tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Kierowanie procesem inwestycyjnym

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa

Kod zajęć: 6618

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W10 P10 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Jacek Zygmunt

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 54, tel. 17-8651443, jz@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie kierowania procesem inwestycyjno-budowlanym w fazach przygotowawczej, projektowej, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest obowiązkowy dla studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich (I stopnia). Na przedmiocie są przekazywane informacje na temat istoty, obszarów i etapów w kierowaniu inwestycjami w budownictwie. Moduł obejmuje zagadnienia formalno-prawne, organizacyjne oraz ekonomiczne tego procesu oraz uprawnienia poszczególnych jego uczestników. Nabyta wiedza pomaga m.in. zapobiegać nieporozumieniom i sporom w zakresie opisanej tematyki. Oprócz treści nowych, moduł wykorzystuje nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności - głównie w zakresie ekonomiki i kosztów budowy, realizacji budowy oraz prawa budowlanego - do przedstawienia zagadnień w dziedzinie kierowania procesem inwestycyjnym.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C., Proces inwestycyjny w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2007
 2. Korzeniewski W., Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa., 2000
 3. Werner W.A., Procedury inwestowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2010
 4. Werner W. A., Proces inwestycyjny. Studium przypadku., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2007
 5. Ryńska E. D., Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2006
 6. Korzeniewski W., Przygotowanie inwestycji budowlanych: studium przedprojektowe, Polcen, Warszawa., 2004
 7. , Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony, ., 1994
 8. Strzępka J., Sagan E., Zielińska E., Prawo umów budowlanych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa., 2011
 9. Niewiadomski Z., Asman T., Jaroszyński K., Kopyra J., Szmytt A., Złakowski Ł., Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego, LexisNexis, Warszawa., 2009
 10. Kuliński M., Bezpieczeństwo w umowach budowlanych. Sposoby modyfikacji umowy, gwarancja zapłaty, zasady odpowiedz, C. H. Beck, Warszawa., 2013
 11. Bielecki M., Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, C. H. Beck, Warszawa., 2009
 12. Okolski D., Umowa o roboty budowlane, C. H. Beck, Warszawa., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Głowacz Ł., Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych, Zakład graficzny Politechniki Krakowskiej., 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Boczek Z.J., Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego, Wydawnictwo Euroinstytut Europejski - Instytut Ekonomiki Rynków, Szczecin., 2006
 2. Boczek Z.J., Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC, Wydawnictwo Euroinstytut Europejski - Instytut Ekonomiki Rynków, Szczecin., 2009
 3. , Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, Warszawa., 2009

Literatura uzupełniająca

 1. Gawrońska-Baran A., Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamó, C. H. Beck, Warszawa., 2013
 2. Zagrobelny K., Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, C. H. Beck, Warszawa., 2013
 3. Gawrońska-Baran A., Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce , C. H. Beck, Warszawa., 2013
 4. Serafin S., Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym, C. H. Beck, Warszawa., 2005
 5. Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, C. H. Beck, Warszawa., 2010
 6. Bielecki M., Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych, C. H. Beck, Warszawa., 2007

Inne: Czasopisma i materiały konferencyjne związane z tematyką modułu.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na ostatni semestr studiów inżynierskich (I stopnia).

