tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Hydraulika i hydrologia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

Kod zajęć: 6616

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W10 P10 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Straż

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 412, tel. (17) 865 10 06, gstraz@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia w zakresie znajomości rozkładu ciśnienia i parcia cieczy na ściany zbiorników i budowli inżynierskich, przepływów cieczy pod ciśnieniem w rurociągach zamkniętych, ze swobodnym zwierciadłem w rurociągach lub korytach otwartych, w porowatym ośrodku skalnym oraz w zakresie hydronomii i hydrografii.

Ogólne informacje o zajęciach:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Sobota J., Hydraulika, WAR., 1994
 2. Książyński K. W., Hydraulika, Wydaw. Politechn. Krak.., 2000
 3. Czetwertyński E., Hydrologia, Arkady., 1958
 4. Lambor J., Hydrologia inżynierska, Arkady., 1971
 5. , Zasady obliczania przepływów średnich i niskich rzek polskich, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej., 1991
 6. , Zasady obliczania maksymalnych rocznych przepływów rzek polskich o określonych prawdopodobieństwach , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej., 1991

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Baran-Gurgul K., Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydaw.Politech.Krak., 2005
 2. Bajkiewicz-Grabowska E., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej , PWN., 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Kędracki M., Hydraulika z elementami hydrologii : (dla studentów inżynierii środowiska i budownictwa), Wydaw.Politech.Łódz., 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Czetwertyński E., Hydraulika i hydromechanika, PWN., 1958
 2. Szymkiewicz R., Podstawy hydrologii dynamicznej, WNT., 2010
 3. Więzik B., Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej T.1, Komitet Inżynierii Środowiska PAN., 2010

Inne: Założenia ćwiczeń pisemnych, wydawane indywidualnie

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i matematyki

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi określać cechy fizyczne cieczy, potrafi określać podstawowe parametry ruchu oraz rozwiązywać równania liniowe i proste równawia różniczkowe

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Student zna zasady i potrafi obliczać, wykonywać rozkład ciśnienia i parcia cieczy dla zadanych parametrów zbiornika. Zna reżimy ruchu jednostajnego cieczy pod ciśnieniem w rurociągach zamkniętych i potrafi projektować proste rurociągi. Student umie i potrafi określić paramerty spiętrzenia cieczy w korycie otwartym. wykład, ćwiczenia kolokwium cząstkowe z ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń pisemnych, kolokwium z wykładów K_W06++
K_W20++
K_U15+
K_U20+++
K_K02+++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu hydromomii i hydrografii. Student ma podstawową wiedzę na temat zasad obniżania zwierciadła wód podziemnych. wykład kolokwium z wykładów K_W20+++
K_K03++
P6S_KK
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Podstawowe prawa hydrostatyki. Ciśnienie i parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie i krzywoliniowe. W01, C01, C02 MEK01
6 TK02 Hydrodynamika cieczy doskonałej i cieczy rzeczywistej: hydraulika rurociągów. W02, C03 MEK01
6 TK03 Hydrodynamika cieczy doskonałej i cieczy rzeczywistej: ruch cieczy w korytach otwartych. W03, C04, C05 MEK01
6 TK04 Podstawy hydronomii i hydrografii: opady i parowanie, retencja gruntowa i spływ powierzchniowy, dział wodny i zlewnia. Charakterystyczne stany wody w korytach rzecznych, krzywe hydrograficzne. W04 MEK02
6 TK05 Podstawy hydrogeologii. Hydrodynamika cieczy rzeczywistej: podziemny przepływ cieczy w gruntach. Sposoby obniżania zwierciadła wód podziemnych. W05 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 6)

Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena na podstawie frekwencji i dodatkowo kolokwium pisemnego
Projekt/Seminarium Ocena na podstawie wykonanych projektów, aktywności w zajęciach i dodatkowo kolokwium pisemnego.
Ocena końcowa Średnia ważona ocen z kolokwium z wykładu, kolokwium cząstkowego oraz ćwiczeń pisemnych
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. G. Straż, The effect of methodology on determining the liquid limits values of selected organic soils, ., 2022
 2. A. Borowiec; G. Straż, Evaluation of the unit weight of organic soils from a CPTM using an Artificial Neural Networks, ., 2021
 3. A. Borowiec; G. Straż, Estimating the unit weight of local organic soils from laboratory tests using artificial neural networks, ., 2020
 4. G. Straż, The delayed effects of flooding a residential building – case study, ., 2019
 5. P. Gąska; G. Straż, Foundation of the Building on Short Concrete Piles in a Thin Layer of Non-Cohesive Soils , ., 2019
 6. G. Straż, Identyfikacja, oznaczanie oraz metody klasyfikowania gruntów organicznych w aspekcie Eurokodu 7 i norm związanych, ., 2018
 7. G. Straż, Preliminary investigations of organics soil in a new calibration chamber with the use of the FVT and DPL probe, ., 2018
 8. G. Straż, Wstępne badania gruntu organicznego sondą obrotową FVT oraz dynamiczną DPL w nowej komorze kalibracyjnej, ., 2018
 9. G. Straż, Ocena wytrzymałości na ścinanie bez odpływu wybranego gruntu organicznego na podstawie badań sondą FVT, ., 2017