tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Konstrukcje betonowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Budowlanych

Kod zajęć: 6619

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5, 6 / W40 C10 L10 P30 / 12 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Zakarya Kamel

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , kamzak@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: dr inż. prof. PRz Grzegorz Bajorek

semestr 5: dr inż. Zbigniew Plewako

semestr 6: dr inż. prof. PRz Grzegorz Bajorek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, wymiarowania i konstruowania elementów i prostych konstrukcji z betonu oraz zwiększenie kompetencji w zakresie samodzielnej pracy i współpracy w zespole, a także odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników i ich interpretację.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot „Konstrukcje betonowe” zawiera informacje dotyczące koncepcji i charakterystyki konstrukcji żelbetowych i sprężonych, projektowania i wykonawstwa elementów i prostych konstrukcji żelbetowych oraz oceny nośności i użytkowalności elementów i konstrukcji istniejących.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Łapko A., Jensen B., Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa., 2006
 2. Starosolski W.:, Konstrukcje żelbetowe T. 1 - 2011, T. 2 - 2011, T. 3 - 2012, PWN, Warszawa.,
 3. PN-EN 1990 Eurokod:, Podstawy projektowania konstrukcji, PKN Warszawa., 2004
 4. PN-EN 1991 Eurokod 1:, Oddziaływania na konstrukcje. Części 1-1,..., 1-7, PKN Warszawa, 2004,...., 2008
 5. PN-EN 1992 Eurokod 2:, Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1, 1-2, 2, 3, PKN Warszawa., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Nagrodzka-Godycka K., Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych, Arkady, Warszawa., 1999
 2. Knauff M., Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Praca zbiorowa, Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław., 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, T.1 - 4. Arkady, Warszawa 1984,...., 1989
 2. Ajdukiewicz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Polski Cement, Kraków ., 2004
 3. Lewicki B. (edytor), Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, T I i II, ITB, Warszawa., 2004

Materiały dydaktyczne: Przykłady obliczania elementów zginanych, ścinanych i ściskanych wg EC-2 oprac. dr. inż. K. Wróbel

