tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia robót budowlanych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa

Kod zajęć: 6633

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W20 C10 P15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Janusz Kulpiński

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 67A, tel. 17 86 51 523 kom. 608 88 16 48, kulpin@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Każdorazowo ustalane telefonicznie

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: uzyskanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii robót ziemnych, betonowych i montażowych w budownictwie, wymaganych przy kierowaniu robotami budowlanymiuzyskanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii robót ziemnych, betonowych i montażowych w budownictwie, wymaganych przy kierowaniu robotami budowlanymi

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł stanowi o sposobach i metodach wykonywania podstawowych robót ziemnych, robót betonowych i montażowych w budownictwie lądowym z uwzględnieniem możliwych do zastosowania maszyn i urządzeń, kryteriów ich doboru oraz ustalaniem wydajności zestawów maszyn. Moduł stanowi o sposobach i metodach wykonywania podstawowych robót ziemnych, robót betonowych i montażowych w budownictwie lądowym z uwzględnieniem możliwych do zastosowania maszyn i urządzeń, kryteriów ich doboru oraz ustalaniem wydajności zestawów maszyn.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Dyżewski A. , Technologia i organizacja budowy, tom I , Arkady, Warszawa., 1990
 2. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, cz.1, Arkady, Warszawa., 1989
 3. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Instrukcja ITB nr 43, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa., 2008
 4. Orłowski Z., Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2009
 5. Abramowicz M., Roboty betonowe na placu budowy. Poradnik, Arkady, Warszawa ., 1992
 6. Rowiński L., Kobiela M., Skarżyński A., Technologia monolitycznego budownictwa betonowego, PWN, Warszawa., 1986
 7. Rowiński L., Technologia i organizacja procesów inżynieryjnych budownictwa przemysłowego. , Skrypt, Politechnika Śląska, Gliwice ., 1996
 8. Kiernożycki Wł., Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja., Polski Cement Sp. z o.o., Kraków., 2003
 9. Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P., Technologia robót budowlanych, Oficyna wydawnicza PW., 2010
 10. Rowiński L., Widera J., Zmechanizowane roboty budowlane. Poradnik, Arkady, Warszawa., 1976
 11. Ziółko J., Orlik G., Montaż konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa., 1980
 12. , Poradnik inżyniera i technika budowlanego, to IV i VI, Arkady, Warszawa.,
 13. , PN-88/B-1807 Antykorozyjne zabezp. w budown. Konstrukcje bet. i żelb. Zasady diagnostyki konstrukcji, PKN., 1988
 14. Praca zbiorowa, Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa., 2007
 15. , Instrukcja ITB 282. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB, Warszawa., 1995
 16. Kubica Józef, Technologia robót budowlanych, Podręcznik, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,., 2013
 17. Więckowski Andrzej, Transport mieszanki betonowej, Podręcznik, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Martinek W., Książek M., Jackiewicz-Rek W., Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe., OWPW, Warszawa., 2007
 2. , Poradnik inżyniera i technika budowlanego. tom IV, Arkady, Warszawa.,
 3. , Katalog Nakładów Rzeczowych, 2-01, 2-02, Orgbud, Wacetob.,
 4. Rowiński L., Widera J., Zmechanizowane roboty budowlane. Poradnik, Arkady, Warszawa., 1976
 5. Kulpiński J., Roboty ziemne i betonowe. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych., Rzeszów.,
 6. , PN-68/B-06050 Roboty ziemne, Wymagania ogólne., PKN.,
 7. Kubica Józef, Technologia robót budowlanych, Podręcznik, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. , Wskazana na zajęciach, .,

Literatura uzupełniająca

 1. Orłowski Z., Wpływ wybranych czynników na tempo robót w budownictwie monolitycznym., Materiały budowlane nr 8., 1999
 2. Orłowski Z., Optymalizacja kosztowo-czasowa doboru stropowych urządzeń formujących., Przegląd budowlany nr 1., 2002
 3. Orłowski Z., Szklennik N., Wpływ cykli realizacji budowy na wybór systemu deskowań, Przegląd budowlany nr 8., 1999
 4. Orłowski Z., Optymalizacja kosztowo-czasowa doboru stropowych urządzeń formujących, Przegląd budowlany nr 1., 2002
 5. Rawska-Skotniczny A., Rawski H., Wpływ zastosowania tkaniny Peridrain do deskowania na jakość powierzchni betonu, Inżynieria i Budownictwo nr 9., 2002
 6. Orłowski Z., Chyży T., Analiza możliwości wcześniejszego rozdeskowania stropów z głowicami opadowymi, Inżynieria i Budownictwo nr 1., 2002
 7. Widera J., Borowicz A., Krupa A., Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami. Poradnik, Arkady, Warszawa., 1998
 8. Wrzosek M., Nowoczesna technika deskowaniowa - pomosty samowznoszące ACS, Materiały budowlane nr 8., 1999
 9. Bajorek G., Wspomaganie robót betonowych w okresie zimowym domieszkami do betonu, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 1., 2009
 10. Bajorek G., Pieęgnacja betonu., Budownictwo, Technologia, Architektura nr 3., 2006
 11. Jasiczak J., Uwarunkowania klimatyczne wykonywania monolitycznych robót betonowych, Politechnika Poznańska, Poznań., 1987
 12. Kobiela M., Pojemniki do transportu i układania mieszanki betonowej, Materiały budowlane nr 6., 1997
 13. Kohutek Z., Przemysłowe sposoby produkcji mieszanki betonowej, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 1., 2006
 14. Małasiewicz A., Pompowy transport mieszanki betonowej, Zeszyty naukowe Polit. Gdańskiej, Budown. Ląd. nr 49., 1995
 15. Sienkiewicz P., Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur, Materiały budowlane nr 2., 2002
 16. Sliwiński J., Betonowanie zimą, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 1., 2000
 17. Szwabowski J., Betonowanie pompami, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 4., 2000
 18. Więckowski A., Technika pompowania mieszanki betonowej, Przegląd Budowlany nr 2., 2003
 19. Gradkowski K., Budowle i roboty ziemne. Materiały do wykładów i ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej., 2010
 20. Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonastwo, WKŁ., 2010
 21. Czerski Z., Technologiczne projektowanie konstrukcji i prefabrykatów, Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej., 1992

Materiały dydaktyczne: Przewodnik do ćwiczeń projektowych, karty techniczne maszyn, zbiór zadań egzaminacyjnych.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Matura

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawy Geologii i Geotechniki (rodzaje gruntów i ich właściwości, oddziaływania wód gruntowych), Mechaniki ogólnej (środki ciężkości i ich wyznaczanie, momenty sił), Technologii betonu Podstawy Geol

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania prostych obliczeń matematycznychUmiejętność wykonywania prostych obliczeń matematycznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość oddziaływania robót budowlanych i ich skutków na otoczenie, zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.Świadomość oddziaływania robót budowlanych i ich skutków na otoczenie, zagrożenie bezpieczeńs

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna podstawową klasyfikację procesów w budownictwie, odróżnia procesy technologiczne od produkcyjnych, ręczne od zmechanizowanych, zna specyfikę i wyróżniki produkcji budowlanej, wykład, egzamin pisemny K_W13+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_WG
02. Zna podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w robotach ziemnych, betonowych i montażowych, zna zasady ich doboru. wykład, egzamin pisemny K_W13+
K_K01+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_WG
03. Zna właściwe rozwiązania w zakresie deskowania konstrukcji betonowych z uwzględnieniem kosztów i czasu pracy deskowań, zna warunki zachowania monolityczności konstrukcji i problematykę przerw roboczych, zna technologiczne uwarunkowania trwałości konstrukcji żelbetowych wykład, ćwiczenia egzamin pisemny K_W06+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_WG
04. Zna podstawowe wytyczne technologiczne dla robót betonowych prowadzonych w niekorzystnych warunkach temperaturowych. Zna problematykę betonowania konstrukcji masywnych. wykład egzamin pisemny K_W13+
K_K01+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_WG
05. Potrafi ustalać i obliczać parametry określające wielkość podstawowych robót ziemnych, ogólnie zna zasady przedmiarowania tych robót, potrafi dobrać odpowiednie maszyny i ustalić prawdopodobny czas trwania robót ziemnych zmechanizowanych. Potrafi obliczać wydajność techniczną i eksploatacyjną maszyn i zestawów maszyn oraz konfrontować wyniki z nakładami rzeczowymi podawanymi w katalogach (KNR) wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt zespołowy egzamin pisemny, ustna obrona projektu K_U13+
K_U14+
K_U15+
K_U19+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. Potrafi wskazać właściwe rozwiązania technologiczne przy betonowaniu prostych obiektów budowlanych, określając niezbędne zestawy maszyn i ich wymagane parametry techniczne, realne tempo robót z określeniem wartości minimalnych i maksymalnych, wymagane właściwości mieszanki betonowej i obciążenia deskowań. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt zespołowy egzamin pisemny, ustna obrona projektu K_U14+
K_U15+
K_U19+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. Potrafi określić technologię montażu elementów prefabrykowanych w tym dobrać właściwe urządzenia i ustalić wymagane parametry techniczne dla maszyn montażowych. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt zespołowy egzamin pisemny, ustna obrona projektu K_U14+
K_U15+
K_U19+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. Potrafi sporządzić wstępny projekt specyfikacji technicznej wykonania i odbioru wybranych robót budowlanych. wykład, ćwiczenia problemowe, projekt zespołowy, egzamin pisemny, ustna obrona projektu K_U14+
K_U15+
K_K03+
K_K05+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 PODSTAWY TECHNOLOGII I MECHANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: Specyfika technologii produkcji budowlanej, Charakterystyka i struktura podstawowej produkcji budowlanej. Mechanizacja częściowa i kompleksowa produkcji budowlanej. Charakterystyka i klasyfikacja maszyn budowlanych. Wydajność teoretyczna, techniczna i eksploatacyjna maszyn budowlanych. Synchronizacja pracy maszyn w zestawie, maszyna wiodąca, zasada obsługi masowej. Obliczanie wydajności zestawów maszyn. Katalogowe nakłady pracy maszyn budowlanych. TRANSPORT BUDOWLANY: Znaczenie transportu w produkcji budowlanej. Rodzaje transportu. Transport wewnętrzny i zewnętrzny. Transport poziomy i pionowy. W, C, P MEK01 MEK02 MEK05
5 TK02 ROBOTY ZIEMNE: Właściwości gruntów budowlanych – podział na kategorie ze względu na trudności odspajania i przemieszczania, spulchnienie pierwotne i końcowe, zagęszczanie gruntów. Budowle ziemne stałe i tymczasowe – stateczność skarp wykopów i nasypów, obudowy skarp wykopów tymczasowych. Odwodnienia powierzchniowe i wgłębne wykopów. Obliczanie objętości i wielkości robót ziemnych. Obliczanie niwelety. Bilans mas ziemnych. Obliczanie średniej długości drogi transportu mas ziemnych w robotach plantowniczo-niwelacyjnych. Klasyfikacja i kryteria doboru maszyn do robót ziemnych. Wytyczanie robót ziemnych, osnowa geodezyjna, dokładności wykonawcze. W, C, P MEK02 MEK05 MEK08
5 TK03 ROBOTY CIESIELSKIE – DESKOWANIA: Deskowania tradycyjne i inwentaryzowane, drobnowymiarowe i wielkowymiarowe. Deskowania przestawne i ślizgowe. Obciążenia poziome i pionowe deskowań. Warunki rozdeskowywania. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE: Technologiczność mieszanki betonowej – urabialność, odporność na rozsegregowanie, czas zużycia, ciepło hydratacji, czas osiągania parametrów eksploatacyjnych itp. Uwarunkowania betonowania ciągłego – minimalne tempo betonowania. Pojęcie i istota przerwy roboczej, rozmieszczanie przerw roboczych, warunki wznowienia betonowania w miejscu przerwy roboczej. Maszyny i urządzenia do wytwarzania, transportu, układania i zagęszczania mieszanki betonowej – podstawowe parametry, zasady doboru, obliczanie wydajności. Maksymalne tempo betonowania. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur – modyfikacja składu mieszanki betonowej, podgrzewanie składników, metoda zachowania ciepła, metoda cieplaków, pojęcie temperatury krytycznej, pełna i warunkowa odporność betonu na ataki mrozu. Zasady betonowania konstrukcji masywnych. Maszyny i urządzenia do przygotowywania zbrojenia. Betonowanie przez torkretowanie. Zagęszczanie mieszanki metodą próżniowego odwadniania. KOROZJA ŻELBETU: Znaczenie jakości robót betonowych dla trwałości żelbetu. Czynniki korozyjne i ich klasyfikacja. Warunki stanu pasywnego zbrojenia. Karbonizacja a trwałość żelbetu. Wpływ chlorków na trwałość zbrojenia. Stopnie korozyjnego uszkodzenia konstrukcji żelbetowych i sposoby naprawy. W, C, P MEK02 MEK03 MEK04 MEK06 MEK08
5 TK04 ROBOTY MONTAŻOWE: Metody montażu – wymuszona i swobodna, kompleksowa i rozdzielcza. Maszyny i urządzenia montażowe. Ustalanie parametrów roboczych maszyn montażowych – wysięg, udźwig, moment roboczy, wysokość podnoszenia. Wybrane metody montażu konstrukcji żelbetowych i stalowych. W, C, P MEK02 MEK07 MEK08
5 TK05 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Roboty tynkarskie i okładzinowe. Roboty posadzkarskie, betonowe posadzki przemysłowe. Roboty izolacyjne – cieplne, przeciwwodne, przeciwwilgociowe, ochronne. Roboty dekarskie. Roboty malarskie i zabezpieczeniowe. W MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 5)

Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 5)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie aktywności
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie aktywności
Projekt/Seminarium Na podstawie ustnej obrony projektu
Ocena końcowa Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie pisemnym, podwyższana o 0,5 lub 1 stopień w przypadku uczestniczenia w wykładach, aktywności na zajęciach i wyróżniającej obrony projektu.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Przykładowe zadania z TRB.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: dostarczone przez prowadzącego

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 J. Kulpiński; S. Słonina Właściwości maty akustycznej przyczyną osiadania podłogi w lokalu mieszkalnym WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. 2017