tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wytrzymałość materiałów

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 6636

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W35 C20 L10 P20 / 11 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Piątkowski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 310, tel. 1494, pgrzes@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://grzegorzpiatkowski.sd.prz.edu.pl/

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr inż. Michał Jurek

semestr 3: mgr inż. Łukasz Szyszka

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie definiowania i obliczania prostych, prętowych schematów statycznych konstrukcji oraz w zakresie opisu stanu naprężeń i stanu odkształceń w podstawowych prętowych układach konstrukcyjnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Wytrzymałość materiałów daje podstawy do projektowania wytrzymałościowego elementów konstrukcji oraz prostych układów konstrukcyjnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Adam Bodnar, Wytrzymałość materiałów : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Marek Kolczuga, Lidia Buda-Ożóg, Wytrzymałość materiałów : materiały pomocnicze Cz.1, OW PRz., 2009
 2. Teresa Filip, Marek Kolczuga, Wytrzymałość materiałów : geometria pól, siły wewnętrzne w płaskich układach prętowych : materiały p, OW PRz., 2006
 3. Barbara Turoń, Grzegorz Piątkowski, Strength of materials : internal forces in statically determinate structures - examples for beams : , OW PRz., 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś., Wytrzymałość materiałów T.1, WNT., 2003
 2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT., 1997
 3. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wzory, wykresy i tablice wytrzymałośćiowe, WNT., 1996

Materiały dydaktyczne: Materiały dostępne na stronie http://kmk.portal.prz.edu.pl/dydaktyka/

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie modułu kształcenia "Mechanika Teoretyczna".

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość matematyki w zakresie wybranych działów algebry liniowej, rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Formułowanie algorytmów statyki, w tym obliczania reakcji podporowych dla prętowych układów statycznie wyznaczalnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia. Umiejętność współdziałania i pracy w grupie. Przestrzeganie zasad BHP w laboratorium WM. Odpowiedzialność za udostępnione na czas zajęć wyposażenie lab. WM.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałów. wykład egzamin cz. pisemna K_W01+
K_W04+++
K_W05+
K_W07+
P6S_WG
02. Posiada umiejętności w zakresie obliczeń statycznych dla statycznie wyznaczalnych płaskich układów prętowych, umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych. ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny kolokwium, sprawozdanie z projektu, egzamin cz. pisemna, K_U04+
K_U07+
P6S_UW
03. Posiada wiedzę umożliwiającą zaplanowanie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, raport pisemny K_W04+++
K_W05+
P6S_WG
04. Posiada umiejętności umożliwiające przeprowadzenie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U05+
P6S_UW
05. Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane eksperymenty i uzyskane wyniki pomiarów oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie. laboratorium obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K02++
P6S_KK
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Wprowadzenie do przedmiotu „Wytrzymałość Materiałów” (WM). Podstawowe pojęcia i założenia WM. W01-W02 MEK01
3 TK02 Pojęcie siły wewnętrznej. Twierdzenie o równoważności układów sił wewnętrznych i zewnętrznych. Pojęcia pręta. Pojęcie układu własnego przekroju poprzecznego. Redukcja układu sił zewnętrznych do sił przekrojowych. Konwencja znakowania sił przekrojowych. W03-W09, C01-C06, P01-P08 MEK01 MEK02
3 TK03 Wykresy sił przekrojowych w belkach. Punkty charakterystyczne i przedziały charakterystyczne. Funkcje N(x), Q(x), M(x). Przedstawienie zmienności sił przekrojowych w postaci wykresów. Przykłady W10-W12, C07-C12, P10-P11 MEK01 MEK02
3 TK04 Rozciąganie (ściskanie) osiowe. Podstawowe definicje. Próba rozciągania. Definicja pojęć odkształcenie i naprężenie. Diagram naprężenie - odkształcenie. Prawo Hooke’a. Związki kinematyczne. Związki konstytuwne . Diagramy odkształceń liniowych i naprężeń normalnych. Przykłady W13-W15, P10-P11 MEK01 MEK02
3 TK05 Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych. Wyznaczanie środka ciężkości przekroju. Twierdzenie Steinera, centralne i główne osie bezwładności, obliczanie centralnych i głównych momentów bezwładności. Przykłady. W16-W18, P10-P11, L01-L10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK06 Charakterystyki geometryczne figur płaskich, definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych, twierdzenie Steinera, centralne i główne osie bezwładności, obliczanie centralnych i głównych momentów bezwładności. W19-W21, P09-P10 MEK01 MEK02
3 TK07 Wykresy sił przekrojowych: Związki różniczkowe dla pręta prostego. Zasady konstruowania wykresów sil przekrojowych na przykładach: belki proste, belki przegubowe. Metoda superpozycji. W22-W24, C07-C09, P13-P20, L01-L06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK08 Zginanie. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia. W25-W27, C10-C12, P13-P20, L07-L10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK09 Ugięcia osi belek zginanych: równanie różniczkowe ugiętej osi belki zginanej poprzecznie, metoda analityczna, metoda Clebscha, metoda Mohra. W28-W30, C13-C15 MEK01 MEK02
3 TK10 Hipotezy wytężeniowe: wytężenie i jego miara, przegląd hipotez, naprężenia zredukowane. W30-W31 MEK01 MEK02
3 TK11 Stateczność osiowo ściskanych prętów prostych: siła krytyczna, naprężenia krytyczne, wymiarowanie z uwzględnieniem utraty stateczności. Zginanie poprzeczne ze ściskaniem. W32-W33 MEK01
3 TK12 Nośność sprężysto-plastyczna przekroju. Idealizacja wykresu rozciągania. Modele materiałowe. W34-W35 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 35.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 30.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 45.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 60.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie dwuczęściowego egzaminu pisemnego. Część pierwsza: obliczanie sił przekrojowych w płaskich układach prętowych statycznie wyznaczalnych, Część druga: pozostałe zagadnienia wytrzymałościowe. <br> Egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, jeśli oceny z obu części będą pozytywne.
Ćwiczenia/Lektorat Ćwiczenia zalicza się na podstawie sumarycznych wyników pięciu kolokwiów przeprowadzanych podczas zajęć w semestrze. Za każde kolokwium student otrzymuje od 0 do 4 punktów. Kolokwia nie podlegają poprawie. Nieobecność (bez względu na jej przyczynę) na kolokwium jest równoznaczna z uzyskaniem 0 punktów. Zaliczenie ćwiczeń wymaga zdobycia minimum 8 punktów. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z ćwiczeń na podstawie sumy zdobytych punktów, tj. suma zdobytych punktów będzie mniejsza niż 8 punktów, będą pisali kolokwium zaliczające ćwiczenia. W trakcie ćwiczeń będzie można uzyskać dodatkowe punkty za aktywność. Punkty za aktywność nie będą wliczane do sumy punktów wymaganych do zaliczenia ćwiczeń. Punkty za aktywność (dwa lub więcej) będą jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu zerowego. Punkty za aktywność będą wpływały na ocenę końcową z WM. Studenci, którzy uzyskają 14 lub więcej punktów z ćwiczeń i dodatkowo co najmniej dwa punkty za aktywność (oraz spełnią inne wymagania) będą dopuszczeni do egzaminu zerowego. W trakcie ćwiczeń można stracić punkty uzyskane na kolokwiach! UJEMNE PUNKTY będą przyznawane za RAŻĄCY brak aktywności w ćwiczeniach lub za nieznajomość PODSTAWOWYCH, KLUCZOWYCH zagadnień omawianych na wykładach.
Laboratorium Na podstawie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.<br> Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Projekt/Seminarium Na podstawie sprawozdań z wykonanych zadań projektowych.<br> Ocena z projektów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych zadań projektowych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną ważoną obliczaną na podstawie ocen z: egzaminu (oe), ćwiczeń (oc), projektów (op), laboratoriów (ol). Ocena końcowa (ok) jest obliczana z uwzględnieniem wag ze wzoru: 0,45*oe + 0,25*oc + 0,20*op + 0,10*ol
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański, Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka, ., 2019
 2. B. Markiewicz; G. Piątkowski; Ł. Szyszka; D. Ziaja, Experimental verification of the numerical model of a reinforced concrete arch, ., 2019
 3. M. Kaczmarzyk; M. Musiał; G. Piątkowski, Preliminary assessment of a flat roof radiation on radiative heat gains of nearby windows – a case study, ., 2019
 4. M. Gawroński; M. Kaczmarzyk; G. Piątkowski, Application of Finite Difference Method for determining lunar regolith diurnal temperature distribution, ., 2018
 5. M. Gawroński; M. Kaczmarzyk; G. Piątkowski, Global database of direct solar radiation at the Moon’s surface for lunar engineering purposes, ., 2018
 6. B. Markiewicz; K. Pereta; G. Piątkowski, Measured and calculated dynamic properties of the bridge deck model reinforced with FRP bars, ., 2017
 7. B. Miller; G. Piątkowski; D. Ziaja; L. Ziemiański, Dynamic measurements of Grot-Rowecki bridge in Warsaw, ., 2017
 8. G. Piątkowski; L. Ziemiański, Eksperymentalna analiza modalna dźwigara kompozytowego FRP z kompozytową płytą pomostową, ., 2017
 9. L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; M. Kulpa; B. Miller; H. Najdecki; G. Piątkowski, Posiadanie laboratorium badawczego o kompetencjach po-twierdzonych przez uprawnione organizacje, ., 2017