tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka budowlana

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Kod zajęć: 6629

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Zakarya Kamel

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , kamzak@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie się budowlanym procesem inwestycyjnym ujętym w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tego Prawa

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł praktyka budowlana pozwala zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa budowlanego i zasadami realizacji budow

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Korzeniewski Władysław, Stosowanie Prawa Budowlanego, POLcen Warszawa., 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Jaworski K. , Podstawy organizacji budowy, PWN., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Wszystkie Rozporządzenia wykonawcze związane z Prawem budowlanym, , .,

Literatura uzupełniająca

  1. Miesięcznik "Inżynier budownictwa" i inne czasopisma branżowe, , .,

Materiały dydaktyczne: Notatki z wykładów z zaleconą literaturą

Inne: Normy i standardy techniczne związane z projektowaniem i wykonawstwem budowlanym

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Według zakresu tematyki z wiedzy uzyskanej na zajęciach dydaktycznych przed rozpoczęciem praktyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Według wiedzy zdobytej podczas realizacji i zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do samodzielnego uczenia się oraz uzupełniania wiedzy. Umiejętność pracy zespołowej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna przepisy Prawa budowlanego praktyka obserwacja wykonawstwa K_U19++
K_K07++
P6S_KR
P6S_UO
02. Zna strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa praktyka obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K07++
P6S_KK
P6S_KR
03. Zna zasady prowadzenia budow zgodnie z przepisami BHP praktyka obserwacja wykonawstwa K_U19+++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_UO
04. Zna technologie realizowanych robót budowlanych praktyka obserwacja wykonawstwa K_U12+++
K_U19+++
P6S_UO
P6S_UW
05. Zna zasady sporządzania ofert przetargowych i organizacji przetargów praktyka obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K07++
P6S_KK
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Budowlany proces inwestycyjny począwszy od prac projektowych, poprzez wykonawstwo aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego praktyka MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 6)

Udział w praktyce: 320.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Student uzyskuje ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz oceny pracy studenta dokonanej przez osobę nadzorującą, której student podlega w firmie.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie