tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia informacyjna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 676

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Leszek Rolka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 409, tel. 17865 1630, leszekr@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 10:30 - 12:00 Wtorek: 10:30 - 12:00

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy studentów z zakresu technologii informacyjnej obejmującej wybrane zagadnienia sprzętowe i programowe współczesnych systemów komputerowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W ramach modułu student poznaje sposoby kodowania, pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji informacji, a także budowę oraz zasady działania systemów komputerowych. Ponadto zapoznaje się z zagadnieniami złożoności obliczeniowej algorytmów i zasadami tworzenia efektywnego oprogramowania. W połowie semestru student rozpoczyna naukę programowania w języku wysokiego poziomu (C++). Wiedza wyniesiona z wykładu i umiejętność jej stosowania w praktyce zostanie wykorzystana na zajęciach laboratoryjnych w semestrze 2, w ramach modułu Informatyka. Zajęcia dydaktyczne obejmują treści programowe ujęte w Załączniku nr 1 AMC FCL 1.470 (Zakres wiedzy teoretycznej - licencja ATPL, CPL i IR) przewidzianych dla uzyskania licencji pilota liniowego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Leszek Rolka, Materiały własne, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Kawa R., Lembas J., Wstęp do informatyki, PWN., 2017
 2. Coldwin G., Zrozumieć programowanie, PWN., 2015
 3. Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion., 2015
 4. Neapolitan R., Naimipour K., Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Edition 2000., 2005
 5. Grębosz J., Opus magnum C++ 11. Programowanie w języku C++, Helion., 2020
 6. Prata S., Język C++: szkoła programowania, Helion., 2013

Literatura uzupełniająca

 1. Metzger P., Anatomia PC: kompendium, Helion., 2008
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na semestrze pierwszym studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę z matematyki i informatyki w zakresie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się systemem komputerowym uzyskane w szkole średniej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość zasad dobrego wychowania

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna jednostki i sposoby kodowania informacji w systemie komputerowym. Potrafi przeliczać liczby w różnych pozycyjnych systemach zapisu. Posługuje się terminologią związana z komputerami. Potrafi wyróżnić i scharakteryzować elementy sprzętowe oraz oprogramowanie systemowe komputera. Wykład Sprawdzian pisemny na końcu semestru. K_W03+++
K_U02+++
K_U04+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. zna klasyfikację złożoności obliczeniowej algorytmów. Rozumie i zna zagadnienia oraz terminologię związaną z programowaniem w języku wysokiego poziomu na przykładzie języka C++. Potrafi określić wynik działania operatorów oraz podstawowych instrukcji języka C++. Wykład Sprawdzian pisemny na końcu semestru. K_W03+++
K_U02+
K_U06++
P6S_UW
P6S_WG
03. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, czytania prasy fachowej w celu aktualizowania posiadanej wiedzy z zakresu technologii informacyjnej. Wykład Sprawdzian pisemny na końcu semestru. K_U04+
K_K01++
P6S_KR
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Technologia informacyjna. Informatyka. Informacja i jej jednostki: bit, bajt i ich wielokrotności. Pozycyjne systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Konwersja zapisu liczb pomiędzy systemami o różnej podstawie. Kodowanie liczb całkowitych: kod znak-moduł, kod uzupełnieniowy do dwóch. Kodowanie liczb rzeczywistych: zapis stałoprzecinkowy i zmiennoprzecinkowy. Kodowanie znaków. Operacje arytmetyczne i logiczne na danych binarnych. W01, W02 MEK03
1 TK02 Budowa komputerów. Rodziny procesorów: CISC, RISC. Mikrokontrolery. Architektura von Neumanna i Harvard. Układy sterujące. Magistrale. Pamięć operacyjna (RAM), podręczna (cache), stała (ROM). Pamięci masowe: dyski twarde, dyski optyczne, pamięć typu Flash (NAND, NOR). Działanie, zalety i wady różnych systemów archiwizacji danych. Urządzenia wejścia/wyjścia. Systemy zobrazowania informacji. Technologia komputerowa stosowana w statkach powietrznych. Systemy wbudowane. W03, W04 MEK01 MEK03
1 TK03 Oprogramowanie systemowe. BIOS. System operacyjny i jego zadania. Podział systemów operacyjnych. Wielozadaniowość, wielodostęp, wielowątkowość. Systemy czasu rzeczywistego. Systemy rozproszone. Emulacja systemów komputerowych. Wirtualizacja systemów operacyjnych. Oprogramowanie użytkowe. Testowanie oprogramowania. Zarządzanie oprogramowaniem. Wymagania wobec oprogramowania stosowanego w lotnictwie: norma DO-178. W05 MEK01 MEK03
1 TK04 Algorytm. Badanie złożoności obliczeniowej algorytmów: klasyfikacja złożoności czasowej, klasy algorytmów. Program komputerowy. Kod maszynowy. Języki niskiego poziomu: asembler, zapis rozkazów. Języki wysokiego poziomu. Kompilator, interpreter, konsolidator. Błędy w programach. Zasady programowania. Elementy schematów blokowych. W06, W07 MEK02
1 TK05 Programowanie w języku C++. Słowa kluczowe, identyfikatory, literały, komentarze, dyrektywy preprocesora, stałe, zmienne, typy, definicje i deklaracje, struktura programu. Typy danych języka. Zakresy ważności nazw. Instrukcje przypisania. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. Operacje wejścia/wyjścia. Instrukcje warunkowe. Instrukcje iteracyjne. Proste algorytmy numeryczne i kombinatoryczne. Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Algorytmy sortowania wektorów. Wskaźniki. Wskaźniki a tablice. Dynamiczny przydział pamięci. Referencja. Programowanie proceduralne: funkcje, przekazywanie parametrów. W08 - W14 MEK02
1 TK06 Sprawdzian. W15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 20.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu wystawiana jest w oparciu o wynik sprawdzianu pisemnego odbywającego się pod koniec semestru.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach oraz otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu, obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Oceny dla przedziałów punktacji: 2,0 - [0% - 60%), 3,0 - [60% - 68%), 3,5 - [68% - 76%), 4,0 - [76% - 84%), 4,5 - [84% - 92%), 5,0 - [92% - 100%]. Osoby, które osiągną próg zaliczenia w terminie poprawkowym otrzymują ocenę 3,0. Nieobecności na wykładzie obniżają ocenę końcową.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Preference-Oriented Fuzzy TOPSIS Method, Springer., 2021
 2. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Variable Precision Fuzzy Rough Set Model with Linguistic Labels, IEEE., 2020
 3. G. Drupka; A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Multicriteria decision-making in flight route selection, ., 2020
 4. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Labeled Fuzzy Rough Sets in Multiple-Criteria Decision-Making, Springer., 2019
 5. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, The Concept of Fuzzy Linguistic Labels for Studying Decision Systems in Air Transportation, ., 2019
 6. A. Mieszkowicz-Rolka; L. Rolka, Fuzzy Linguistic Labels in Multi-expert Decision Making, SPRINGER - VERLAG., 2017
 7. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk, Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), ., 2017