tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne - zabudowa mieszkaniowa 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 6661

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. arch. prof. PRz Adam Rybka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/A-202, tel. 17 865 1624, akbyr@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. arch. Karolina Kozłowska

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/A-227, tel. 17 743 2142 , kkozlowska@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: dr inż. arch. Beata Walicka-Góral , termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 5: mgr inż. arch. Łukasz Bajda

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie umiejętności projektowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie miejskiej wraz z usługami ze skomplikowanym programem funkcjonalno-użytkowym.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Nauka projektowania architektonicznego i urbanistycznego w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Kucza - Kuczyński K., Czwarty wymiar architektury miasta, Arkady, Warszawa., 1975
 2. Skibniewska H., Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkaniowym, Arkady, Warszawa ., 1979
 3. Wejhert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa ., 2008
 4. Wejchert K., Przestrzeń wokół nas, Fibak Nova Press ., 1993
 5. Peters P, Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe, domki jednorodzinne, małe osiedla,, Arkady, Warszawa ., 1983
 6. Grandjean E. [Tł. z j. niem.], Ergonomia mieszkania. Aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu, Warszawa, Arkady., 1978
 7. Kuldschun H., Budownictwo dla upośledzonych fizycznie, Warszawa, Arkady., 1980

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Sowa K. Z., Miasto, środowisko, mieszkanie, skrypt dla studentów szkół wyższych tech¬nicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 1988
 2. Rybka A., Dudek J., Teoria i projektowanie architektoniczne - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Fikus M., Przestrzeń w autorskich zapisach graficznych., PP, Poznań ., 1991
 2. Jaranowska K., Adaptacja mieszkań dla inwalidów, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa ., 1983
 3. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, Space and Place. The Perspective of Experience, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa., 1987

Literatura uzupełniająca

 1. Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa ., 1975
 2. Szmidt B., Ład przestrzeni, PIW, Warszawa ., 1981
 3. Mieszkowski Z., Elementy projektowania architektonicznego, Arkady, Warszawa ., 1973
 4. Palladio A. , Cztery księgi o architekturze, Warszawa, PWN., 1955
 5. Trzeciak P., Przygody architektury XX wieku, Warszawa, Nasza Księgarnia., 1974
 6. Witruwiusz M., O architekturze ksiąg dziesięć, Pruszyński i S-ka, Warszawa., 2004
 7. Wujek J., Mity i utopie architektury XX w, Arkady, Warszawa ., 1986

Materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów, przezrocza, laptop z odpowiednim oprogramowaniem, narzędzia rysunkowe

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta Politechniki Rzeszowskiej, WBIŚiA, kierunek Architektura.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę z zakresu projektowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, projektowania urbanistycznego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania architektonicznego.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W06+++
K_W09+++
K_W10++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W06+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
10. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Zasady projektowania architektonicznego. Elementy kompozycji architektonicznej. W01, P01-04 MEK01 MEK06 MEK09
5 TK02 Zasady projektowania architektury mieszkaniowej wielorodzinnej w powiązaniu z usługami. W02,W03, P05-08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK08
5 TK03 Usługi możliwe do łączenia z wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Usługi zlokalizowane w parterach obiektów mieszkaniowych. W04, W05, P09-14 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK07 MEK08
5 TK04 Problemy projektowania funkcji szkolno-wychowawczych, handlu, usług i gastronomii, służby zdrowia W06, W07, P15-20 MEK01 MEK02 MEK03 MEK07
5 TK05 Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W08, W09, P21-32 MEK02 MEK05 MEK08
5 TK06 Kształtowanie małych zespołów mieszkaniowych z usługami. Poszukiwanie rozwiązań architektonicznych związanych z określonym środowiskiem przestrzennym i społecznym: identyfikacja z miejscem. W12, W13, P33-41 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10
5 TK07 Dobór środków i standardów stosowanych dla takich obiektów. szkoły podstawowe, ogólne, zawodowe, zespoły handlowo-usługowe, obiekty kultury, miejsca kultu, obiekty rekreacji i sportu, obiekty służby zdrowia. W14, W15, P42-45 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe lub inna forma zaliczenia wg. decyzji koordynatora przedmiotu.
Projekt/Seminarium Ocena za projekt: cześć oceny stanowią wartości merytoryczne: oryginalność koncepcji, wartości artystyczne projektu, prawidłowość rozwiązań: część oceny stanowią walory graficzne opracowania, czytelność prezentacji projektu i estetyka; ocena części opisowej i zawarte w niej wartości merytoryczne. Ocena z klauzury rysunkowej, ocena z przeglądu stanu zaawansowania projektu. Ocena z aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena z kolokwium, projektu, przeglądu, klauzury rysunkowej oraz aktywności na zajęciach.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Piekarski; A. Rybka; A. Sikora, Miasto 2.0: człowiek, przestrzeń, transformacja, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. A. Brudnicka; A. Rybka, Green IT Strategies: Information Management in Architectural Regenerative Design, Springer International Publishing., 2020
 3. A. Gigato; K. Kozłowska; P. Peinado; S. Rybka, Problem-based learning as a mean for restoring social functions to groups alienated from urban space, ., 2020
 4. M. Chrzanowska; C. Michalakelis; R. Mitoula; S. Novak-Zezula; A. Rybka; S. Sulima; U. Trummer; M. Zielińska-Sitkiewicz, How Structural Compensation Facilitates Health Care for the Homeless. A Comparative View on Four European Union Member States, ., 2020
 5. A. Brudnicka; A. Rybka, Creating a Smart City – Supporting Management of Regional, ., 2019
 6. A. Brudnicka; A. Rybka, Information management in architecture – off-grid capable complex, IADIS Press ., 2019
 7. A. Brudnicka; A. Rybka, Początki Głogowa Małopolskiego - koncepcja przestrzeni utopijnych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. G. Dombay; K. Kozłowska; A. Rybka, Shaping relations between natural and artificial landscapes on the example of selected riverside cities: Budapest and Rzeszow, ., 2019
 9. R. Mazur; A. Rybka, Podrzeszowskie miasteczka jako zalążek aglomeracji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 10. A. Brudnicka; A. Rybka, Architecture in the process of social inclusion of homeless, ., 2018
 11. R. Mazur; A. Rybka, The river as an element of urban composition, ., 2018
 12. A. Brudnicka; A. Rybka, Technologia straw bale w kontekście projektowania nowoczesnych systemów permakulturowych, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ., 2017
 13. K. Kozłowska; A. Rybka, Interdyscyplinarne wymiary bezpieczeństwa w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej, ., 2017
 14. M. Jańczuk; K. Jarema-Kuśnierz; J. Roset Calzada; A. Rybka, Kształtowanie wysokich obiektów architektury w tkance miejskiej Rzeszowa, ., 2017
 15. M. Krupa; A. Rybka, Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach), ., 2017
 16. M. Krupa; A. Rybka, Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej - na wybranych przykładach, ., 2017
 17. R. Mazur; A. Rybka, Factors blocking the developmant of north - central Rzeszów, ., 2017
 18. R. Mazur; A. Rybka, Tereny przyłączone - studium problemu projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie, ., 2017
 19. T. Christensen; S. De Gregorio Hurtado; O. Heidrich; J. Kopitovic; C. Koroneos; P. Lopez-Jimenez; E. Nanaki; J. Roset Calzada; A. Rybka; T. Susca, Environmental assessment of 9 European public bus transportation systems, ., 2017
 20. Ł. Bajda; A. Rybka, Projektowanie partycypacyjne w założeniach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych Rzeszowa jako źródło wymiany wiedzy i doświadczeń, ., 2017