tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Seminarium dyplomowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Budowlanych

Kod zajęć: 6628

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / C30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Lucjan Ślęczka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 27, tel. 1631, sleczka@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 8: dr hab. inż. prof. PRz Lidia Buda-Ożóg

semestr 8: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań związanych z wykonywaną inzynierską pracą dyplomową. Doskonalenie umiejętności formułowania i prezentacji własnych opinii na temat rozwiązań projektowych, procesów technicznych i technologicznych w budownictwie.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi inżynierskich prac dyplomowych na kierunku budownictwo oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Podręczniki, monografie, skrypty, artykuły i referaty konferencyjne, normy, akty prawne, informacje , , w Internecie określone przez prowadzącego grupę seminaryjną.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Przedmioty należące do modułów przewidzianych w planie pierwszych sześciu semestrów studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: W stopniu co najmniej dostatecznym ma wiedzę z zakresu projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych, ich realizacji, badań i oceny stanu technicznego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zidentyfikować i rozwiązać zadania dotyczące projektowania, wykonawstwa i badań materiałów, elementów i obiektów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, samodzielnie poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie nowoczesnych procedur i technologii.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. seminarium prezentacja projektu K_W11++
P6S_WG
02. Zna zasady zestawienia obciążeń, obliczania i konstruowania prostych elementów i obiektów budownictwa ogólnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich. seminarium prezentacja projektu K_U06++
P6S_UW
03. Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. seminarium prezentacja projektu K_K03+
K_K04+
P6S_KK
04. Potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. seminarium prezentacja projektu, referat ustny K_U12++
K_U15++
K_U26++
P6S_UU
P6S_UW
05. Zna podstawowe technologie budowlane oraz zasady kształtowania funkcji budynków, potrafi prawidłowo usytuować budynek na działce budowlanej. Potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla budynku. seminarium prezentacja projektu K_W21++
P6S_WG
06. Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. seminarium prezentacja projektu, referat ustny K_K03+
K_K04+
K_K05+
K_K06+
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 1. Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące inżynierskiej pracy dyplomowej (projektu inżynier-skiego) na kierunku budownictwo. 2. Charakterystyka podstawowych rodzajów prac dyplomowych: projektowe, badawcze, studialne. 3. Przegląd tematyki prac dyplomowych wykonywanych przez studentów danej grupy seminaryjnej. 4. Standardowe części pracy o charakterze: projektowym, badawczym i studialnym. 5. Sposób doboru i wykorzystania źródeł związanych z tematyką pracy dyplomowej. 6. Podstawowe metody i narzędzia obliczeniowe lub badawcze wykorzystywane podczas realizacji pracy. 7. Metodyka opracowania i prezentacji wyników prac projektowych, badawczych i studialnych. 8. Zasady przygotowania części tekstowej, graficznej i poprawnej edycji pracy. 9. Omówienie przygotowania do prezentacji, dyskusji i egzaminu dyplomowego. 10. Prezentacja prac własnych dyplomantów. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, metodami, wyni-kami i wnioskami prezentowanych prac. C01-15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 8)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Inne: 50.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 40.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Aktywny udział w zajęciach i dyskusji nad prezentacjami prac kolegów: 20% Przygotowanie, prezentacja i obrona własnej pracy dyplomowej: 80%
Ocena końcowa Aktywny udział w zajęciach i dyskusji nad prezentacjami prac kolegów: 20% Przygotowanie, prezentacja i obrona własnej pracy dyplomowej: 80%
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Czasopism kierunkowych, prac studialnych.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. D. Leń; L. Ślęczka, Prying action in bolted circular flange joints: Approach based on component method, ., 2021
 2. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Experimental and Numerical Investigation into Failure Modes of Tension Angle Members Connected by One Leg, ., 2021
 3. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Failure modes of steel angles connected by one leg, Routledge., 2021
 4. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Numerical Study of Block Tearing Failure in Steel Angles Connected by One Leg, ., 2021
 5. R. Budziński; K. Jastrzębski; L. Ślęczka, Węzły ram portalowych z kształtowników profilowanych na zimno, ., 2021
 6. E. Bernatowska; D. Leń; L. Ślęczka, Comparative Study of Fatigue Life Assessment Made by Different Approaches, Springer., 2020
 7. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Ocena trwałości zmęczeniowej metodą naprężeń efektywnych, ., 2020
 8. R. Budziński; L. Ślęczka, Behaviour of steel sheeting connections with self-drilling screws under variable loading, ., 2020
 9. R. Budziński; M. Górski; Z. Kiełbasa; A. Kozłowski; Z. Pisarek; K. Sieńkowska; L. Ślęczka; A. Wojnar, Badania doświadczalne stalowych kształtowników giętych na zimno jako nośnych elementów hal, ., 2020
 10. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Net section fracture assessment of steel bolted joints with shear lag effect, ., 2019
 11. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Stress and strain concentrations in steel angle tension members connected by one leg, ., 2018
 12. G. Górnik; L. Ślęczka, Degradacja właściwości strukturalnych stalowych węzłów doczołowych obciążonych w sposób niemonotoniczny, ., 2018
 13. A. Głuszko; L. Ślęczka, Numeryczna ocena nośności i sztywności króćców w doczołowych połączeniach rur prostokątnych, ., 2017
 14. D. Leń; L. Ślęczka, Badania nośności, sztywności i efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych, ., 2017
 15. G. Oleniacz; M. Rymar; I. Skrzypczak; L. Ślęczka; T. Świętoń, Survey of the Urban Bell in the Belfry of St. Trinity Church in Krosno, ., 2017