tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Materiały budowlane

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 6622

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Lech Lichołai

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek , pokój , tel. , lechlich@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Bernardeta Dębska

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek P, pokój 407, tel. 2077, bdebska@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia w zakresie: zrozumienia procesów zachodzących w materiałach budowlanych; stosowania materiałów budowlanych; kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Ogólne informacje o zajęciach: Zapoznanie się z zasadami produkcji podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, sposobami ich doboru i stosowania. Poznanie wybranych metod pozwalających na przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Lichołai L., Szalacha A. , Materiały budowlane i ich badania laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2005
 2. Stefańczyk B, Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom1, Arkady Warszawa., 2005
 3. Żenczykowski W. , Budownictwo ogólne, t. 1 – Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa., 1992
 4. Szymański E., Kołakowski J. , Materiały budowlane z technologią betonu, Białystok., 1992
 5. , Poradnik inżyniera i technika budowlanego, t.2 – Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa., 1982
 6. Małolepszy J. red, Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwa AGH, Kraków., 2013
 7. Czarnecki L. i in, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, WPW, Warszawa ., 2001
 8. Broniewski T., Fiertak M, Chemia budowlana. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, PK, Kraków., 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 771, , .,
 2. Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 772, , .,
 3. PN-EN 196-1:2006, PN-EN 1015-6:2000, , .,
 4. PN-EN 1936:2010, , .,
 5. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 1097-3:2000., , .,
 6. PN-EN 1426:2009, , .,
 7. PN-EN ISO 6506-1:2008, , .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Czasopisma branżowe np. Materiały budowlane, Izolacje, Construction and Building Materials (Elsevier), Materials (MDPI), , .,

Materiały dydaktyczne: Instrukcje i protokoły do laboratorium w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończył kurs podstawowy z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, będących podstawą technologii materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę o właściwościach i możliwości zastosowania materiałów w budownictwie.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi samodzielnie korzystać z norm przedmiotowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie oraz w grupach.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna najczęściej stosowane materiały budowlane, ich właściwości oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. wykład test pisemny lub w wersji elektronicznej K_W06++
K_W13+++
P6S_WG
02. Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych w oparciu o normy oraz wytyczne do badań materiałów budowlanych. Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. laboratorium test pisemny lub w wersji elektronicznej, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z badań K_U11+++
K_U15++
K_U18+++
P6S_UU
P6S_UW
03. Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników badań i ich interpretację. laboratorium test pisemny lub w wersji elektronicznej, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z badań K_K01++
K_K03++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Ogólne informacje dotyczące klasyfikacji, metod badań oraz wprowadzania na rynek materiałów i wyrobów budowlanych. Cechy techniczne materiałów oraz wybrane zagadnienia chemii budowlanej. W01-02 MEK01
3 TK02 Klasyfikacja, surowce i technologia wytwarzania, ogólna charakterystyka, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie wybranych materiałów budowlanych m.in. ceramiki budowlanej, spoiw i zapraw budowlanych, drewna, szkła, materiałów termoizolacyjne, silikatów, betonu komórkowego. Innowacyjne materiały w budownictwie. W03-15 MEK01
3 TK03 Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem: przedstawienie zagadnień obejmujących przedmiot, wymagania i warunki zaliczenia, regulamin pracy w laboratorium, przepisy porządkowe i BHP. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z normalizacją, atestacją i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych. L01-02 MEK03
3 TK04 Badanie wybranych właściwości podstawowych materiałów budowlanych m.in.: wybranych elementów murowych, materiałów kamiennych, kruszyw, spoiw budowlanych, drewna, asfaltów, metali. L03-15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium testowe w wersji papierowej lub elektronicznej, obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
Laboratorium Pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie prawidłowo opracowanych sprawozdań.
Ocena końcowa Średnia ważona: 0,4 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, 0,6 ocena z kolokwium zaliczeniowego
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda kolektorowo-akumulacyjna, ., 2022
 2. B. Dębska; G. Silva, Mechanical Properties and Microstructure of Epoxy Mortars Made with Polyethylene and Poly(Ethylene Terephthalate) Waste, ., 2021
 3. D. Broda; B. Dębska; M. Kus-Liśkiewicz; J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch; R. Wojnarowska-Nowak, Polyetherols and polyurethane foams from starch, ., 2021
 4. E. Bobko; D. Broda; B. Dębska; M. Kus-Liśkiewicz; J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch; M. Szpiłyk, Flame retardant polyurethane foams with starch unit, ., 2021
 5. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material, ., 2021
 6. L. Lichołai; M. Musiał, The Impact of a Mobile Shading System and a Phase-Change Heat Store on the Thermal Functioning of a Transparent Building Partition, ., 2021
 7. . Brigolini Silva; B. Dębska; L. Lichołai, Effects of waste glass as aggregate on the properties of resin composites, ., 2020
 8. . Brigolini Silva; M. Caetano; B. Dębska; L. Lichołai, Assessment of the Mechanical Parameters of Resin Composites with the Addition of Various Types of Fibres, ., 2020
 9. B. Dębska; J. Konkol; L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda budowlana izolacyjno-akumulacyjna i sposób jej wytwarzania, ., 2020
 10. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Application of Taguchi method for the design of cement mortars containing waste materials, ., 2020
 11. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, The evaluation of possible utilization of waste glass in sustainable mortars, ., 2020
 12. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers, ., 2020
 13. L. Lichołai; M. Musiał, Experimental Analysis of the Function of a Window with a Phase Change Heat Accumulator, ., 2020
 14. B. Dębska; B. Dębska; L. Lichołai, Evaluation of the Utility of Using Classification Algorithms when Designing New Polymer Composites, ., 2019
 15. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Assessment of the applicability of a phasechange material in horizontal building partitions, ., 2019
 16. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Designing Cement Mortars Modified with Cork and Rubber Waste Using Theory of the Experiment, ., 2019
 17. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material, ., 2019
 18. B. Dębska; L. Lichołai; P. Miąsik, Assessment of the Applicability of Sustainable Epoxy Composites Containing Waste Rubber Aggregates in Buildings, ., 2019
 19. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates, ., 2019
 20. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach"., ., 2019
 21. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" ., ., 2019
 22. L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową", ., 2019
 23. L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda kolektorowo-akumulacyjna, ., 2019
 24. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" , ., 2019
 25. B. Dębska, The use of discriminant analysis methods for diagnosis of the causes of differences in the properties of resin mortar containing various fillers, ., 2018
 26. B. Dębska; B. Dębska; L. Dobrowolski, Experiment-design methods in innovative polymer material planning, ., 2018
 27. B. Dębska; K. Wójcik, Evaluation of the influence of aggregate type on selected properties of epoxy mortars, ., 2018
 28. B. Dębska; L. Lichołai, Long-Term Chemical Resistance of Ecological Epoxy Polymer Composites, ., 2018
 29. B. Dębska; L. Lichołai, Zaprawa epoksydowa dla budownictwa i sposób jej wytwarzania, ., 2018
 30. B. Dębska; L. Lichołai; J. Szyszka, Innovative composite on the basis of an aerogel mat with an epoxy resin modified with PET waste and PCM, ., 2018
 31. J. Krasoń; L. Lichołai, Thermal efficiency of a modified thermal storage wall containing phase change material in comparative test periods, ., 2018
 32. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej, ., 2018
 33. L. Lichołai; M. Musiał, Ocena wykorzystania kopolimerów octanu winylu i akrylu do powlekania organicznych materiałów zmiennofazowych, ., 2018
 34. L. Lichołai; P. Miąsik, The influence of a thermal bridge in the corner of the walls on the possibility of water vapour condensation, ., 2018
 35. B. Dębska, Modyfikacja zapraw budowlanych ścinkami otrzymanymi z odpadowych tworzyw sztucznych, ., 2017
 36. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Selected properties of epoxy mortars with perlite aggregate, ., 2017
 37. B. Dębska; L. Lichołai, Analysis of Bending Strength of Resin Mortars That Are at Risk of Long-Term Exposure to Environmental Corrosives, ., 2017
 38. B. Dębska; L. Lichołai, Environmental Factors Affecting the Strength Characteristics of Modified Resin Mortars, ., 2017
 39. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych, ., 2017
 40. L. Lichołai, Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w miastach przyszłości, ., 2017
 41. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii, ., 2017