tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Konstrukcje budowlane 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Budowlanych

Kod zajęć: 6662

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Wiesław Kubiszyn

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 39, tel. 178651628, wkubisz@prz.edu.pl, wiesiek.kubiszyn@gmail.com

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: mgr inż. Angelika Raczak

semestr 4: mgr inż. Kamil Szylak

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności kształtowania i obliczania prostych elementów konstrukcyjnych obiektów kubaturowych. Student poznaje podstawy teoretyczne oraz praktyczne metody projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych i zespolonych: płyt, belek, podciągów, kratownic i słupów.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Konstrukcje metalowe: historia budownictwa stalowego, stal i aluminium jako materiały konstrukcyjne, wyroby i produkty stalowe, połączenia i łączniki, filozofia projektowania konstrukcji, stateczność ogólna i miejscowa, stany graniczne, realizacje obiektów budownictwa metalowego, Konstrukcje żelbetowe: historia budownictwa betonowego, klasy betonu i stali zbrojeniowej, płyty, belki słupy żelbetowe, zasady obliczania i konstruowania, Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe: idea pracy i obliczanie, realizacje konstrukcji zespolonych: płyty, belki, słupy, Układy nośne budynków: posadowienie budynków, stropy stosowane w budynkach, kratownice dachowe, układy stężające budynków, hale i wiaty stalowe i żelbetowe, zabezpieczenie p/pożarowe budynków. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Bródka J., Kozłowski A., Stalowe budynki szkieletowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2003
  2. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Tom III, IV i V. Arkady, 2009., Arkady, Warszawa., 2009
  3. Prace zbiorowa, - Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykład, Arkady., 2010
  4. K. Borusewicz: , Konstrukcje budowlane dla architektów., Arkady. ., 1978.
  5. T. Kolendowicz: , Mechanika budowli dla architektów. , Arkady., 1977

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Kapela M., Sieczkowski J.:, Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych. , 2003., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2003
  2. S. Pyrak, J. Tatar:, Konstrukcje z betonu; cz. I i II. , WSziP. Warszawa. ., 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kucharczuk W., Ladocha., Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków, Arkady., 2007

Literatura uzupełniająca

  1. Bródka j., Goczek J., Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, Skrypt Politechniki Łódzkiej., 1994
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ugruntowana wiedza z przedmiotów: Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo, Statyka i Mechanika Budowli

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość metod obliczania sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych, znajomość norm obciążeń stałych i zmiennych: użytkowych i klimatycznych, znajomość rozwiązań materiałowych w budownictw

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obliczania belek wolno podpartych i kratownic. Umiejętność zestawiania i kombinacji norowych obciążeń i doboru katalogowego materiałów

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna K_W01+
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna K_W01++
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne projekt indywidualny prezentacja projektu K_U02+
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym projekt indywidualny prezentacja projektu K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych projekt indywidualny prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_K04+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Konstrukcje metalowe: historia budownictwa stalowego, stal i aluminium jako materiały konstrukcyjne, wyroby i produkty stalowe, połączenia i łączniki, filozofia projektowania konstrukcji, stateczność ogólna i miejscowa, stany graniczne, realizacje obiektów budownictwa metalowego, W01-W03; P01, P02 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK02 Konstrukcje żelbetowe: historia budownictwa betonowego, klasy betonu i stali zbrojeniowej, płyty, belki słupy żelbetowe, zasady obliczania i konstruowania, W04-W07; P03, P04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
4 TK03 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe: idea pracy i obliczanie, realizacje konstrukcji zespolonych: płyty, belki, słupy, W08 MEK01 MEK02
4 TK04 Układy nośne budynków: posadowienie budynków, stropy stosowane w budynkach, kratownice dachowe, układy stężające budynków, zabezpieczenie p/pożarowe budynków. W09-W13; MEK01 MEK02 MEK05
4 TK05 Sprawdzenie stanów granicznych stalowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych: płyt, belek, rygli, słupów, kratownic. P05-P15 MEK03 MEK04
4 TK06 Hale i wiaty stalowe i żelbetowe, W14-W15 MEK01 MEK02 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena w pisemnego kolokwium (K) Kolokwium składa się z części "teoretycznej" gdzie studenci odpowiadają krótko na pytania, oraz z części praktycznej, gdzie rozwiązują proste zadanie projektowe.
Projekt/Seminarium Ocena za projekt i prezentację projektu (P)
Ocena końcowa Ocena końcowa = (2 x K + P)/3
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Pytanie na test z Architektury.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Temat projektu_KB_2021.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: W części praktycznej student może korzystać ze wszelkich dostępnych materiałów, w tym z notatek z wykładów

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie