tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Mechanika gruntów i fundamentowanie

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

Kod zajęć: 6624

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4, 5 / W30 L20 P15 / 9 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: mgr inż. Stanisław Siwiec

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek , pokój , tel. , siwiec@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Grzegorz Straż

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek P, pokój 412, tel. (17) 865 10 06, gstraz@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr inż. Krzysztof Wilk

semestr 5: dr inż. Krzysztof Wilk

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Ogólna wiedza z zakresu mechaniki gruntów pozwalająca określać warunki współpracy podłoża gruntowego z budowlą inżynierską oraz prognozowanie rozwoju zmian w obrębie skorupy ziemskiej po jej wykonaniu.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł przygotowuje do projektowania geotechnicznego posadowień budowli inżynierskich

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Alojzy Szymański, Mechanika gruntów., Wydawnictwo SGGW., 2007
 2. Edward Motak, Fundamenty bezpośrednie, Wydawnictwo ARKADY., 1988
 3. Kazimierz Gwizdała, Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia., Wydawnictwo Naukowe PWN., 2010
 4. Bolesław Rossiński , Fundamentowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN., 1974
 5. Lech Wysokiński, Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski , Projektowanie według Eurokodów. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik., Instytut Techniki Budowlanej., 2011
 6. Zenon Wiłun , Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności., 2000
 7. Arnold Verruijt, Soil Mechanics, Delft University of Technology., 2012
 8. Bogumił Wrana, Wrana B.: Lectures on Soil Mechanics, Cracow University of Technology., 2014.
 9. Manjriker Gunaratne, The foundation engineering handbook, Boca Raton: CRC Press/Taylor&Francis Group., 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Irena Cios, Stanisława Garwacka-Piórkowska , Projektowanie fundamentów., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2010
 2. Edward Motak, Fundamentowanie. Przykłady obliczeń., Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza., 1990
 3. Marek Obrycki, Stanisław Pisarczyk, Zbiór zadań z mechniki gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2002
 4. Grzegorz Straż, Mechanika gruntów. Wybrane metody badań laboratoryjnych i polowych - Materiały pomocnicze., Oficyna Wydawnicza PRz.., 2012
 5. Myślińska Elżbieta, Laboratoryjne badana gruntów., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego., 2006
 6. Arnold Verruijt, Soil Mechanics, Delft University of Technology., 2012
 7. Bogumił Wrana, Lectures on Soil Mechanics, Cracow University of Technology., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Kazimierz Biernatowski, Eugeniusz Dembicki, Ksawery Dzierżawski, Wojciech Wolski, Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. T.1,2., Arkady., 1987

Literatura uzupełniająca

 1. Andrzej Jarominiak, Lekie konstrukcje oporowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności., 1999

Materiały dydaktyczne: Notatki z wykładów i ćwiczeń. Materiały dostępne na stronach internetowych prowadzących zajęcia.

Inne: Normy i instrukcje geotechniczne: PN, PN-EN, PN-EN ISO.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukonczenie kursu z geologii

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowy zakres wiedzy geograficznej i geologicznej z zakresu budowy ziemi i zjawisk egzogenicznych i endogenicznych zachodzących w jej obrębie.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student umie rozpoznawać grunty i skały w zakresie jej litologii.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi samodzielnie poszukiwać informacji z zakresu geotechniki w zbiorach bibliotecznych oraz w sieci.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna mechanizmy zjawisk fizyko-mechanicznych zachodzących w gruncie oraz zjawiska związane z przepływem wody przez grunt. Zna wybrane modele gruntów i skał. Wykład. Egzamin cz. pisemna, K_W06++
P6S_WG
02. Wie jak rozpoznać i sklasyfikować grunty oraz ich podstawowe parametry geotechniczne. Wykład, ćwiczenia laboratoryjne. Zaliczenie cz. pisemna. Egzamin cz. pisemna. K_W06++
K_W08+
P6S_WG
03. Potrafi wyznaczyć na podstawie badań laboratoryjnych i polowych wybrane parametry geotechniczne. Ćwiczenia laboratoryjne. Zaliczenie cz. pisemna. Sprawozdania. K_U02++
K_U08+
P6S_UW
04. Zna stany graniczne występujace w gruncie. Wykład. Egzamin cz. pisemna, K_W06++
K_W07+
K_W08++
P6S_WG
05. Potrafi korzystać z norm do projektowania posadowień oraz ustalić kategorie geotechniczne dla obiektu budowlanego i warunki gruntowe. Ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny. Zaliczenie cz. pisemna. K_U02+
K_U15++
P6S_UU
P6S_UW
06. Potrafi zaprojektować wybrane fundamenty bezpośrednie, pośrednie oraz odwodnienie wykopu. Zna zasady analizy stateczności skarp i zboczy. Ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny. Zaliczenie cz. pisemna. K_U02++
K_U08+++
K_U09+
K_U12+
P6S_UW
07. Zna metody fundamentowania z szczególnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych, metody wykonywania specjalnych robót geotechnicznych. Wykład. Egzamin cz. pisemna K_W06++
K_W07+
P6S_WG
08. Zna metody wspomaganie komputerowego w projektowaniu geotechnicznym. Wykład. Egzamin cz. pisemna. K_W11++
P6S_WG
09. Student pracuje indywidualnie i współpracuje w zespole, jest odpowiedzialny za wspólnie realizowane zadania inżynierskie i ma świadomość obszerności zagadnień bezpośrednio związanych z modułem, ich ewoluowania, a tym samym konieczności samokształcenia się. Ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne. Obserwacja K_K01++
K_K02++
P6S_KK
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Zjawiska fizyko-chemiczne w gruncie. Zjawiska elektrokinetyczne i ich praktyczne zastosowanie. Zjawisko tiksotropii. Struktury gruntu. Woda w gruncie: rodzaje wód, filtracja i prawo Darcy, zjawiska w gruncie wywołane filtracją, zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem filtracji. W01 MEK01
4 TK02 Parametry fizyczne gruntu i ich zależności. Granice konsystencji i stany gruntów spoistych. Stopnie zagęszczenia i stany gruntów niespoistych. Skład granulometryczny, frakcje, krzywa uziarnienia. Własności mechaniczne gruntów: wytrzymałość na ścinanie, ściśliwość. W02, L01-L08 MEK02 MEK03 MEK09
4 TK03 Naprężenia i ich rozkład w podłożu gruntowym, naprężenia pierwotne, zagadnienie Boussinesq’a, metoda cząstkowych sił skupionych, rozkład naprężeń w poziomie posadowienia. W03 MEK01 MEK04 MEK05
4 TK04 Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego, naprężenia graniczne (zagadnienie Terzaghi’ego). Praktyczne wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. W04 MEK01 MEK04 MEK05
4 TK05 Stateczność skarp i parcie gruntu. Osuwiska: rodzaje, przyczyny powstania, stabilizacja. W05 MEK06
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Terminologia podstawowa. Struktura norm geotechnicznych. Kategorie geotechniczne i warunki gruntowe. Wybrane problemy geotechniczne rejonu Podkarpacia i ich wpływ na wybór sposobu posadowienia. W01, P01 MEK05
5 TK02 Fundamenty bezpośrednie: rodzaje fundamentów, głębokość posadowienia, stosowane materiały, projektowanie fundamentów. W02, P01-P02 MEK05 MEK06 MEK09
5 TK03 Fundamenty pośrednie. Rodzaje pali. Obliczanie nośności fundamentów palowych. Analiza stateczności skarp i zboczy, sposoby zabezpieczeń. Ściany oporowe: klasyfikacja, metody projektowania. W03, P03-P04 MEK05 MEK06 MEK09
5 TK04 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wzmacnianie podłoża gruntowego. Zwiększanie nośności fundamentów istniejących. Fundamentowanie w szczególnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zastosowanie zawiesin bentonitowych. Geotekstylia, rodzaje i ich zastosowanie. Nowoczesne rozwiązania w fundamentowaniu. W04, P05 MEK05 MEK07
5 TK05 Wspomaganie komputerowe w projektowaniu geotechnicznym. Równanie belki na podłożu sprężystym i inne metody obliczeniowe. Modele gruntów i skał. W05 MEK01 MEK05 MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 3.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 5)

Przygotowanie do egzaminu: 30.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie oceny z zaliczenia pisemnego wykładu.
Laboratorium Na podstawie oceny z zaliczenia pisemnego ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa Na podstawie średniej ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie oceny z egzaminu i frekwencji.
Projekt/Seminarium Na podstawie oceny z zaliczenia pisemnego ćwiczeń projektowych.
Ocena końcowa Na podstawie średniej z ocen z egzaminu i zaliczenia pisemnego ćwiczeń projektowych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Jeżeli zadane ćwiczenia wymagają korzystania z tabel i wykresów normowych.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. G. Straż, The effect of methodology on determining the liquid limits values of selected organic soils, ., 2022
 2. A. Borowiec; G. Straż, Evaluation of the unit weight of organic soils from a CPTM using an Artificial Neural Networks, ., 2021
 3. A. Borowiec; G. Straż, Estimating the unit weight of local organic soils from laboratory tests using artificial neural networks, ., 2020
 4. G. Straż, The delayed effects of flooding a residential building – case study, ., 2019
 5. P. Gąska; G. Straż, Foundation of the Building on Short Concrete Piles in a Thin Layer of Non-Cohesive Soils , ., 2019
 6. G. Straż, Identyfikacja, oznaczanie oraz metody klasyfikowania gruntów organicznych w aspekcie Eurokodu 7 i norm związanych, ., 2018
 7. G. Straż, Preliminary investigations of organics soil in a new calibration chamber with the use of the FVT and DPL probe, ., 2018
 8. G. Straż, Wstępne badania gruntu organicznego sondą obrotową FVT oraz dynamiczną DPL w nowej komorze kalibracyjnej, ., 2018
 9. M. Jakielaszek; W. Kokoszka; S. Siwiec; I. Skrzypczak; K. Wilk, Opinia techniczna dotycząca przyczyn powstawania zawilgocenia w piwnicy budynku OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 oraz ocena poprawności procesu inwestycyjnego dla w/w obiektu w zakresie projektowania i realizacji tego zakresu robót przez wykonawcę, ., 2018
 10. G. Straż, Ocena wytrzymałości na ścinanie bez odpływu wybranego gruntu organicznego na podstawie badań sondą FVT, ., 2017