tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wychowanie fizyczne

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Centrum Sportu Akademickiego

Kod zajęć: 6654

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / C10 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Ewa Polak

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek Ł, pokój 101 B, tel. 17 865 1595, e.polak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://ewpol.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr Przemysław Biskup

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek Ł, pokój 9, tel. 17 865 1595, bisprzem@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 6: mgr inż. Grzegorz Sowa

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Kształtowanie nawyków dbania o sprawność i kondycję fizyczną oraz stymulowanie do aktywnego uczestnictwa w wybranych formach aktywności fizycznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Utrwalanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo - rekreacyjnej, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Wosko-Cordas E., Zacznij biegać: marsz, bieg, zawody, maraton, Warszawa: SBM., 2009
  2. Delavier F., Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet, Warszawa: PZWL., 2009
  3. Chmura J., Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. , Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kuński H., Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim, Warszawa: PZWL., 1985
  2. Osiński W., Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. , Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ., 2016
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej. Odpowiedni strój i obuwie sportowe.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Elementarna sprawność fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania. realizacja zleconego zadania, praktyka obserwacja wykonawstwa K_U27++
K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_UU
02. wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa K_U27++
K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_UU
03. posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa K_K01+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Propozycje różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych studenta. C01 - C10 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK02 Stosowanie określonych umiejętności ruchowych w wybranych sportowych grach zespołowych. Gra treningowa i gra właściwa w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę lub inne gry zespołowe według wyboru studentów. C01 - C10 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Inne: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)
Zaliczenie
(sem. 6)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności i obecności studenta na ćwiczeniach. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń w Gabinecie Usprawnienia Ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności i obecności studenta na ćwiczeniach. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń w Gabinecie Usprawnienia Ruchowego i obecności.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie