tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia informacyjna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 6632

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Budownictwo blok HEP1 SPEC1

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W10 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Jurek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , mjurek@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Terminy konsultacji podane są na stronie https://michaljurek.v.prz.edu.pl/

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. Wiesław Bielak , termin konsultacji Terminy konsultacji podane są na stronie : http://wb.sd.prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz wykorzystania w tym celu narzędzi i technik informatycznych. Znajomość podstawowych i zaawansowanych pojęć i technik związanych z technologiami informacyjnymi w zakresie użytkowania pakietów biurowych w praktyce inżynierskiej. Umiejętności: przygotowanie opisu technicznego i innego typu dokumentów tekstowych, wizualizacji danych oraz tworzenia grafiki inżynierskie

Ogólne informacje o zajęciach: Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące: użytkowania komputerów, obsługi pakietów biurowych w celu przygotowania dokumentacji technicznej oraz dużych dokumentów, prowadzenia obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych i grafiki inżynierskiej, bezpieczeństwa i pozyskiwania informacji w sieci Internet oraz użytkowania poczty elektronicznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Robin Williams, Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania, Helion., 1994
 2. Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Helion., 2002
 3. Mirosław Dziewoński , OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion., 2010
 4. Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, ECDL na skróty, Wydawnictwo Nauklowe PWN., 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. OOo, LibreOffice 5.x User Guides (PDF), http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/., 2017
 2. Piotr Nazarko, Wieslaw Bielak, Technologie informacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku architektura i urbanistyka, Oficyna Wydawnica PRz., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik, ECDL 7 modułów: kompletny kurs, PTI., 2011
 2. Mirosława Kopertowska-Tomczak, Książka ECDL. Przetwarzanie tekstów, WN PWN., 2009
 3. Mirosława Kopertowska-Tomczak, Książka ECDL. Arkusze kalkulacyjne, WN PWN., 2009

Literatura uzupełniająca

 1. Antoni Diller, LaTex. Wiersz po wierszu, Helion., 2001
 2. Janusz Marian Nowacki, TEXnologia a typografia. Zasady składu z języku polskim, http://poledyt.amu.edu.pl/download/Janusz%20Nowacki.pdf.,

Materiały dydaktyczne: http://kmk.prz.edu.pl/dydaktyka/

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu budowy i obsługi komputera, użytkowania systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika oraz pakietu programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, zarządzania systemem plików, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prostych obliczeń w arkuszu.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia. Odpowiedzialność za powierzony na czas zajęć sprzęt. Przestrzeganie Regulaminu Pracowni, przepisów BHP i Ppoż w lab. komp. Umiejętność czytania ze zrozumieniem

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną, stosować style w dokumentach tekstowych, modyfikować wygląd stylów, numerować konspekt dokumentu, automatycznie generować spis treści. wykład K_W23+++
K_U15++
K_U22+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. Zna zasady pracy i obsługi arkusza kalkulacyjnego, potrafi wykonać proste obliczenia w arkuszu z wykorzystaniem podstawowych funkcji arkusza. wykład, laboratorium kolokwium K_W23+++
K_U15++
K_U22++
K_K02+++
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03. Potrafi rozwiązać proste zadania i wykonać stosowne obliczenia w programie do obliczeń matematyczno-inżynierskich (SMath Studio). laboratorium kolokwium K_W23+++
K_U15+
K_K02+++
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG
04. Potrafi rozwiązać proste zadania (matematyczna lub inżynierskie) i wykonać stosowne obliczenia. laboratorium kolokwium K_W23+++
K_U15+
K_K02+++
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym, korespondencja elektroniczna. W01, L01 MEK01
1 TK02 Edytory tekstu W02, MEK01
1 TK03 Grafika prezentacyjna i menadżerska W03 MEK01
1 TK04 Arkusz kalkulacyjny W03, L01-L02 MEK02
1 TK05 Bazy danych W04 MEK02
1 TK06 Internet i bezpieczeństwo pracy w sieci W05 MEK01
1 TK07 Program SMath Studio, Matlab W05, L03-L04 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Inne: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu nie jest wystawiana.
Laboratorium Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa. Nieobecności muszą być odrobione. Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z obowiązku jej odrobienia. Do kolokwiów nie będą dopuszczane osoby z więcej niż jedną nieodrobioną nieobecnością. Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium wymagane jest zaliczenie wszystkich kolokwiów obowiązkowych. Do zaliczenia kolokwium wymagane jest poprawne wykonanie zadań z zakresu obligatoryjnego. Zaliczenie kolokwium z programu Matlab może być uzyskane przez przedstawienie certyfikatu ukończenia wskazanego kursu online dostępnego bezpłatnie dla studentów PRz na stronach firmy Mathworks. Ocena końcowa z laboratorium wynika z sumy punktów uzyskanych na kolokwiach obowiązkowych oraz na kolokwiach dodatkowych.
Ocena końcowa
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie