy w układzie P-v, stan termodynamiczny w przemianach, praca i ciepło przemian charakterystycznych; Obiegi: praca i ciepło obiegu, obiegi lewo i prawobrzeżne - właściwości i funkcje, silniki cieplne, pompy ciepła, sprawność i współczynnik wydajności obiegu. W13-W15, C05-C6, L11-L12 MEK01 MEK02
3 TK06 Procesy odwracalne i nieodwracalne, źródła nieodwracalności, praca w procesach odwracalnych i nieodwracalnych, odwracalny cykl Carnota, sprawność i współczynnik wydajności obiegów nieodwracalnych, jakość źródeł energii, termodynamiczna skala temperatury; II Zasada Termodynamiki: silniki cieplne – sformułowanie Kelvina-Plancka, pompy cieplne – sformułowanie Clausiusa, perpetuum mobile. Entropia i jej właściwości: nierówność Clausiusa, definicja entropii, zmiana entropii systemu, bilans entropii - przenoszenie i generowanie entropii, układ T-s, zasada wzrostu entropii, fizyczny sens entropii, zastosowania pojęcia entropii; Układ T-s dla gazów doskonałych: entropia gazów doskonałych, przemiany charakterystyczne, przemiana izentropowa; Dyssypacja na wykresach P-v i T-s. W16-W19, C07, L05,L06 MEK01 MEK02
3 TK07 Gazowe urządzenia energetyczne: obiegi porównawcze, techniczne znaczenie obiegu Carnota; Silniki: silniki tłokowe – obiegi: Otto–Beau de Rochas, Diesla, Seiligera–Sabathe, silniki przepływowe – obiegi: Braytona-Joule`a, Humphreya, regeneracja i podgrzewanie międzystopniowe – obiegi: Braytona-Joule`a, Ericsona, Stirlinga; Pompy cieplne - obieg Joule`a. W20-W22, C08-C10, L09-L10 MEK02
3 TK08 Termodynamika przepływów: równanie ciągłości; uogólnione równanie Bernoulliego, znamiona statyczne, dynamiczne i spiętrzenia, przepływ przez kanały o zmiennym przekroju. Dławienie: dławienie gazu doskonałego, dławienie gazu rzeczywistego, zjawisko Joula-Thomsona. W23, W24, C13 MEK01 MEK02
3 TK09 Gazy wilgotne; określenie stanu, wilgotność bezwzględna, wilgotność względna, zawartość wilgoci, punkt rosy, równanie stanu, entalpia powietrza wilgotnego; Wykres i-X - konstrukcja i zawartość; Przemiany izobaryczne: ogrzewanie lub chłodzenie, mieszanie dwu mas wilgotnego powietrza, nawilżanie, suszenie, granica chłodzenia i jej zastosowanie w praktyce. W25-W28, L11,L12, C11,C12 MEK01 MEK03 MEK06
3 TK10 Termodynamika spalania: substraty i produkty; Bilans substancji, zapotrzebowanie tlenu i powietrza, ilość spalin i skład spalin, punkt rosy spalin; Bilans energii: ciepło spalania, wartość opałowa, sprawność spalania, temperatura spalin, dysocjacja; Urządzenia spalające: rodzaje, bilans energetyczny. W29-W32, L13,L14, C14-C15 MEK01 MEK02
3 TK11 Statyka i termodynamika atmosfery: równanie statyki, atmosfera jednorodna – gradient autokonwekcji, atmosfera z rozkładem temperatury – równanie ciśnienia, rozkład gęstości – równowaga globalna atmosfery, energia atmosfery, kryterium równowagi pionowej, sprężanie i rozprężanie adiabatyczne - sucha i wilgotna adiabata, powietrze suche – gradient suchoadiabatyczny, powietrze wilgotne – gradient wilgotnoadiabatyczny, równowaga powietrza wilgotnego, diagramy termodynamiczne, profile aerologiczne, ruchy konwekcyjne w rzeczywistej atmosferze. W33-W36, L11,L12, MEK01 MEK03
3 TK12 Właściwości pary mokrej i przegrzanej: Energia cieplna i entalpia w procesie parowania, równanie Clausiusa-Clapeyrona; Stan i funkcje stanu pary mokrej, przemiany charakterystyczne pary mokrej i przegrzanej, wykres h-s, tablice pary nasyconej i przegrzanej. W37, W38 MEK01