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość realizacji budowy, podstaw kosztorysowania oraz podstaw prawa budowlanego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność sporządzania harmonogramu realizacji budowy.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebne informacje jak również pracować w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada wiedzę na temat problematyki kierowania procesem inwestycyjno-budowlanym w fazach przygotowawczej, projektowej, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych. Zna zagadnienia formalno-prawne procesu inwestycyjno-budowlanego. Zna uprawnienia poszczególnych jego uczestników. Potrafi zapobiegać nieporozumieniom i sporom i ich konsekwencjom w zakresie opisanej tematyki. Wykłady. Kolokwium. K_W14++
K_W15++
K_W16+
K_K04+
K_K05+
P6S_KK
P6S_WG
P6S_WK
02. Zna podstawowe procedury postępowania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę, wyłaniania wykonawcy, rozpoczynania i realizacji robót budowlanych, użytkowania obiektu. Posiada wiedzę i umiejętność prowadzenia dokumentacji budowy. Wykłady. Kolokwium. K_W11+
K_W14++
K_W15+
K_W16++
K_K03+
K_K04++
P6S_KK
P6S_WG
P6S_WK
03. Posiada ogólną wiedzę w zakresie formułowania i negocjowania umów budowlanych oraz egzekwowania zobowiązań w procesie inwestycyjnym. Wykłady. Kolokwium. K_W11+
K_W14++
K_W15++
K_K05++
P6S_KK
P6S_WG
P6S_WK
04. Posiada wiedzę i umiejętność oceny i organizowania przebiegu procesu budowlanego pod względem osiągania efektów ekonomicznych. Ćwiczenia. Kolokwium. K_U01+
K_U05++
K_U13+++
K_U14++
K_U15+
K_U19+++
K_K01++
K_K03+
K_K04+
K_K05+
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Proces inwestycyjny w budownictwie: definicje, rodzaje inwestycji, etapy procesu inwestycyjnego. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: struktury organizacyjne uczestników, powiązania organizacyjne uczestników, podstawowe prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w robotach budowlanych. Ochrona środowiska. Wykłady MEK01
8 TK02 Organy administracji publicznej w budowlanym procesie inwestycyjnym. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Samowola budowlana. Istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę. Kary i opłaty legalizacyjne. Wykłady MEK01 MEK02
8 TK03 Zamawianie robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych. Prawo Zamówień Publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Tryby zamówień publicznych. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Zmiana przedmiotu zamówienia. Roboty dodatkowe i roboty zamienne w zamówieniu publicznym. Wykłady MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK04 Systemy organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Project Management (PM). "Kierownik projektu" w systemie PM. Warunki kontraktowe FIDIC. "Inżynier kontraktu" według FIDIC. Kierownik projektu w systemie PM. Kontrakty w procesie inwestycyjnym. Kontrakty budowlane. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja i rękojmia. Kary umowne. Odbiór robót. Przekazanie obiektu do użytkowania. Analiza i kontrola ekonomiczna w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Wykłady, ćwiczenia MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK05 Procedury i dokumenty występujące na etapie przygotowania, realizacji i zakończenia robót budowlanych. Dokumenty: dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły zdawczo-odbiorcze, rejestr szkoleń bhp i badań lekarskich i inne. Wykłady MEK01 MEK02 MEK03
8 TK06 Rozliczanie robót budowlanych: fakturowanie, terminy płatności, podatek VAT. Metody bieżącej kontroli kosztów i postępu robót przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego. Systemy wynagrodzenia pracowników. Motywowanie pracowników. Wykłady, ćwiczenia MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK07 Inwestycje budowlane o charakterze komercyjnym. Harmonogramy dyrektywne jako podstawa analiz efektywności ekonomicznej. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć budowlanych statyczne i dynamiczne. Plan przepływu środków finansowych Cash-Flow. Funkcja i podstawowe elementy składowe biznesplanu. Wykłady, ćwiczenia MEK01 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..

Konsultacje
(sem. 8)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 8)

Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie oceny z pisemnego opracowania wykonywanego w trakcie semestru.
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Ocena z pisemnego opracowania wykonywanego w trakcie semestru. Dodatkowo, uwzględnienie aktywności na wykładach i na ćwiczeniach. Ponadto, niska frekwencja na wykładach i na ćwiczeniach wpływa na obniżenie oceny końcowej z modułu, odpowiednio do liczby nieobecności nieusprawiedliwionych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Pisemne opracowanie wykonywane w trakcie semestru jest oparte na materiałach z zajęć, pracy własnej i konsultacjach.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Zygmunt, Betonowe prefabrykaty zespolone – przykład zastosowania w kompleksie biurowym, ., 2021