tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Techniki wytwarzania 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Przeróbki Plastycznej

Kod zajęć: 675

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tadeusz Balawender

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-29, pokój 135, tel. 17 8651667, tbalaw@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi technologii przeróbki plastycznej metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące głównych technologii przeróbki plastycznej metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. S. Erbel, K. Kuczyński, Z. Marciniak, Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa., 1986
 2. M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek, Przeróbka plastyczna, Śląsk, Katowice ., 1986
 3. B. Łączyński, Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje i własności, WNT, Warszawa ., 1982.
 4. J. Sińczak, Podstawy procesów przeróbki plastycznej, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków., 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. F. Stachowicz, T.Balawender, S. Kut, T. Trzepieciński, Techniki wytwarzania, Przeróbka plastyczna, laboratorium, Skrypt PRz, Rzeszów ., 2016
 2. W. Frącz, Przetwórstwo tworzyw sztucznych, laboratorium, Skrypt PRz, Rzeszów., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. W.P. Romanowski, Tłoczenie na zimno, poradnik, WNT, Warszawa ., 1976
 2. W. Surowiak, S. Chudziński, Tworzywa sztuczne w budowie maszyn, WN-T, Warszawa., 1970

Literatura uzupełniająca

 1. R. Sikora, Przetwórstwo tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa ., 1993
 2. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, Wydaw. Poradników i Książek Techn. PLASTECH, Warszawa., 2003

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student zarejestrowany na 4 semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii, rysunku technicznego oraz materiałoznawstwa

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pozyskiwania informacji i danych ze źródeł literatury. Umiejętność interpretacji wyników eksperymentu i wyciągania wniosków. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii przeróbki plastycznej metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, sprawozdanie z laboratorium K_W08++
K_U04++
K_K01++
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 - Podstawy odkształceń plastycznych: wskaźniki odkształcenia, warunki plastyczności, prawo płynięcia plastycznego, praca odkształcenia plastycznego, mechanizm odkształceń plastycznych i mechanizm umocnienia odkształceniowego. Zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym: naprężenia własne, anizotropia właściwości plastycznych, włóknistość, tekstura. Czynniki wpływające na opór plastyczny i plastyczność materiału. Odkształcalność graniczna. - Tłoczenie: informacje o przebiegu cięcia, gięcia i kształtowania wytłoczek. - Kucie i prasowanie: charakterystyka kucia swobodnego i matrycowego, specjalne sposoby kucia; wpływ kształtu odkuwki materiału na przebieg procesu technologicznego. - Walcowanie: podstawowe elementy teorii walcowania, walcowanie prętów, blach taśm i rur. - Ciągnienie: wiadomości ogólne, ciągnienie prętów i rur. - Wyciskanie: przebieg procesu, rodzaje i sposób wykonywania części wyciskanych. - Polimery pochodzenia naturalnego, polimery syntetyczne: metody otrzymywania polimerów syntetycznych, struktura cząsteczkowa polimerów, postacie konformacyjne, budowa makrocząsteczki, masa cząsteczkowa, stopień polimeryzacji, zjawisko polidyspersji, struktura krystaliczna, stany fizyczne polimerów. - Zachowanie polimerów w próbie jednoosiowego rozciągania, pełzanie i relaksacja naprężeń, izo-chronowe krzywe odkształcenie – naprężenie, modele reologiczne, technologiczny podział tworzyw sztucznych, podstawowe gatunki i ich właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne i inne. - Charakterystyka stanu plastyczno-płynnego: ciecze lepkie i lepkosprężyste, efekt Weissenberga iefekt Barusa. Podstawowe właściwości technologiczne tworzyw sztucznych: płynność, skurcz, czas utwardzania. Podział metod przetwórstwa: metody obróbki formującej i metody obróbki wykończeniowej. Podstawy procesu uplastyczniania: uplastycznianie tłokowe, ślimakowe, mieszane, tarczowe. - Charakterystyka metod obróbki formującej: prasowania, wytłaczania i formowania wtryskowego. - Charakterystyka metod obróbki wykończeniowej: termoformowanie, łączenie, dzielenie, obróbka powierzchniowa. W01-15 MEK01
4 TK02 - Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia plastycznego i podstawowych parametrów opisujących własności plastyczne metali. - Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach (wyznaczanie charakterystyki gięcia i wielkości sprężynowania w podczas wyginania pod kątem 90). - Wytłaczanie naczynia w kształcie kubka (wyznaczanie optymalnej siły docisku, granicznego współczynnika odkształcenia, wpływu geometrii matrycy na wartość maksymalnej siły wytłaczania). - Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego i prasowania (wyznaczanie energii uderzenia bijaka, prędkości odkształcenia, nacisków jednostkowych, stopnia odkształcenia itp.). - Identyfikacja tworzyw sztucznych z wykorzystaniem spektroskopu na podczerwień. - Analiza podstawowych parametrów procesu wtrysku: cykl procesu wtrysku, ciśnienie wtrysku, ciśnienie docisku, ciśnienie spiętrzania, temperatura wtrysku, temperatura formy. - Ocena właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych za pomocą statycznej próby rozciągania. L01-15 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na zaliczeniu ustnym sprawdzana jest realizacja efektów modułowych. Sprawdzian obejmuje pytania obowiązkowe oraz dodatkowe. Student musi odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania obowiązkowe, aby uzyskać ocenę dostateczną. Odpowiedź na pytania dodatkowe pozwala uzyskać ocenę wyższą.
Laboratorium Na zaliczeniu pisemnym sprawdzana jest realizacja efektów modułowych. Sprawdzian obejmuje pytania obowiązkowe oraz dodatkowe. Student musi odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania obowiązkowe, aby uzyskać ocenę dostateczną. Odpowiedź na pytania dodatkowe pozwala uzyskać ocenę wyższą. Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie sprawozdań.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w ramach modułów MEK01 i MEK02
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. T. Balawender; T. Dubiel; M. Osetek, The Fibrous Structure of the Bolt and Its Effect on the Joint Reliability, ., 2021
 2. T. Balawender; P. Myśliwiec, Experimental Analysis of FSW Process Forces, ., 2020
 3. T. Balawender; Ł. Bąk; M. Zwolak, Experimental Analysis of Mechanical Characteristics of KOBO Extrusion Method, ., 2020
 4. T. Balawender, The ability to clinching as a function of material hardening behavior, ., 2018
 5. T. Balawender; J. Banaś; R. Śliwa, Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu, ., 2018
 6. T. Balawender; P. Myśliwiec; R. Śliwa, The analysis of forming loads of friction stir welding joint, Politechnika Lubelska., 2018
 7. T. Balawender; R. Śliwa; M. Zwolak, Investigation of die oscilation effect in KOBO extrusion process, Politechnika Lubelska., 2018
 8. T. Balawender; Ł. Micał; P. Myśliwiec, The influence of joining parameters on mechanical properties of friction stir welding joint, Politechnika Lubelska., 2018
 9. T. Balawender, The ability of clinchning as a function of material hardening behavior, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH., 2017
 10. T. Balawender; J. Kosidło; R. Śliwa, Plastyczne kształtowanie obrzeży otworów kołnierzowych w blachach tytanowych z wykorzystaniem termicznego efektu tarcia, ., 2017
 11. T. Balawender; W. Bochniak; A. Gontarz; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa, Metal forming of lightweight magnesium alloys for aviation applications, ., 2017