3 TK13 Parowe urządzenia energetyczne: obieg Carnota w obszarze pary; Siłownia parowa, prawobieżny obieg Clausiusa-Rankine`a z przegrzaniem i bez, wpływ parametrów obiegu na pracę i sprawność obiegu, przegrzew wtórny i podgrzewanie regeneracyjne; Pompa cieplna, obieg Lindego, parametry obiegu, obieg nadkrytyczny, dobór czynnika roboczego i źródeł ciepła, efektywność pomp ciepła. W39-W41 MEK01 MEK02
3 TK14 Wymiana ciepła: Konwekcja wymuszona: mechanizm konwekcji wymuszonej, równanie Newtona, hydrauliczna warstwa przyścienna, przepływ laminarny i turbulentny, liczba Reynoldsa, termiczna warstwa przyścienna, liczba Prandtla, liczba Nusselta, równania kryterialne; Intensyfikacja wymiany ciepła; Konwekcja swobodna: mechanizm konwekcji swobodnej, liczba Grashofa i Rayleigha, konwekcja swobodna na powierzchni i w przestrzeniach zamkniętych; Przewodzenie: prawo Fouriera, przewodność cieplna, dyfuzyjność cieplna, wpływ budowy materiału, ustalone przewodzenie przez płaską płytę, przenikanie ciepła, opory cieplne, ściana wielowarstwowa; Wymienniki ciepła; Promieniowanie: mechanizm wymiany ciepła przez promieniowanie; ciało doskonale czarne, prawo Stefana-Bltzmanna, prawo Plancka; właściwości ciał, emisyjność, absorbcyjność, refleksyjność, przepuszczalność, wymiana ciepła przez promieniowanie. W42-W45 MEK01 MEK04
3 TK15 Oznaczenia, jednostki, I Zasada Termodynamiki, termiczne równanie stanu. Kaloryczne równanie stanu, średnie ciepło właściwe. Przemiany gazów doskonałych. Obliczanie pracy, ciepła, zmian energii wewnętrznej, entalpii i entropii. Mieszaniny gazowe. Obliczanie ciepła właściwego i wykładnika izentropy mieszaniny. Obiegi termodynamiczne silników gazowych. Przemiany powietrza wilgotnego. Podstawowe obliczenia związane ze spalaniem paliw oraz przepływami jednowymiarowymi. C01-C15 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK16 Wprowadzenie, BHP, niedokładność pomiaru. L01,L02 MEK06
3 TK17 Pomiar ciśnienia – sprawdzanie manometrów, cechowanie mikromanometrów. L03,L04 MEK01 MEK06
3 TK18 Pomiar temperatury – przyrządy do pomiaru temperatury, cechowanie termometrów. L05,L06 MEK01 MEK06
3 TK19 Wyznaczanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia. L07,L08 MEK01 MEK06
3 TK20 Indykowanie sprężarki tłokowej, analiza wykresów indykatorowych. L09,L10 MEK02 MEK06
3 TK21 Pomiar wilgotności powietrza. Wyznaczanie wykładnika adiabaty. L11,L12 MEK03 MEK06
3 TK22 Pomiar wartości opałowej paliw gazowych. L13,L14 MEK02 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Obecność na wykładach jest obowiązkowa i może być sprawdzana.
Ćwiczenia/Lektorat Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność będzie stanowić podstawę obniżenia końcowej oceny z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe przeznaczone są na realizację MEK05 oraz sprawdzenie stopnia jego osiągnięcia. Do ćwiczeń student jest zobowiązany przygotować się z materiału według kolejności określonej w opisie TK15, lub wg wskazań prowadzącego. Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci są proszeni o rozwiązywanie problemów przy tablicy - przygotowanie i sposób rozwiązywania zagadnień podlega ocenie. Na każdych, lub wskazanych przez prowadzącego, zajęciach ćwiczeniowych mogą być przeprowadzone kolokwia, w trakcie których należy rozwiązać zadania, obejmujące zagadnienia ćwiczone na wcześniejszych zajęciach. Kryteria oceny każdego z kolokwiów oraz kryteria oceny osiągniecia efektu MEK05 prowadzący zajęcia ćwiczeniowe omawia na pierwszych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń wymaga osiągnięcia minimum zakładanych efektów MEK05 i oceniane jest na podstawie średniej ważonej z ocen uzyskanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych lub poprzez ocenę sumarycznej ilości punktów uzyskanych w tracie zajęć ćwiczeniowych.
Laboratorium Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności obowiązuje odrobienie zaległego ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą. W trakcie zajęć laboratoryjnych sprawdzane jest realizacja efektu kształcenia MEK06 oraz wybranych zagadnień z zakresu MEK01-MEK03 zgodnie z tematyką treści kształcenia TK16-TK22. Wykonanie ćwiczenia jest poprzedzane kontrolą stopnia opanowania wiadomości teoretycznych, przypadających na dane ćwiczenie. Do ćwiczeń laboratoryjnych student jest zobowiązany przygotować się z materiału, którego zakres odpowiada treści kształcenia od TK17 do TK22 przyporządkowanych do zajęć laboratoryjnych od L03 do L14 i zdefiniowanych w harmonogramie podanym na pierwszym zajęciach lub przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne na poprzedzających zajęciach. Przygotowanie do ćwiczeń może być sprawdzone przed ćwiczeniem w formie kilkuminutowego sprawdzianu (od 1 do 10 pytań opisowych lub testowych) lub ustnego odpytywania sprawdzających realizacje efektów kształcenia MEK03, MEK01 i MEK02. Zaliczenie sprawdzianu wymaga uzyskania minimum 40% punktów. Ocenę maksymalną uzyskać można od minimum 85% punktów, a pomiędzy 55% i 85% punktów stosowana jest skala liniowa. Rażąca niewiedza może skutkować niedopuszczeniem do ćwiczenia. Każdy sprawdzian musi być zaliczony, a każde laboratorium odrobione. Z każdego ćwiczenia student zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie służące do oceny realizacji modułowego efektu kształcenia MEK06, którego zakres określa prowadzący po wykonaniu ćwiczenia. Sprawozdanie zostanie przyjęte, jeżeli będzie poprawne pod względem formalnym, a jego zawartość merytoryczna zostanie przedstawiona w zadowalający sposób. Sprawozdanie jest oceniane i możne skorygować punktację ze sprawdzianu. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych nastąpi po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów i oddaniu wszystkich sprawozdań. Ocena końcowa z zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest średnią z wszystkich ocen uzyskanych w trakcie semestru.
Ocena końcowa Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej i rachunkowej a w koniecznych przypadkach również ustnej. W trakcie części teoretycznej student pisemnie odpowiada na pięć pytań, po dwa z zakresu modułowych efektów kształcenia MEK01 i MEK02 oraz jedno z MEK03 lub MEK04. Odpowiedź na każde pytanie oceniane jest w skali od 0 do 5 punktów. Aby zaliczyć tę część egzaminu należy uzyskać minimum 10 punktów, a 22 i więcej punktów oznacza ocenę najwyższą. Pomiędzy 14 i 21 punktów stosowana jest skala liniowa. W trakcie części rachunkowej studenci rozwiązują jedno problemowe zadanie w kompleksowy sposób sprawdzające poziom osiągniecia MEK05. Aby zaliczyć część rachunkową egzaminu należy uzyskać minimum 40% punktów. Aby uzyskać ocenę maksymalną należy uzyskać minimum 85% punktów, a pomiędzy 50% i 85% punktów stosowana jest skala liniowa. Zaliczenie części teoretycznej i rachunkowej upoważnia do przystąpienia do części ustnej w trakcie której sprawdzane jest zrozumienie treści kształcenia modułu. Jest ona realizowana w przypadku gdy osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia MEK01 do MEK06 jest wątpliwe lub gdy student kwestionuje uzyskaną ocenę. Ocena końcowa jest średnią ważoną wszystkich ocen z wagami odpowiednio: 25% część teoretyczna egzaminu, 25% część rachunkowa egzaminu, 25% ćwiczenia i 25% laboratorium. W trakcie terminu poprawkowego ponownie pisane są obie pisemne części egzaminu. Zaliczenie egzaminu w terminie poprawkowym obniża ocenę końcową o co najmniej pół stopnia.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.jpg
Przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.jpg
Przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.jpg
Przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.jpg
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Przykł zad z Termod na ćwicz IILD.jpg
Przykł pytania kontr przed lab z Termodynamiki.jpg
Przykł zad z Termod na ćwicz IILD.jpg
Przykł pytania kontr przed lab z Termodynamiki.jpg
Przykł zad z Termod na ćwicz IILD.jpg
Przykł pytania kontr przed lab z Termodynamiki.jpg
Przykł zad z Termod na ćwicz IILD.jpg
Przykł pytania kontr przed lab z Termodynamiki.jpg
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: W trakcie rachunkowej części egzaminu student ma prawo do posiadania własnoręcznie przygotowanych materiałów pomocniczych formatu A4 oraz wykresu Moliera dla powietrza wilgotnego i tablic cieplnych pa

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. U. Florek; P. Gil; R. Smusz; M. Szewczyk, Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem, ., 2021
 2. R. Gałek; P. Gil; M. Szewczyk; F. Wolańczyk, Urządzenia energetyczne: laboratorium, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2020
 3. U. Florek; P. Gil; R. Smusz; M. Szewczyk, Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem, ., 2019
 4. M. Szewczyk, Analiza niepewności pomiarowej, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 5. M. Szewczyk, Wyznaczanie wilgotności powietrza, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 6. R. Gałek; P. Gil; M. Szewczyk; F. Wolańczyk, Efficiency of micro combined heat and power unit in real conditions, ., 2018
 7. R. Gałek; P. Gil; P. Strzelczyk; M. Szewczyk, Measurement of solar radiation properties and thermal energy of the atmosphere in Rzeszow, ., 2018
 8. K. de Groot; A. Kucaba-Piętal; J. Meyer; P. Rzucidło; R. Smusz; M. Szewczyk, In-flight investigations of the unsteady behaviour of the boundary layer with infrared thermography, ., 2017
 9. P. Gil; K. Kiedrzyński; M. Szewczyk, Analiza właściwości gazu ziemnego w odniesieniu do procesu technologicznego w Borg Warner, ., 2017