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Uzyskał zaliczenie z przedmiotów: matematyka, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, budownictwo ogólne i technologia betonu.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę z wytrzymałości materiałów, zna zasady mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki i stateczności, zna właściwości betonu i stali zbrojeniowej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi dokonać zastawienia obciążeń działających na obiekty budowlane. Potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna normy oraz wytyczne projektowania żelbetowych konstrukcji obiektów budowlanych i ich elementów. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny K_W06++
K_U01++
P6S_UW
P6S_WG
02. Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów i prostych konstrukcji z betonu. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu K_W07++
P6S_WG
03. Zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie elementów i konstrukcji z betonu. ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny kolokwium, prezentacja projektu K_W11+
P6S_WG
04. Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu K_U02++
P6S_UW
05. Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych. wykład, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu K_U06+
P6S_UW
06. Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje żelbetowe. wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, kolokwium, obrona projektu K_U07++
P6S_UW
07. Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych konstrukcji z betonu. wykład, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu K_U09+
P6S_UW
08. Umie odczytać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji z betonu w środowisku wybranych programów CAD. projekt indywidualny obrona indywidualnego projektu K_W02+
K_U12+
P6S_UW
P6S_WG
09. Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację. ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratorium kolokwium, sprawozdanie z projektu, raport pisemny K_K02++
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 WYKŁADY: 1. Konstruowanie elementów: belki, płyty pełne, płyty płaskie, słupy, krótkie wsporniki, ściany, fundamenty bezpośrednie. 2. Zasady obliczania, kształtowania, wymiarowania i zbrojenia: stropów, schodów, konstrukcji budynków oraz hal przemysłowych i magazynowych. 3. Podstawy kształtowania, obliczania i konstruowania wybranych konstrukcji przemysłowych. 4. Klasyfikacja i charakterystyka konstrukcji wstępnie sprężonych: stal sprężająca, systemy sprężania (strunobeton, kablobeton), uwzględnienie sprężania w obliczeniach, wybrane przykłady. PROJEKTY: Projekt hali produkcyjnej o słupowo-ryglowej konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 WYKŁADY: 1. Koncepcja, historia i klasyfikacja konstrukcji z betonu. 2. Beton jako materiał konstrukcyjny: wytrzymałość, odkształcenia sprężyste, skurcz i pełzanie, właściwości fizyczne. 3. Właściwości stali zbrojeniowej: wytrzymałość, charakterystyki ciągliwości, spajanie, zmęczenie. 4. Podstawy projektowania konstrukcji z betonu: wymagania podstawowe, sytuacje obliczeniowe, stany graniczne, metoda współczynników częściowych, oddziaływania, zasady kombinacji obciążeń. 5. Współdziałanie betonu i zbrojenia: przyczepność, zakotwienie zbrojenia. 6. Trwałość: warunki środowiskowe, przyczepność, otulenie zbrojenia betonem. 7. Analiza konstrukcji: wymagania ogólne, idealizacja odpowiedzi konstrukcji, imperfekcje geometryczne, efekty drugiego rzędu, idealizacja konstrukcji obejmująca dane geometryczne i metody analizy. 8. Stany graniczne nośności: przekroje obciążone momentem zginającym i siłą podłużną, ścinanie, skręcanie, przebicie. Ogólne zasady sprawdzania, procedury i algorytmy, przykłady obliczeń. 9. Stany graniczne użytkowalności: postanowienia ogólne, ograniczenie naprężeń, sprawdzanie rys, sprawdzanie ugięć. 10. Zasady konstruowania zbrojenia: rozstaw prętów, średnice zagięć, kotwienie zbrojenia podłużnego, strzemion i zbrojenia na ścinanie, połączenia prętów, szczegóły zbrojenia. ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 1. Przykłady wymiarowania, obliczania nośności i weryfikacji stanów granicznych użytkowalności elementów żelbetowych. PROJEKTY: 1. Projekt monolitycznego, żelbetowego stropu płytowo-żebrowego w budynku przemysłowym. LABORATORIUM: 1. Podstawy teorii eksperymentu, metody i zasady badań doświadczalnych elementów z betonu. 2. Badania nieniszczące betonu, lokalizacja i identyfikacja zbrojenia w elementach żelbetowych. 3. Badania niszczące belki żelbetowej MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 5)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 5)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 25.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 1.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 6.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 20.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 5.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 55.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)

Przygotowanie do konsultacji: 6.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 6)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Aktywny udział w wykładach: 10%; pisemne zaliczenie: 90% (łącznie co najmniej 51%)
Ćwiczenia/Lektorat Aktywny udział w ćwiczeniach: 10% ; Zaliczenie 3 kolokwiów: 90% ( (łącznie co najmniej 51%)
Laboratorium Aktywny udział w ćwiczeniach: 20% ; opracowanie i zaliczenie raportów z ćwiczeń: 80% (łącznie co najmniej 51%)
Projekt/Seminarium Aktywny udział w ćwiczeniach: 10% ; terminowe zaliczenie projektu: 90% (łącznie co najmniej 51%)
Ocena końcowa
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Aktywny udział w wykładach: 10%; Pisemny egzamin: 90% (łącznie co najmniej 51%)
Projekt/Seminarium Aktywny udział w ćwiczeniach: 10% ; terminowe zaliczenie projektu : 90% (łącznie co najmniej 51%)
Ocena końcowa Średnia ważona: 0,3W + 0,3P + 0,2 Ć + 0,2L
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. G. Bajorek; Z. Kamel; Z. Plewako, Comments on Eurocode 2 Crack Control Reinforcement for T-Beams Under Flexure, Springer., 2020
 2. Z. Kamel; Z. Plewako; K. Szylak, Projektowanie żelbetowych obiektów sportowych na przykładzie ośrodka sportowego w Aleppo, ., 2020