logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika teoretyczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: blok A/1, blok A/2, blok B/1, blok B/2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 6625

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W25 C25 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

semestr 2: mgr inż. Natalia Bróż

semestr 2: dr inż. Agnieszka Wiater

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie opisu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Kurs zawiera wybrane zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki.

Materiały dydaktyczne: Konspekt wykładów.

Inne: Brak

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Teresa Filip, Piotr Nazarko Mechanika teoretyczna OW PRz. 2013
2 Piotr Nazarko, Teresa Filip Mechanics for civil engineers. Statics OW PRz. 2015
3 Jerzy Leyko Mechanika ogólna t.1 i 2 Wydawnictwo Naukowe PWN. 2012
4 Jan Misiak Mechanika ogólna t.1 i 2 WNT. 2009
5 Marian Klasztorny Mechanika ogólna Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Jan Misiak Zadania z mechaniki ogólnej c.1 i 2 WNT. 2005
2 Jerzy Leyko, Jan Szmelter Zbiór zadań z mechaniki ogólnej t.1 i 2 PWN. 1983
3 Teresa Filip, Piotr Nazarko Mechanika teoretyczna OW PRz. 2013
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Józef Nizioł Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT. 2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student wpisany na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada elementarną wiedzę w zakresie algebry liniowej, geometrii, trygonometrii i potrafi stosować ją w praktyce.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samokształcenia się i rozwiązywania układów równań algebraicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumienie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi zredukować dowolny płaski układ sił do dowolnego bieguna. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_U15+
K_K02++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG
02 Potrafi przeprowadzić analizę budowy typowych układów ciał sztywnych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_U01+++
K_U15+
K_K02+
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 Potrafi zapisać równania równowagi i obliczać reakcje w typowych układach statycznie wyznaczalnych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04+++
K_W05+++
K_U01+++
K_U15+
K_K02+++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04+++
K_W05+++
K_U01++
K_U15+
K_K02+++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 Posiada elementarną wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W04++
K_W05++
K_U15+
K_K02++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy rachunku wektorowego, podstawowe pojęcia i określenia w mechanice, aksjomaty statyki. W01, C01 MEK01
2 TK02 Moment siły względem punktu i względem osi, twierdzenia o parach sił, redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci. W02, W03, C02, C03 MEK01
2 TK03 Metody wykreślne redukcji układów sił, warunki równowagi układu sił, równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił, modele więzów i ich reakcje. W04, C04 MEK01 MEK03
2 TK04 Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych. W05, C05 MEK01 MEK03
2 TK05 Stopnie swobody układu ciał sztywnych, warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności. W06, C06 MEK02
2 TK06 Kratownice. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą równoważenia węzłów i metodą Rittera. Pręty zerowe. W07, C07, C08 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK07 Opis matematyczny ruchu punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski brył sztywnych. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu. W08, C09 MEK05
2 TK08 Metoda środka chwilowego obrotu. Ruch złożony. W09, C10 MEK05
2 TK09 Prawa Newtona. Zasada d'Alemberta i metoda kinetostatyki. Dynamika punktu. Energia kinetyczna i potencjalna. W10, C10 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 8.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Inne: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Formą zaliczenia części wykładowej jest zdanie egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń co najmniej na ocenę 3,0 (dst). Ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego (E) otrzymuje student, który uzyskał na egzaminie co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia wg skali: od 50% ocena 3,0 (dst), od 60% ocena 3,5 (+dst), od 70% ocena 4,0 (db), od 80% ocena 4,5 (+db), od 90% ocena 5,0 (bdb).
Ćwiczenia/Lektorat Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: a) obecności (>80%), b) aktywność na zajęciach, c) uzyskanie z 3 kolokwiów (pisanych w trakcie semestru) liczby co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia (łącznie ze wszystkich kolokwiów). Po spełnieniu warunków a i b, na podstawie uzyskanej liczby punktów wystawiana jest ocena C z ćwiczeń wg skali: ­ od 40% ocena 3,0 (dst), ­od 52% ocena 3,5 (+dst), ­od 64% ocena 4,0 (db), od­ 76% ocena 4,5 (+db), ­od 88% ocena 5,0 (bdb).
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny uzyskanej na zaliczenie ćwiczeń C oraz oceny uzyskanej z egzaminu pisemnego E obliczonej dla wag 0,4C+0,6E i zaokrąglonej zgodnie z zasadami ogólnymi.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 Z. Blikharskyy; D. Katunský; P. Koszelnik; L. Lichołai; P. Nazarko Proceedings of CEE 2023: Civil and Environmental Engineering and Architecture 2024
2 B. Azarhoushang; A. Bełzo; A. Borowiec; B. Ciecińska; A. Dzierwa; F. Hojati; J. Litwin; M. Magdziak; A. Markopoulos; P. Nazarko; P. Podulka; I. Pushchak; M. Romanini; R. Wdowik; A. Wiater Research-based technology education – the EDURES partnership experience 2023
3 N. Bróż; P. Nazarko Challenges in assessing the vibrations influence on people in buildings using non-contact measurements 2023
4 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
5 P. Nazarko; S. Samarakoon; T. Selsøyvold Artificial Neural Network Model for Predicting the Tendon Stress in Unbonded Posttensioned Concrete Members at the Ultimate Limit State 2022
6 P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools 2021
7 P. Nazarko; D. Ziaja SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures 2021
8 P. Nazarko; L. Ziemiański Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests 2020
9 P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego 2020
10 A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka 2019
11 P. Nazarko Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks 2019
12 P. Nazarko Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych 2019
13 P. Nazarko; D. Ziaja Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test 2019