tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia lotnicza

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

Kod zajęć: 677

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Rafał Kluz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , rkktmiop@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu technik wytwarzania, metod pomiaru i badań materiałów oraz technologii stosowanych w lotnictwie.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Przedmiot obowiazkowy

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Feld Mieczysław, Techniki wytwarzania, Technologia budowy maszyn, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2000
 2. Wodecki J., Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Korzyński Mieczysław, Podstawy technologii maszyn, Oficyna Wydawnicza PRz., 2008
 2. Feld Mieczysław, Uchwyty obróbkowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne., 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Choroszy Bronisław, Technologia maszyn, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2000
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 5 semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z podstaw konstrukcji maszyn

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Znajomość zasad projektowania części

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada pogłębioną wiedzę o środkach pracy i przedmiotach pracy wykorzystywanych w przemyśle lotniczym, sposobach kształtowania różnorodnych wyrobów ich montażu i kontroli. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W08++
K_U10++
P6S_KO
P6S_WG
02. Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie dotyczące wyboru baz obróbkowych oraz półfabrykatów wykorzystując metody analityczne i eksperymentalne wykład zaliczenie cz. pisemna K_W12++
K_K01++
P6S_KR
P6S_WK
03. Posiada umiejętność określania struktury procesu technologicznego obróbki części typu wał oraz prowadzenia badań dokładności obróbki partii przedmiotów laboratorium sprawdzian pisemny K_U10++
P6S_KO
04. Potrafi dobrać półfabrykat dla zadanej części, oraz sposób ustawienia przedmiotu na obrabiarce laboratorium sprawdzian pisemny K_W08+
K_U10+
P6S_KO
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Proces produkcyjny, proces technologiczny, struktura procesu technologicznego, rodzaje obróbki, rodzaje półfabrykatów, czynniki wpływające na wybór półfabrykatów W01, W02 MEK01
5 TK02 Program produkcyjny, typy produkcji, norma czasu trwania operacji, naddatki obróbkowe W03, W04 MEK01
5 TK03 Zasady ustalania części do obróbki, rodzaje baz obróbkowych W05 MEK01 MEK03
5 TK04 Dokładność wykonania części w odniesieniu do zastosowanej metody obróbki. Charakterystyka wymiarów. Tolerancja wymiarów, kształtu i położenia. Rozkład normalny, rodzaje kontroli, badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów W06, W07 MEK01 MEK03
5 TK05 Metody obróbki, dokładność wykonania części w odniesieniu do zastosowanej metody obróbki. W08, W09, W10 MEK01
5 TK06 Dokumentacja techniczna stosowana w procesach wytwórczych. W11 MEK01
5 TK07 Zasady projektowania procesu technologicznego obróbki i montażu, podział wyrobu na elementy składowe W12 MEK01 MEK02
5 TK08 Metody montażu: zamienność pełna, częściowa, konstrukcyjna i technologiczna W12, W13 MEK01 MEK03 MEK04
5 TK09 Zasady arytmetyki wymiarów tolerowanych, rozwiązywanie zadań pierwszego i drugiego typu W14, W15 MEK01 MEK03 MEK04
5 TK10 Zajęcia organizacyjne. Szkolenie BHP. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. L01 MEK02
5 TK11 Półfabrykaty L02 MEK02
5 TK12 Struktura procesu technologicznego. L03 MEK02
5 TK13 Uchwyty obróbkowe L04 MEK02
5 TK14 Nagniatanie toczne i ślizgowe L05 MEK02
5 TK15 Badanie zdolności jakościowej procesu L06 MEK02 MEK03 MEK04
5 TK16 Metody montażu L07, L08 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 5)

Przygotowanie do laboratorium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 7.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na zaliczeniu z wykładów sprawdza się realizację efektu kształcenia - MEK01, MEK02. Student na zaliczeniu otrzymuje dwa pytania otwarte i dwa zadania obliczeniowe. Za wyczerpującą odpowiedź na pytanie i poprawne rozwiązanie zadania student otrzymuje 5pkt. W sumie student może zgromadzić maksymalnie 20pkt. Kryteria weryfikacji efektu MEK01 są następujące: ocenę dostateczną uzyskuje student, który uzyska 50-70% punktów, ocenę dobry 71-90% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 90% punktów
Laboratorium Laboratorium weryfikuje umiejętności studenta określone modułowym efektem kształcenia MEK03, MEK04 . Kryteria weryfikacji efektu kształcenia: Na ocenę 3 student zna rodzaje półfabrykatów, strukturę procesu technologicznego obróbki, przeznaczenie i rodzaje uchwytów obróbkowych, czynniki wpływające na dokładność obróbki, pojęcie błędu zamocowania oraz rodzaje błędów obróbki Na ocenę 4 student posiada umiejętności i wiedzę wymaganą do uzyskania oceny 3 oraz dodatkowo: potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje półfabrykatów, potrafi zdefiniować podstawowe elementy struktury procesu technologicznego, zna rodzaje elementów ustalających, potrafi zdefiniować sztywność układu OUPN, zna przyczyny powstawania błędów zamocowania, potrafi scharakteryzować rozkład normalny (Gaussa). Na ocenę 5 student posiada umiejętności i wiedzę wymaganą do uzyskania oceny 4 oraz dodatkowo: potrafi dobrać półfabrykat dla konkretnej części, potrafi opracować uproszczony proces technologiczny dla części typu wał w produkcji seryjnej, potrafi określić sposób ustawienia przedmiotu obrabianego w wykonywanej operacji, potrafi wyznaczyć sztywność przedmiotu obrabianego przy danym sposobie ustawienia, zna sposoby zmniejszanie błędu zamocowania oraz potrafi określić prawdopodobieństwo występowania części dobrych i braków w badanej operacji. Zaliczenie odbywa się pisemnie. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych
Ocena końcowa Na ocenę końcową składa się 60% oceny z wykładu, oraz 40% oceny z laboratorium Przeliczenie uzyskanej średniej na ocenę końcową przedstawiono poniżej: Ocena średnia / Ocena końcowa 4,600 – 5,000 /bdb (5,0), 4,200 – 4,599 /+db (4,5), 3,800 – 4,199/ db (4,0), 3,400 – 3,799 /+dst (3,5), 3,000 – 3,399/ dst (3,0)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. K. Antosz; M. Bucior; R. Kluz; T. Trzepieciński, Modelling of the Effect of Slide Burnishing on the Surface Roughness of 42CrMo4 Steel Shafts, Springer., 2021
 2. K. Antosz; M. Bucior; R. Kluz; T. Trzepieciński, Modelling the Influence of Slide Burnishing Parameters on the Surface Roughness of Shafts Made of 42CrMo4 Heat-Treatable Steel, ., 2021
 3. K. Antosz; M. Bucior; R. Kluz; T. Trzepieciński, Modelowanie wpływu parametrów obróbki nagniataniem na chropowatość powierzchni wałków ze stali 42CRMO4, ., 2021
 4. M. Bucior; J. Jaworski; R. Kluz, Testing durability of a broach, ., 2021
 5. K. Antosz; A. Gola; R. Kluz; T. Trzepieciński, Predicting the error of a robot’s positioning repeatability with artificial neural networks, Springer., 2020
 6. K. Antosz; R. Kluz, Application of selected balancing methods for analysis and evaluation of the working efficiency of the assembly line on the example of a selected product, ., 2020
 7. M. Bucior; K. Faes; W. Jurczak ; R. Kluz; A. Kubit, Analysis of the properties of RFSSW lap joints of alclad 7075-t6 aluminum alloy sheets under static and dynamic loads, ., 2020
 8. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit, Effect of temperature on the shear strength of GFRP aluminium alloy 2024-T3 single lap joint, ., 2020
 9. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit, Robotization of the process of removal of the gating system in an enterprise from the automotive industry, ., 2020
 10. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; K. Ochał, Analysis of the Possibilities of Improving the Selected Properties Surface Layer of Butt Joints Made Using the FSW Method, ., 2020
 11. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; K. Ochał, Effect of the brushing process on the state of the surface layer of butt joints made of using the FSW method, ., 2020
 12. K. Antosz; R. Kluz, Simulation of Flexible Manufacturing Systems as an Element of Education Towards Industry 4.0, Springer., 2019
 13. K. Antosz; R. Kluz; T. Trzepieciński, Forecasting the Mountability Level of a Robotized Assembly Station, Springer., 2019
 14. K. Faes; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński, Polyoptimisation of the refill friction stir spot welding parameters applied in joining 7075-T6 Alclad aluminium alloy sheets used in aircraft components, ., 2019
 15. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit, Identifying optimal FSW process parameters for 2024 Al alloy butt joints, ., 2019
 16. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; K. Ochał; Ł. Święch, Application of the 3D Digital Image Correlation to the Analysis of Deformation of Joints Welded With the FSW Method After Shot Peening, ., 2019
 17. R. Kluz; D. Latała; L. Skoczylas, Grinding of conical surfaces of lighting columns with abrasive tools, ., 2019
 18. W. Bochnowski; K. Faes; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński, A weighting grade-based optimization method for determining refill friction stir spot welding process parameters, ., 2019
 19. W. Bochnowski; M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; R. Perłowski, Experimental research of the weakening of the fuselage skin by RFSSW single row joints, ., 2019
 20. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński, Increasing the Capability of the Process of Placing Inserts in Foundry Moulds, ., 2018
 21. K. Antosz; R. Kluz, Badanie zdolności jakościowej procesów z jednostronną granicą tolerancji, ., 2018
 22. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; D. Wydrzyński, Wpływ błędów orientacji robota montażowego na montowalność części o powierzchniach płaskich, ., 2018
 23. M. Bucior; R. Kluz; B. Krasowski; A. Kubit; D. Wydrzyński, Właściwości przetłoczeń usztywniających kształtowanych w cienkich blachach z lotniczego stopu aluminium 2024-T3 metodą formowania przyrostowego, ., 2018
 24. M. Bucior; R. Kluz; Ł. Przeszłowski; W. Zielecki, Wpływ parametrów procesu kulowania na chropowatość komponentów drukowanych metodą MEM, ., 2018
 25. R. Kluz, Opinia potwierdzająca innowacyjność "Technologii wytwarzania wysokowydajnych płyt dwuwarstwowych, komorowych o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych używanych w systemach wymiany ciepła", ., 2018
 26. R. Kluz, Opracowanie opinii potwierdzającej innowacyjność „Technologii wytwarzania płaszczy grzewczo-chłodzących zwłaszcza do zastosowań wysoko pojemnościowych i wysokociśnieniowych”. , ., 2018
 27. R. Kluz; A. Kubit; D. Wydrzyński, The Effect of Plunge Depth on the Strength Properties of Friction Welded Joints Using the RFSSW Method, ., 2018
 28. R. Kluz; A. Kubit; D. Wydrzyński, The effect of RFSSW parameters on the load bearing capacity of aluminum 7075-T6 sheet metal joints, ., 2018
 29. R. Kluz; A. Kubit; J. Sęp; T. Trzepieciński, Effect of temperature variation on repeatability positioning of a robot when assembling parts with cylindrical surfaces, ., 2018
 30. R. Kluz; A. Kubit; K. Ochałek; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński, Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating, ., 2018
 31. R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński, Investigations of temperature-induced errors of positioning of an industrial robot arm, ., 2018
 32. W. Bochnowski; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński, Analysis of the mechanical properties and of micrographs of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium sheets, ., 2018
 33. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński, Influence of heat treatment on content of the carbide phases in the microstructure of high-speed steel, ., 2017
 34. R. Kluz, Opinia potwierdzająca innowacyjność dla Projektu "Technologia wytwarzania płaszczy oraz modułów grzewczo-chłodzących zwłaszcza do zastosowań wysoko pojemnościowych i wysokociśnieniowych, ., 2017
 35. R. Kluz; A. Kubit; D. Wydrzyński, Analysis of structure and shear/peel strength of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium alloy joints, ., 2017
 36. R. Kluz; A. Kubit; D. Wydrzyński, Zgrzewanie punktowe blach ze stopu aluminium 7075–T6, ., 2017
 37. R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński; W. Zielecki, Investigating the influence of the chamfer and fillet on the high-cyclic fatigue strength of adhesive joint of steel parts, ., 2017