tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Mechanika teoretyczna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 6625

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W25 C25 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 309A, tel. (17) 865 1621, pnazarko@prz.edu.pl, pnazarko@stud.prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie opisu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Kurs zawiera wybrane zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Teresa Filip, Piotr Nazarko, Mechanika teoretyczna, OW PRz., 2013
 2. Piotr Nazarko, Teresa Filip, Mechanics for civil engineers. Statics, OW PRz., 2015
 3. Jerzy Leyko, Mechanika ogólna t.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2012
 4. Jan Misiak, Mechanika ogólna t.1 i 2, WNT., 2009
 5. Marian Klasztorny, Mechanika ogólna, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne., 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Jan Misiak, Zadania z mechaniki ogólnej c.1 i 2, WNT., 2005
 2. Jerzy Leyko, Jan Szmelter, Zbiór zadań z mechaniki ogólnej t.1 i 2, PWN., 1983
 3. Teresa Filip, Piotr Nazarko, Mechanika teoretyczna, OW PRz., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Józef Nizioł, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT., 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Witold Biały, Metodyczny zbiór zadań z mechaniki, WNT., 2004

Materiały dydaktyczne: Konspekt wykładów.

Inne: Brak

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student wpisany na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada elementarną wiedzę w zakresie algebry liniowej, geometrii, trygonometrii i potrafi stosować ją w praktyce.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samokształcenia się i rozwiązywania układów równań algebraicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumienie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi zredukować dowolny płaski układ sił do dowolnego bieguna. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_U15+
K_K02++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG
02. Potrafi przeprowadzić analizę budowy typowych układów ciał sztywnych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_U01+++
K_U15+
K_K02+
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03. Potrafi zapisać równania równowagi i obliczać reakcje w typowych układach statycznie wyznaczalnych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04+++
K_W05+++
K_U01+++
K_U15+
K_K02+++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04. Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04+++
K_W05+++
K_U01++
K_U15+
K_K02+++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05. Posiada elementarną wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_U15+
K_K02++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy rachunku wektorowego, podstawowe pojęcia i określenia w mechanice, aksjomaty statyki. W01, C01 MEK01
2 TK02 Moment siły względem punktu i względem osi, twierdzenia o parach sił, redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. W02, W03, C02, C03 MEK01
2 TK03 Metody wykreślne redukcji układów sił, warunki równowagi układu sił, równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił, modele więzów i ich reakcje. W04, C04 MEK01 MEK03
2 TK04 Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W05, C05 MEK01 MEK03
2 TK05 Stopnie swobody układu ciał sztywnych, warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. W06, C06 MEK02
2 TK06 Kratownice. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą równoważenia węzłów i metodą Rittera. Pręty zerowe. W07, C07, C08 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK07 Opis matematyczny ruchu punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski brył sztywnych. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. W08, C09 MEK05
2 TK08 Metoda środka chwilowego obrotu. Ruch złożony. W09, C10 MEK05
2 TK09 Prawa Newtona. Zasada d'Alemberta i metoda kinetostatyki. Dynamika punktu. Energia kinetyczna i potencjalna. W10, C10 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 8.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Inne: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Formą zaliczenia części wykładowej jest zdanie egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń co najmniej na ocenę 3,0 (dst). Ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego (E) otrzymuje student, który uzyskał na egzaminie co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia wg skali: od 50% ocena 3,0 (dst), od 60% ocena 3,5 (+dst), od 70% ocena 4,0 (db), od 80% ocena 4,5 (+db), od 90% ocena 5,0 (bdb).
Ćwiczenia/Lektorat Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: a) obecności (>80%), b) aktywność na zajęciach, c) uzyskanie z 3 kolokwiów (pisanych w trakcie semestru) liczby co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia (łącznie ze wszystkich kolokwiów). Po spełnieniu warunków a i b, na podstawie uzyskanej liczby punktów wystawiana jest ocena C z ćwiczeń wg skali: ­ od 40% ocena 3,0 (dst), ­od 52% ocena 3,5 (+dst), ­od 64% ocena 4,0 (db), od­ 76% ocena 4,5 (+db), ­od 88% ocena 5,0 (bdb).
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny uzyskanej na zaliczenie ćwiczeń C oraz oceny uzyskanej z egzaminu pisemnego E obliczonej dla wag 0,4C+0,6E i zaokrąglonej zgodnie z zasadami ogólnymi.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański, Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools, ., 2021
 2. P. Nazarko; D. Ziaja, SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures, ., 2021
 3. P. Nazarko; L. Ziemiański, Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests, ., 2020
 4. P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja, Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego, ., 2020
 5. A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański, Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka, ., 2019
 6. P. Nazarko, Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks, ., 2019
 7. P. Nazarko, Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. P. Nazarko; D. Ziaja, Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test, ., 2019
 9. P. Nazarko; L. Ziemiański, Anomaly detection in composite elements using Lamb waves and soft computing methods, ., 2017
 10. P. Nazarko; L. Ziemiański, Force identification in bolts of flange connections for structural health monitoring and failure prevention, ., 2017
 11. P. Nazarko; L. Ziemiański, Force identification in bolts of flange connections – preliminary results, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2017
 12. P. Nazarko; L. Ziemiański, Force prediction in bolts of flange connections – elastic waves and soft computing approach, Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology., 2017
 13. P. Nazarko; M. Szarata, Analiza możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do kalibracji modeli mikrosymulacyjnych, ., 2017