tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia betonu

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa

Kod zajęć: 6631

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Mariusz Franczyk

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój K67A, tel. 17 8651523, franmar@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: uzyskanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności w zakresie: projektowania składu betonu, właściwości oraz metod badań mieszanek betonowych i betonów, wymagań normowych oraz technologii wykonywania betonu.

Ogólne informacje o zajęciach: przekazuje podstawowe informacje o betonie i jego składnikach, projektowaniu składu betonów, dodatkach i domieszkach do betonu, badaniach składników betonów oraz metodach kontroli właściwości mieszanki betonowej i betonu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement., 2000
 2. Jamroży Z, Beton i jego technologie, PWN., 2008
 3. Śliwiński J, Beton zwykły – projektowanie i podstawowe właściwości, .,
 4. W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Polski Cement,., 2010
 5. L. Czarnecki, Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz, Polski Cement,., 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. PN-EN 197-1, Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku., .,
 2. PN-EN 196-1, Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości., .,
 3. PN-EN 196-3, Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości., .,
 4. PN-EN 12620, Kruszywa do betonu., .,
 5. PN-EN 933-1, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania., .,
 6. PN-EN 206-1, Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność., .,
 7. PN-EN 933-1, , .,
 8. PN-EN 934-1, , .,
 9. PN-EN 450-1, , .,
 10. PN-EN 13263-1, , .,
 11. PN-EN 1008, , .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. j.w., , .,

Literatura uzupełniająca

 1. czasopisma:, Polski Cement, Cement Wapno Beton, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo, .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: umiejętność liczenia i przeliczania danych z zakresu matematyki, fizyki, podstawowe predyspozycje do pracy laboratoryjnej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość podstawowych materiałów i technologii budowlanych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność korzystania z norm przedmiotowych i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna normy oraz wytyczne projektowania składu mieszanek betonowych i betonów wykład, laboratorium sprawozdania,projekt indywidualny, zaliczenie pisemne K_W01++
K_W06++
P6S_WG
02. Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe technologie ich wytwarzania. wykład sprawozdanie, projekt indywidualny, zaliczenie pisemne K_W13+++
P6S_WG
03. Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych. laboratorium sprawozdania z ćwiczeń, K_U11+++
K_U15+
K_K01++
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW
04. Zna zasady wytwarzania mieszanek betonowych i betonów, potrafi dokonać ich doboru oraz projektować ich skład. wykład, laboratorium projekt indywidualny, zaliczenie pisemne K_U18++
P6S_UW
05. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, doświadczenia, pomiary, obliczenia oraz odpowiednio interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. laboratorium sprawozdania, projekt indywidualny, zaliczenie pisemne K_U24+++
K_K02++
P6S_KR
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podstawowe określenia i klasyfikacje. Wymagania techniczne betonu wykład, laboratorium MEK02
3 TK02 Składniki betonu: cement, kruszywo, woda, domieszki, dodatki, rodzaje składników, wymagania normowe wykład, laboratorium MEK01 MEK02
3 TK03 Właściwości mieszanki betonowej. Właściwości mechaniczne betonu wykład, laboratorium MEK04
3 TK04 Projektowanie betonu zwykłego – metody projektowania, dobór jakościowy i ilościowy składników, kontrola właściwości mieszanki betonowej i betonu na etapie projektowania wykład, laboratorium MEK01
3 TK05 Optymalizacja składu betonu. Domieszki i dodatki do betonu wykład, laboratorium MEK05
3 TK06 Wykonywanie betonu wykład,laboratorium MEK04
3 TK07 Betony wysokowartościowe. Betony lekkie. Betony specjalne wykład, laboratorium MEK02
3 TK08 Trwałość betonu. Korozja betonu. Technologie napraw betonu. wykład MEK02
3 TK09 Normowe badania spoiw i kruszyw. Projektowanie betonów zwykłych metodą analityczną i doświadczalną. Badania mieszanki betonowej – konsystencja, gęstość, zawartość powietrza. Badania betonów zwykłych: wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoprzepuszczalność. Dodatki i domieszki do betonów. laboratorium MEK03 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład frekwencja, zaliczenie cz. pisemna
Laboratorium projekt mieszanki betonowej, zaliczenie pisemne
Ocena końcowa średnia ważona ocen
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak