tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Konstrukcje metalowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Budowlanych

Kod zajęć: 6620

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6, 7 / W40 C10 L10 P30 / 11 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Lucjan Ślęczka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 27, tel. 1631, sleczka@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 6: mgr inż. Rafał Budziński

semestr 6: dr inż. prof. PRz Zdzisław Pisarek

semestr 6: dr inż. Andrzej Wojnar

semestr 6: mgr inż. Angelika Raczak

semestr 7: mgr inż. Rafał Budziński

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, wymiarowania i konstruowania połączeń i elementów prostych konstrukcji metalowych. Zwiększenie kompetencji w zakresie samodzielnej pracy i współpracy w zespole, a także odpowiedzialności za rzetelność uzyskiwanych wyników i ich interpretację.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł zawiera informacje dotyczące podstaw teoretycznych i technologicznych projektowania i wytwarzania konstrukcji metalowych, oraz oceny nośności i użytkowalności konstrukcji istniejących.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W., Konstrukcje metalowe, cz. 1 i 2, Wydawnictwo Arkady, Warszawa., 2000
 2. Biegus A., Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 1997
 3. Rykaluk K., Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy, Dolnosląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław., 2008
 4. Biegus A., Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa., 2003
 5. Giżejowski M., Ziółko J. (red), Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów ... , Wydawnictwo Arkady, Warszawa., 2010
 6. K. Rykaluk, Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych, Dolnosląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław., 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Gosowski B., Kubica E., Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2007
 2. Kozłowski A. (red), Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1: Wybrane elementy i połączenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2010
 3. Kozłowski A. (red), Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 2: Stropy i pomosty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2011
 4. , PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne ... , PKN,. Warszawa., 2006
 5. , PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów, PKN, Warszawa., 2006
 6. , PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice, PKN, Warszawa., 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Bródka J., Kozłowski A. (red), Projektowanie i obliczanie połaczeń i węzłów konstrukcji metalowych, Tom 1 i 2, Polskie Wydanictwo Techniczne, Rzeszów., 2009
 2. , PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne ... ,, PKN. Warszawa., 2012

Literatura uzupełniająca

 1. , PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania, PKN, Warszawa., 2004
 2. , PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Części 1-1, ..., 1-7, PKN, Warszawa., 2004
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczony moduł: matematyka, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, budownictwo ogólne.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość wytrzymałości materiałów, mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki i stateczności

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane i wykonania analizy statycznej konstrukcji prętowej statycznie wyznaczalnej i niewyznaczalnej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest w stanie pracować indywidualnie i współpracować w zespole nad zadanym problemem. Jest odpowiedzialny za rzetelność i interpretację wyników pracy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna normy oraz wytyczne projektowania stalowych konstrukcji obiektów budowlanych, ich elementów i połaczeń. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny K_W02++
K_W06++
P6S_WG
02. Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów, połączeń i prostych konstrukcji metalowych wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu K_W07+
K_W11+
P6S_WG
03. Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane Projekt indywidualny prezentacja projektu K_U01+
K_U02++
P6S_UW
04. Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie. wykład, projekt indywidualny prezentacja projektu K_U06++
P6S_UW
05. Umie zaprojektować wybrane elementy i połączenia prostych konstrukcji metalowych wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu K_U07+++
P6S_UW
06. Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych konstrukcji metalowych wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu K_U09++
P6S_UW
07. Umie odczytać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji metalowych w środowisku wybranych programów CAD projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U12++
P6S_UW
08. Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację ćwiczenia rachunkowe, laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu,raport pisemny, kolokwium K_K02+
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Materiały i wyroby hutnicze, właściwości metali stosowanych w budownictwie. Zasady idealizacji geometrii, obciążeń i zachowania konstrukcji pod obciążeniem. Połączenia: rodzaje, charakterystyka i zastosowania. Połączenia spawane: metody i technologia spawania, jakość połączeń. Połączenia śrubowe: rodzaje połączeń i technologia ich wykonania. Nośność i wymiarowanie połączeń. Badanie materiałów, wyrobów i połączeń. Elementy, węzły i konstrukcje. Zachowanie elementów, przegub plastyczny. Stateczność ogólna, stateczność miejscowa. Imperfekcje w konstrukcjach stalowych. Klasy przekrojów. Elementy rozciągane, ściskane osiowo i zginane. Słupy i belki - walcowane i złożone. Węzły konstrukcji. Stropy, konstrukcje belkowo - słupowe. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK05 MEK06
6 TK02 Konstruowanie i obliczanie połączeń spawanych, śrubowych i sworzniowych. C01-C08 MEK01 MEK05 MEK08
6 TK03 Wykonanie projektu stropu na belkach stalowych. P01-P15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08
6 TK04 Badanie imperfekcji geometrycznych kształtowników walcowanych na gorąco, badanie nośności połączeń spawanych, badanie nośności śrubowego połączenia doczołowego (króćca teowego), wykonawstwo połączeń śrubowych ciernych, badanie rozkładu twardości w obszarze złącza spawanego. L01-L08 MEK01 MEK02 MEK06 MEK08
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Hale i wiaty. Obciążenia hal, obudowa, kratownice, rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych. Elementy ściskane i zginane. Stateczność ogólna konstrukcji, stężenia. Przestrzenna współpraca elementów konstrukcji. Zmęczenie. Ochrona antykorozyjna i przeciwogniowa konstrukcji metalowych. Wykonawstwo konstrukcji metalowych. Przegląd konstrukcji metalowych: konstrukcje prętowe, cięgnowe, cienkościenne, powłokowe, wieżowe i masztowe. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK05 MEK06
7 TK02 Wykonanie projektu hali stalowej. P01-P15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 6)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 6)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 40.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)

Przygotowanie do konsultacji: 6.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 6)

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 7)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 7)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 40.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 7)

Przygotowanie do konsultacji: 6.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 7)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład aktywny udział w wykładach, sprawdzian z wykładu (W)
Ćwiczenia/Lektorat aktywny udział w ćwiczeniach (10%), zaliczenie dwóch kolokwiów (90%)
Laboratorium aktywny udział w ćwiczeniach (20%), opracowanie i zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (40%), kolokwium (40%)
Projekt/Seminarium aktywny udział w ćwiczeniach (10%), zaliczenie trzech kolokwiów (30%), terminowe zaliczenie projektu (60%)
Ocena końcowa średnia: (W+Ć+L+P)/4
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład aktywny udział z wykładach, pisemny egzamin (100%)
Projekt/Seminarium aktywny udział w ćwiczeniach (10%), zaliczenie trzech kolokwiów (30%), terminowe zaliczenie projektu (60%)
Ocena końcowa średnia ważona: 0,7W+0,3P
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: normy, tablice do projektowania konstrukcji metalowych

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. D. Leń; L. Ślęczka, Prying action in bolted circular flange joints: Approach based on component method, ., 2021
 2. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Experimental and Numerical Investigation into Failure Modes of Tension Angle Members Connected by One Leg, ., 2021
 3. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Failure modes of steel angles connected by one leg, Routledge., 2021
 4. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Numerical Study of Block Tearing Failure in Steel Angles Connected by One Leg, ., 2021
 5. R. Budziński; K. Jastrzębski; L. Ślęczka, Węzły ram portalowych z kształtowników profilowanych na zimno, ., 2021
 6. E. Bernatowska; D. Leń; L. Ślęczka, Comparative Study of Fatigue Life Assessment Made by Different Approaches, Springer., 2020
 7. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Ocena trwałości zmęczeniowej metodą naprężeń efektywnych, ., 2020
 8. R. Budziński; L. Ślęczka, Behaviour of steel sheeting connections with self-drilling screws under variable loading, ., 2020
 9. R. Budziński; M. Górski; Z. Kiełbasa; A. Kozłowski; Z. Pisarek; K. Sieńkowska; L. Ślęczka; A. Wojnar, Badania doświadczalne stalowych kształtowników giętych na zimno jako nośnych elementów hal, ., 2020
 10. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Net section fracture assessment of steel bolted joints with shear lag effect, ., 2019
 11. E. Bernatowska; L. Ślęczka, Stress and strain concentrations in steel angle tension members connected by one leg, ., 2018
 12. G. Górnik; L. Ślęczka, Degradacja właściwości strukturalnych stalowych węzłów doczołowych obciążonych w sposób niemonotoniczny, ., 2018
 13. A. Głuszko; L. Ślęczka, Numeryczna ocena nośności i sztywności króćców w doczołowych połączeniach rur prostokątnych, ., 2017
 14. D. Leń; L. Ślęczka, Badania nośności, sztywności i efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych, ., 2017
 15. G. Oleniacz; M. Rymar; I. Skrzypczak; L. Ślęczka; T. Świętoń, Survey of the Urban Bell in the Belfry of St. Trinity Church in Krosno, ., 2017