tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Instalacje budowlane

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Kod zajęć: 6617

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P15 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Kamil Pochwat

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 57, tel. (17) 743 2409 , kp@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem instalacji budowlanych

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów piątego semestru

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Babiarz B., Szymański W., Ogrzewnictwo , Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2010
 2. Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Wyd. Instalator Polski, Warszawa., 2000
 3. Bąkowski K., Gazyfikacja, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa., 1996
 4. Szaflik W., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej, Wydawnictwo Uczelniane Plietchniki Szczecińskiej., 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Nantka M. , Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, t.I i II, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice., 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Recknagel H., E. Sprenger, Honmann, Schramek , Ogrzewanie + Klimatyzacja., EWFE, Gdańsk., 2008

Materiały dydaktyczne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu instalacji budowlanych

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu instalacji budowlanych

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na piąty semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki budowli i mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych, znajomość podstawowych oznaczeń branży budowlanej i i instalacyjnej, rozumienie podstawowych zagadnień cieplno-przepływowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyobraźnia przestrzenna

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi określić parametry projektowe i obliczyć zapotrzebowanie wody, ciepła, ilości ścieków dla prostych budynków mieszkalnych wykład, projekt indywidualny test pisemny, obrona projektu K_W17++
P6S_WG
02. Posiada podstawową wiedzę na temat wymagań i zasad funkcjonowania prostych systemów i układów instalacji budowlanych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych) w budownictwie mieszkaniowym wykład, projekt indywidualny test pisemny, obrona projektu K_W17++
K_U20+
P6S_UW
P6S_WG
03. Potrafi odczytać i zobrazować graficznie proste instalacje budowlane w budownictwie mieszkaniowym wykład, projekt indywidualny obrona projektu K_W17+
K_U15++
P6S_UU
P6S_WG
04. Potrafi obliczyć i dobrać podstawowe elementy i technologię instalacji budowlanych wykład, projekt indywidulany test pisemny, obrona projektu K_U15+
K_K03++
P6S_KK
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Instalacje wodociągowe zaopatrywane z miejskich sieci wodociągowych. Instalacje wodociągowe zasilane z indywidualnych źródeł wody. Elementy instalacji wodociągowych - charakterystyka, obliczenia i dobór. Graficzne obrazowanie instalacji. W01 MEK01 MEK02 MEK04
5 TK02 Instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) -parametry, klasyfikacja. Charakterystyka źródeł źródeł.c. w.u. Kanalizacja sanitarna. Kanalizacja deszczowa. Elementy instalacji kanalizacyjnych – charakterystyka, obliczenia i dobór. W02 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
5 TK03 Wymagania komfortu cieplnego. Obliczanie współczynników przenikania ciepła, wymagania, normy, zasady obliczania zapotrzebowania ciepła.Systemy grzewcze – klasyfikacja, charakterystyka, układy instalacji. W03 MEK01 MEK02 MEK04
5 TK04 Instalacje grzewcze – elementy, materiały, dobór, prowadzenie przewodów. Graficzne obrazowanie instalacji c.o.Wymagania dotyczące kotłowni, kanały spalinowe, wentylacja grawitacyjna. W04 MEK02 MEK03 MEK04
5 TK05 Instalacja wentylacji – klasyfikacja i charakterystyka. Wymagania. Rysunki. Kolokwium zaliczeniowe W05 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 5)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład test pisemny
Projekt/Seminarium prezentacja i obrona projektu
Ocena końcowa ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu 50% i projektu 50%
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. K. Pochwat, Assessment of Rainwater Retention Efficiency in Urban Drainage Systems—Model Studies, ., 2022
 2. D. Czarniecki; K. Pochwat; D. Słyś, An Analysis of Waste Heat Recovery from Wastewater on Livestock and Agriculture Farms, ., 2020
 3. J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Kanał transportowy, zwłaszcza dla ścieków ogólnospławnych lub deszczowych, ., 2020
 4. J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Łazienkowy wymiennik ciepła, ., 2020
 5. S. Kordana-Obuch; B. Piotrowska; K. Pochwat; D. Słyś, Critical Analysis of the Current State of Knowledge in the Field of Waste Heat Recovery in Sewage Systems, ., 2020
 6. S. Kordana-Obuch; B. Piotrowska; K. Pochwat; M. Starzec, Financial Analysis of the Use of Two Horizontal Drain Water Heat Recovery Units, ., 2020
 7. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Kanał przesyłowy, ., 2020
 8. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Poziomy wymiennik ciepła, ., 2020
 9. J. Dziopak; K. Pochwat; D. Słyś, Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i ogólnospławnych, ., 2019
 10. M. Kida; P. Koszelnik; K. Pochwat; S. Ziembowicz, Odours in sewerage—a description of emissions and of technical abatement measures, ., 2019
 11. M. Kryczyk; K. Pochwat, Porównanie metod wymiarowania przewodów sieci podciśnieniowej, ., 2019
 12. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Comparison of two-prototype near-horizontal Drain Water Heat Recovery units on the basis of effectiveness, ., 2019
 13. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Opportunities and Threats of Implementing Drain Water Heat Recovery Units in Poland , ., 2019
 14. J. Dziopak; K. Pochwat; D. Słyś; A. Stec, Innowacyjne rozwiązania w nowoczesnej infrastrukturze odwodnieniowej, ., 2018
 15. J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Dimensioning of Required Volumes of Interconnected Detention Tanks Taking into Account the Direction and Speed of Rain Movement, ., 2018
 16. J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Kanał transportowy, zwłaszcza dla ścieków ogólnospławnych lub deszczowych, ., 2018
 17. J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Łazienkowy wymiennik ciepła, ., 2018
 18. K. Iličić; K. Pochwat, A simplified dimensioning method for high-efficiency retention tanks , ., 2018
 19. K. Pochwat, The use of artificial neural networks for analyzing the sensitivity of a retention tank, ., 2018
 20. K. Pochwat; D. Słyś, Application of Artificial Neural Networks in the Dimensioning of Retention Reservoirs, ., 2018
 21. K. Pochwat; D. Słyś, Weryfikacja teoretycznego modelu instalacji obiektów retencyjnych , ., 2018
 22. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Kanał przesyłowy, ., 2018
 23. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec, Poziomy wymiennik ciepła, ., 2018
 24. J. Dziopak; K. Pochwat; D. Słyś, Multimedialna sieć komunalna, ., 2017
 25. J. Dziopak; K. Pochwat; D. Słyś, Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i ogólnospławnych, ., 2017
 26. K. Pochwat, Hydraulic analysis of functioning of the drainage channel with increased retention capacity, ., 2017
 27. K. Pochwat, Systematyka obiektów retencyjnych, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO., 2017
 28. K. Pochwat; D. Słyś; A. Stec, Innowacyjne rozwiązania stosowane w nowoczesnej infrastrukturze odwodnieniowej, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2017
 29. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś, Aplikacja metody scoringowej w procesie wyboru rozwiązania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych, ., 2017
 30. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś, Ocena racjonalności zastosowania systemu odzysku ciepła ze ścieków szarych z wykorzystaniem analizy SWOT, ., 2017
 31. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś, The temporal variability of a rainfall synthetic hyetograph for the dimensioning of stormwater retention tanks in small urban catchments, ., 2017
 32. S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; A. Stec, Energo- i wodooszczędne systemy w budownictwie mieszkaniowym, ., 2017