tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Geologia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 6613

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 C15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Agnieszka Pękala

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 410, tel. 178651251, apekala@prz.edu.pl, apekala@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Terminy konsultacyjne stacjonarne/zdalne po uzgodnieniu ze studentami

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Wiadomości z zakresu budowy Ziemi oraz procesów geologiczno - dynamicznych zachodzących w jej obrębie. Podstawowa wiedza z zakresu petrografii.

Ogólne informacje o zajęciach: Budowa ziemi. Pochodzenie minerałów i skał. Charakterystyka procesów egzogenicznych i endogenicznych. Uproszczona klasyfikacja skał i minerałów. Inżynierska klasyfikacja gruntów budowlanych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. W. Mizerski , Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa ., 2014
 2. Bolewski A. Parachoniak W., Petrografia, Wyd. Geologiczne, Warszawa., 1988
 3. W. Mizerski , Geologia Polski, PWN, Warszawa., 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Lenczewska E. , Lowkis A., Przewodnik do cwiczen z geologii inzynierskiej , Wyd. Politechniki Warszawskiej., 1992
 2. Manecki A. , Muszynski A., Przewodnik do petrografii, Wyd. Akademii Gorniczo-Hutniczej., 2008
 3. P. Czubla, W. Mizerski, E. Świerczewska-Gładysz , Przewodnik do ćwiczeń z geologii, , PWN, Warszawa ., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Glazer Z. , Malinowski J., Geologia i geotechnika dla inzynierow budownictwa, PWN , Warszawa., 1991
 2. K.Machowiak, M. Flieger – Szymańska , Podstawy geologii dla studentów budownictwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej ., 2015

Literatura uzupełniająca

 1. Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego., 1997
 2. Zytko K., Przewodnik po wchodnich Karpatach fliszowych, Wyd. Geologiczne ., 1973
 3. A.Pękala, S. Siwiec,, " Materiały dydaktyczne z geologii", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2013

Materiały dydaktyczne: Pękala -Materiały dydaktyczne " Zarys geologii i geomorfologii" - Wyd. PRZ 2013

Inne: normy, mapy geologiczno-inzynierskie , archiwalne dokumentacje geotechniczne

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ma zakres wiedzy z geografii z programu szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student zna podstawowe zagadnienia z geografii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student umie posługiwać się kompasem.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi pracować w zespole wykonującym prace ćwiczeniowe.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Studenta zna procesy geologiczne zachodzące w głębi i na powierzchni Ziemi wyklady zaliczenie kolokwium K_W01++
K_W18++
K_K03++
P6S_KK
P6S_WG
02. Studenta umie rozpoznać podstawowe minerały skałotwórcze oraz główne typy skały i gruntów. ćwiczenia kolokwium , zaliczenie cz. praktyczna K_W18+
K_U21++
K_U24+
P6S_UW
P6S_WG
03. Student potrafi wykonywać badania wybranych właściwości fizycznych skał. ćwiczenia problemowe rozpoznawanie skał na kolokwium K_U15+
K_U24+
K_K02++
K_K03+
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
04. Student potrafi w oparciu o mapy i dostępne bazy danych opracować dokumentację geologiczno - inżynierską ćwiczenia aktywność na zajęciach , sprawozdanie z projektu K_W18+
K_U15++
K_U24++
K_K02++
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Podstawowe wiadomości z zakresu budowy skorupy ziemskiej. Tektonika płyt litosfery. Procesy geologiczno-dynamiczne zachodzące w obrębie skorupy ziemskiej w aspekcie inwestycji budowalnych, Klasyfikacja skał magmowych , osadowych i metamorficznych w kontekście materiałów budowlanych. Budowa geologiczna Polski ze szczególnym uwzględnieniem podkarpacia. Wykład MEK01
1 TK02 podstawowe własności minerałów skałotwórczych określane makroskopowo na przykładach pojedynczych kryształów, rozpoznawanie skał magmowych , osadowych i metamorficznych w oparciu o cechy strukturalne, teksturalne i skład mineralny na wybranych przykładach. ćwiczenia MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 5.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład W oparciu o pozytywną ocenę z treści wykładu
Ćwiczenia/Lektorat w oparciu o pozytywne zaliczenie kolokwium z ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach, zaliczenie wykonywanych projektów
Ocena końcowa Średnia arytmetyczna z ocen z kolokwiów z ćwiczeń i z wykładu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. G. Kalda; M. Kida; P. Koszelnik; T. Libus; A. Nester; A. Pękala; V. Pohrebennyk, Ecological, Economic and Practical Aspects of Water Treatment in the Galvanic Industry, ., 2022
 2. M. Musiał; A. Pękala, Functioning of Heat Accumulating Composites of Carbon Recyclate and Phase Change Material, ., 2022
 3. A. Pękala; F. Puch, Influence of environmental factors on physical and mechanical characteristics of the opoka-rocks, ., 2021
 4. M. Musiał; A. Pękala, Modelling the Leachability of Strontium and Barium from Stone Building Materials, ., 2021
 5. A. Pękala, Rock raw materials from the Mesozoic–Neogene contact zone in the Bełchatów Lignite Deposit – recognition and evaluation of their utility, ., 2020
 6. A. Pękala, Silification of the Mesozoic Rocks Accompanying the Bełchatów Lignite Deposit, Central Poland, ., 2020
 7. L. Bartoszek; R. Gruca-Rokosz; A. Pękala; D. Szal, Isotopic evidence for vertical diversification of methane production pathways in freshwater sediments of Nielisz reservoir (Poland), ., 2020
 8. A. Pękala, Research on Temporal Leachability of Trace Elements from Opoka-Rocks in The Aspect of Geochemical Environmental Indicators, ., 2019
 9. A. Pękala, The Opoka-Rock from the Mesozoic/Neogene Contact Zone in the Bełchatów Lignite Deposit-Characteristics of a Petrographic Nature and as a Raw Material, ., 2019
 10. A. Pękala; M. Pytel, Evaluation of Temporal Leachability of Strontium from Building Materials to Environment, ., 2019
 11. J. Hydzik-Wiśniewska; A. Pękala, The evaluation of the physico-mechanical properties of selected carpathian sandstones in terms of their use as a armourstone, ., 2019
 12. P. Gąska; A. Pękala, Analysis of Displacements and Horizontal Load Capacity of Foundation Piles-Road Acoustical Barriers, ., 2019
 13. A. Pękala; K. Pietrucha-Urbanik, The Influence of the Soil Environment on the Corrosivity of Failure Infrastructure - Case Study of the Exemplary Water Network, ., 2018
 14. J. Hydzik-Wiśniewska; A. Pękala, Analysis of temporal leachibility of trace elements to the environment of opoka-rocks used in historical building, ., 2018
 15. A. Pękala, Analysis of the Toxic Element Concentrations in the Mesozoic Siliceous Rocks in Terms of the Raw Material Importance, ., 2017
 16. A. Pękala, Thorium and Uranium in the Rock Raw Materials Used For the Production of Building Materials, ., 2017
 17. E. Głowienka; B. Hejmanowska; K. Michałowska; A. Pękala, Analysis of multitemporal changes in the environment using GIS and remote sensing in the aspect of construction projects, ., 2017
 18. E. Głowienka; K. Michałowska; A. Pękala, Spatio-temporal analysis of soil properties for the eastern border of the European Union, CRC PRESS/BALKEMA., 2017